13. seja Občinskega sveta

22. 12. 2016

13. redna seja OS, 14.12.2016 (gradivo – prenovljena občinska spletna stran)

 Osrednje točke:

druga obravnava in sprejetje Proračuna za leto 2017, novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, novemu Statutu občine in Kodeksu ravnanja izvoljenih predstavnikov ter domnevnem poskusu vplivanja člana nadzornega odbora na odločitev (glasovanje) občinskega svetnika.

Pred sejo je bil sklican koordinacijski sestanek, na katerem smo največ razpravljali o postopku priprave zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca.

Pri obravnavi zapisnika za prejšnjo sejo, je svetnik Jaka Ciperle (Lista Za Vas) opozoril, da v razpravi na temo kdo ruši razvoj naše občine, ni zapisanega njegovega vprašanja. Jaka je Župana namreč na prejšnji seji neposredno vprašal »ali on, Jaka Ciperle, ruši razvoj občine Cerklje?«. Župan se je odgovoru sicer izognil, razprava pa v zapisniku ni omenjena.

Jaka je pohvalil delo zapisnikarice, zaveda se, da je vloženo veliko truda, Župan pa odgovarja, da je vsebina zapisnika po njegovem zadovoljiva, druge občine imajo bistveno manj vsebine, v kolikor pa kdo želi, da se njegova razprava bolj natančno navede, naj to zahteva v razpravi sami.

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Kot napovedano ter po usklajevanju s svetniškimi skupinami SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas, je Lista Za Vas, 27.11. vložila nekaj amandmajev:

Podrobnejša ureditev postavke »promet« (8. člen); namreč ni razvidno kaj vse postavka promet obsega, pogovarjali smo se največ o pločnikih.

Spremembe metodologije (točkovnika) na področju prometa, javne razsvetljave; nova metodologija prinaša spremembe tudi v točkovniku, močno se zviša vpliv postavk promet, kanalizacija in zelenice/rekreacijski prostori, zmanjšuje pa vodovod, elektrika in javna razsvetljava.

Za področje prometa in javne razsvetljave naj se upošteva individualna obravnava; predlagana nova metoda pozna izključno kolektivno rabo, kar pomeni, da v kolikor je v vasi pločnik se šteje, da ima vsako stavbno zemljišče možnost uporabe pločnika.

Morda najpomembnejši amandma pa je predlog, naj se vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča zniža na polovico, iz 0,1 na 0,005 EUR/m2. Občina sedaj namerava prvič obremeniti tudi lastnike zemljišč, ki še niso pozidana. Predlagana je enaka cena točke, kot za zazidana zemljišča, za kar je planiran prihodek 93.000 EUR v proračunu.

Nepozidana zemljišča v naši občini doslej še nikoli niso bila obdavčena, primerjava pokaže, da nekatere bližnje občine obdavčujejo tudi ta zemljišča, pri čemer pa so razmerja (vrednost točke zazidana/nezazidana zemljišča) zelo različna. Ponekod so nepozidana zemljišča obdavčena ceno bolj, kot nepozidana, bolj pogosta praksa pa je, da je obdavčitev za nepozidana zemljišča, nižja.

Mnenje »opozicije« je, da se občane obremeni postopoma, zato smo predlagali »polovičko«.

Pripravljavci nove metode, zunanji izvajalec – družba Struktura (g. Gvido Modrijan) ter občinske strokovne službe, so pripravili pojasnila.

Individualno obravnavo komunalne opremljenosti, je g. Modrijan ocenil kot dober predlog, ki pa bi povzročil bistveno višje stroške, potrebne za odmero NUSZ. Prav tako pričakuje vrsto težav v smislu »ali ima moja hiša pločnik ali ne«. Temu pa so se z novim odlokom želeli izogniti.

Ponovno je poudaril, da se (razen za poslovne subjekte, posebej na območju letališča Brnik), ne bo dosti spremenilo, po novem bo odmera celo nekaj nižja. Bolka dopolni, da to velja zgolj za občane, ki niso lastniki nezazidanih zemljišč. Tisti, ki pa taka zemljišča imajo, pa bodo v proračun prispevali ca. 25% več, kot doslej.

Župan doda, da je strateški namen občine spodbuditi občane, ki zemljišč še nimajo pozidanih k prodaji oz. gradnji, namreč imamo veliko pobud, da spremembo kategorizaciji zemljišč v zazidljiva, pa ni možnosti, ker imamo toliko zemljišč nezazidanih in kot primer navede center Cerkelj.

Po prekinitvi za posvetovanje, glasujemo o vloženih amandmajih. Župan vloži amandma, da se vrednost točke za nezazidano zemljišče zniža za 20% od prvotnega predloga, kar ni izglasovano.

Prav tako ni izglasovan amandma Liste Za Vas, naj se vrednost te točke zniža na 50%.

Sledili so Županovi očitki, da gre zgolj za populizem opozicije.

No, med sejo se z Županom vendarle uspemo dogovoriti, tako je tik pred zaključkom seje,  po hitrem postopku, odlok vendarle sprejet in sicer bodo stavbna zemljišča, ki niso pozidana obremenila z vrednostjo točke 0,005 EUR, kar v praksi pomeni, da bo kvadratni meter takega zemljišča obdavčen v povprečju z 0,065 EUR/m2. 

V drugem branju smo sprejeli Statut občine Cerklje z vloženim amandmajem, da Župan imenuje najmanj enega in največ dva podžupana. Po novem se še bolj ločuje delovanje Občinskega sveta in Nadzornega odbora. Namreč vsa leta je bil predsednik NO vabljen na seje OS in smo mu imeli svetniki možnost postaviti vprašanja, po priporočilih službe za lokalno samoupravo, ki so narekovale spremembo Statuta pa bo predsednik NO prisoten zgolj, ko bo predstavljal poročila o opravljenih nadzorih.

Z gradivom se je veliko ukvarjala Statutarno – pravna komisija, ki jo vodi kolega Matevž Bohinc (SDS) in je ena izmed komisij, ki deluje zelo dobro, v tem mandatu pripravlja predlog novega Poslovnika OS, Etični kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov in še marsikaj drugega.

 

Proračun občine za leto 2017

Župan na koordinacijski seji predstavil nekaj amandmajev in sicer se znižuje postavka prihodki iz priklopa na kanalizacijsko omrežje za dobrih 220.000EUR, zniža pa se odhodek – vložek v lastništvo RTC Krvavec iz 1.225.000 EUR na 1.0000.000 EUR. 20.000 EUR namenjamo za ureditev sprejemne pisarne v pritličju, ki bo razbremenila občinske uradnike.

Predhodno je občinska uprava še spreminjala nekatere postavke na kontih, izpostavljamo povečanje sredstev na nakup RTC Krvavca iz 550.000 EUR na 1.000.000 EUR, dvig zadolževanja iz 600.000 EUR na 1.400.000 EUR, povečanje števila zaposlenih iz 12 (stanje 31.12.2016) na 14. Tako zaposlujemo dva uradnika s VII. st. izobrazbe za delo na področju gospodarstvih javnih služb.

Več amandmajev smo pripravili tudi s strani »opozicijskih list«. Vložili pa smo jih neposredno na sejo in jih želeli predstaviti v obliki prezentacije, ki bi jo predvajali na projektorju.

Župan se je uvodoma razhudil, da amandmaji niso vloženi pravočasno, kar seveda ne drži. V skladu s poslovnikom se amandma lahko vloži tudi neposredno ob obravnavi, kar je storil ravno Župan, ko je ustno vložil amandma ob obravnavi odloka NUSZ.

Nato ga je zmotilo, da ni pisnega gradiva in so sodelavke iz uprave hitro in prijazno pripravile fotokopije, kar pa prav tako ni bilo v redu, tako naj bi bil premajhen font in se ne vidi dobro.

Na projekciji se je videlo bolje, kar pa prav tako ni izpolnilo Županovih pričakovanj, očital je, da poslovnik ne predvideva prezentacij, potrebno je pripraviti pisno gradivo.

 Morda ima pa Župan prav, morda pa naš občinski svet res še ni zrel za tablične računalnike, kjer bi posledično zmanjšali kilograme gradiva ter močno prihranili potreben čas za pripravo gradiva in fotokopiranje, … (nakup tablic sedaj je v proračunu) ter redni rabi projektorja za lažjo predstavitev gradiva. Brezžičen dostop do interneta v sejni dvorani, bi bil morda res čisto prevelik luksuz.

 Projektor smo ugasnili in nadaljevali po starem, poveš številko konta, ki te zanima in stran v gradivu, sledi listanje 20 oseb prisotnih v dvorani po gradivu, nekaj tišine, da si preberemo in nato odgovor, velikokrat v stilu – smo planirali malo  več, pa saj ne bomo porabili toliko.

Predlog, da naj se za občinsko upravo kupi vozilo s pogonom na vsa 4 kolesa in s tem namesto 12.500 nameni 20.000 EUR je izzval tiho začudenje, a večjih nasprotovanj ni bilo slišati.

Glede na osnutek proračuna 2017, ki smo ga obravnavali in potrdili na 12. redni seji, so strokovne službe pripravile več kot 30 sprememb na postavkah, pri čemer pa so bila pojasnila zakaj, večinoma zelo skopa oz. pomanjkljiva.

Na naslednji predlog, da naj se zmanjša postavka obveščanje domače in tuje javnosti (04039001), ki se je povečala še za 23.000 EUR, smo prejeli odgovor, da je 7.000 EUR namenjeno za snemanje in objavljanje sej, ostalih 16.000 EUR pa za objave v medijih?! Bolj natančnega odgovora nismo slišali.

A je nato Župan preskočil vse ostale postavke, ki so bil predlog amandmaja, našel postavko zmanjšanje sredstev za nakup RTC Krvavec, kjer predlagamo, da naj ostane 550.000 EUR kot je bilo predlagano v osnutku proračuna ter parafraziral, da smo samo znižali postavko za RTC in se s tem ne strinja, razložil nam je že, zakaj povečanje rezervacij na tem kontu.

Po hitrem postopku na glasovanje, proračun pa sprejet z izidom 10 – ZA in 5 – Proti.

Glavno sporočilo je bilo preslišano, namreč pri podrobnem pregledu proračuna, smo opozicijski svetniki večkrat ugotavljali, da so obrazložitve pri povečevanju rezervacij na določenih postavkah sila skope oz. jih celo ni. Tako smo skupaj sešteli kar za 1,5 mio. EUR na prvo oceno preveč planiranih sredstev za katere v gradivu ni bilo dovolj natančnih pojasnil, tudi če postavko RTC Krvavec ohranimo na 1 mio EUR zaradi strateških razlogov, se še vedno zdi, da je bil tokratni proračun, v določenih postavkah, precej pretiran.

Zakaj je to pomembno?

Občina se namerava zadolžiti kar za 1.4 mio. EUR, medtem ko je planiranih prihodkov iz nepovratnih državnih in EU sredstev tokrat zelo malo, glede na pretekla leta, zgolj dobrih 200.000 EUR.
In še en primer, postavka Permuzarjeva hiša.

Občina že dlje časa neuspešno prodaja zemljišče, pri čemer velja, da je cena najbrž ni med ugodnejšimi (130 EUR/m2), prav tako pa je realizacija odprodaje občinskih zemljišč, na splošno, v zadnjih letih, tudi nizka.

Župan je pri obravnavi osnutka proračuna uvodoma povedal, da naj bi se pojavili interesenti, ki bi (če bi imeli prostor) v Cerkljah izvajali kozmetično dejavnost, nato pa dodal še, da razmišljamo, da bi ustvarili prostorske možnosti za pediatra in splošnega zdravnika.

Za projektno dokumentacijo naj bi namenili 30.000 EUR, 50.000 (v letu 2017) pa za novogradnjo. Vsa sredstva pa so rezervirana na področju – pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti.

Če je tako, potem sklepamo, da ustvarjamo pogoje za zasebnega pediatra in splošnega zdravnika? 


Lepo bi bilo kdaj videti vsaj kako idejno zasnovo projekta …

Ob tej priliki, povečali smo rezervacijo za nakup RTC Krvavca za nadaljnjih 450.000 EUR, a do danes pa še vedno nismo videli nobene dokumentacije. Niti dogovora med Konzorcijem obrtnikov in podjetnikov in občino, niti strateških izhodišč za nadaljnje poslovanje oz. vizije družbe RTC. Močno upam, da tako pomemben projekt ne peljemo po metodi, najprej kupimo, potem pa bomo že kako.

Odprto ostaja načelno mnenje računskega sodišča, ki pa nikakor ni naklonjeno vstopanju občin v tržno naravnane gospodarske dejavnost oz. je predhodno potrebno izpolniti vrsto pogojev, s katerim se nedvoumno izkazuje javni interes.

Dobro, nekaj časa do oddaje zavezujoče ponudbe še imamo, vmes naj bi se intenzivno delalo na vseh odprtih vprašanjih. Prepričani smo, da bomo pred oddajo ponudbe o nakupu, pridobili vsa potrebna pravna menja ter druge dokumente, ki jih potrebujemo kot podlago za sprejetje sklepa o višini oddaje zavezujoče ponudbe.

Dejstvo pa je, da se vse stroške priprave ponudbe (tako ne zavezujoče, kot zavezujoče) trenutno pokriva iz občinskega proračuna, prav tako pa v proračunu 2017 ni bilo razvidnega prihodka iz participacije Konzorcija obrtnikov in podjetnikov, sorazmerno z lastniškim deležem, ta je bil napovedan v deležu nekaj manj kot 75%.

Po napovedih Župana, pa kaj kmalu pričakujemo rebalans proračuna. 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikovKodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov, torej občinskih svetnikov je bil soglasno sprejet. Po novem imamo določena pravila spoštljivega ravnanja in vedenja. O pritožbah in sankcijah, pa bo odločalo Častno razsodišče, ki ga moramo še imenovati (javni poziv), sestavljen pa bo iz najmanj 3 in največ 7 članov. To bodo uveljavljeni občani, ki uživajo zaupanje javnosti.

Svetnik Bohinc (SDS) je ponovno opozoril na določila členov 9. do 11., ki zahtevajo, da smo svetniki odgovorni delovati v korist vseh občanov, pri čemer ni dovoljeno, da funkcijo izvajamo/izrabljamo v lastno osebno korist. V kolikor se znajdemo v taki situaciji, smo jo dolžni izpostaviti pred glasovanjem ter se nato glasovanja vzdržati.

Izpostavil je kolega svetnika Rajka Rozmana (LRV) in Luka Štumbergerja (LOPT), od katerih pričakuje, glede na dejstvo, da sta člana Konzorcija obrtnikov, partnerja občini v postopku nakupa RTC Krvavca, da se v prihodnje izločita iz vseh nadaljnjih postopkov odločanja občinskega sveta v tej zadevi.

O še sveže sprejetem kodeksu ravnanja bomo najbrž se slišali, ga pa ima sprejeta večina občin v Sloveniji.

Namreč, tik po zaključku seje, je eden izmed »opozicijskih« svetnikov pokazal SMS sporočilo, ki je bilo na njegov telefon posredovano s strani člana Nadzornega odbora, ki je zadnje čase tudi fizično prisoten na sejah. Glede na čas in vsebino, ta je bila sicer zapisana v razumljivih simbolih, naj bi šlo za dokaz poskusa vplivanja člana nadzornega odbora na odločitev občinskega svetnika, konkretneje na sprejem Proračuna za leto 2017.

Na primer smo opozorili predsednika nadzornega odbora in zaprosili za stališče, kako NO podobne zadeve obvladuje. Predsednik NO, g. Viktor Erzar je sporočil, da bo zadevo uvrstil na prvo redno sejo NO, ki bo predvidoma sklicana v januarju.

Najbrž ni potrebno navajati, da sta Nadzorni odbor in Občinski svet povsem neodvisna organa, člani NO pa se nikakor ne smejo vključevati v operativne zadeve proračunskih uporabnikov, saj delo le teh nadzoruje!

Način dela nadzornega odbora sicer ureja Poslovnik nadzornega odbora iz leta 2012, eden zanimivejših členov pravi takole:

 

Sklep o ceni odkupa zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture

Stavbno zemljišče – 25 EUR/m2 (ni spremembe).

Kmetijska zemljišča v nižinskem delu – 6,00 (prej 3,6).

Kmetijska zemljišča v višinskem delu – 3,00 (prej 1,8).

Gozdna zemljišča – 1,00 EUR (ni spremembe).

V kolikor zemljišče, ki ga občina potrebuje manj kot 200 m2, veljajo zgornje cene odkupa, če pa je večje, pa se pred sklenitvijo posla izvede cenitev. Sklep pa velja tudi za menjalne pogodbe, ki so povezane s tovrstnimi odkupi zemljišč.

Vzrok za dvig nekaterih postavk so cenitve, občina pa ob nakupu nosi tudi vse ostale upravne stroške.

 

Svetniška vprašanja in pobude

Kot že vemo, tudi župan podrobno prebira tudi naše spletne zapise. Opozoril je, da smo v zapisu o 12. redni seji zapisali napačno in sicer ni planiral 200.000 EUR za snemanje in objavljanje sej, kot smo napačno zapisali, temveč je zgolj navedel primer iz Kamnika. Tam so, skupaj z novimi elektronskimi glasovalnimi napravami, toliko investirali v sodoben sistem. Hvala župan za pojasnilo. 

Kolegica Klavdija Frelih (LRV) je prisluhnila prošnji za aktivno podporo – poziv članov OS, da sejnino (oz. vsaj njen del) tudi letos namenimo socialno ogroženim v občini. Lista Za Vas smo se pogovorili s šolsko socialno službo ter izvedeli, da je ena izmed družin, katerima smo svetniki pomagali že lani, še vedno v finančni stiski. K skupni akciji smo povabili svetniško kolegico Klavdijo, ki je prevzela koordinacijo, preverila stanje pri drugih službah ter spisala povabilo k donaciji občinskemu svetu.

Uspeli smo zbrati slabih 450 EUR, ki jih bomo nakazali na račun Osnovne šole kot delno povračilo dolga. Hvala svetnikom in svetnicam, ki ste prisluhnili in darovali, še posebej pa seveda Klavdiji.

Ostaja grenak priokus, nekateri smo pričakovali večji odziv kolegov oz. kot je povedal eden izmed svetnikov, ki je prispeval sejnino v celoti: »Očitno res hodimo (samo) zaradi sejnine«.

Kakorkoli, Lista Za Vas smo vzporedno pripravili darilne pakete, s katerimi smo obdarili učence naše OŠ, ki jih je izbrala šolska socialna delavka. Poleg osnovnih živil, smo učencem primaknili še žepnino, s katero si morda izpolnijo kako skrito željo.

Naša svetnica Irena se je tokrat zares izkazala in pripravila pester nabor izdelkov. Irena, ob tej priliki hvala, pa tudi za dobro voljo, ki jo pri tebi zares nikoli ne manjka!


Bolka (Lista Za Vas) je svetniška vprašanja ponovno pripravil v obliki predstavitve, kar je Županu očitno postalo všeč, namreč k podobnemu načinu je pozval tudi ostale svetnike.

Izvedeli smo, da v Cerkljah javna razsvetljava (ki ne deluje) ob pokopališču ni v pristojnosti občine, temveč župnije. Lesen most, ki se podira v Ul. Ivana Hribarja, je prav tako v privatni lasti, tam pa več nihče ne živi, a ker pa smo turistično usmerjena občina, ga bomo podrli.

V Ul. Ignaca Borštnika je bilo v 2016 ugotovljeno 13 kršiteljev hitrosti, od tega jih je 10 vozilo od 10 do 20 km/h preveč. Iz zaznamka dogodkov sledi, da so redarji nadzor opravljali med 8 in tudi po 19 uri, Metod Kropar pa je napovedal meritve tudi ob najbolj kritičnih urah, med 6 in 8 uro zjutraj.

Izvedeli smo, da so prometne znake na gradbišču (prestavitev ceste ob letališču) prestavljali vandali. A sicer vozimo še vedno skoraj enako hitro, kot prej, ko gradbiščna vozila niso pogosto prečkala ceste, zato sledijo dodatni tehnični ukrepi.

Občan iz Pšate, ki se mu meteorna voda steka iz občinske ceste na dvorišče, do izgradnje kanalizacije, ne bo imel rešitve. Župan inštruira naj sami skopljejo jarek, po katerem bo voda odtekala.

Varnostni incident, padec nosilca mreže na tribune, v Športni dvorani pa Župan vzročno pripisuje neodgovornemu ravnanju učiteljic, ki dopuščajo, da se učenci igrajo z žogami tudi nad tribunami, tako je pritrditev konstrukcije popustila zaradi več udarcev/zadetkov z žogo. V nadaljevanju smo razpravljali o objektivni odgovornosti občine, kot lastnika in upravljalca objekta. Je pa vzdrževalna služna hitro odreagirala in ustrezno zamenjala vijake. 

Na nekatera svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji, smo prejeli zelo podrobne odgovore. Izvorne dokumente najdete v 17. točki gradiva.

Plan finančnega poslovanja Doma Taber za leto 2016, je Svet zavoda doma potrdil poleti, po besedah predsednice sveta zavoda Andreje Jerala pa je planiran pozitiven poslovni izid, s tem, da je dom že vrnil del glavnice v občinski proračun.

Župan je Dom Taber označil kot zgodbo o uspehu in povedal, da je dom ravnokar prejel Certifikat najboljšega doma starostnikov v Sloveniji. Bolka se je začudil, da prvič sliši, da tak certifikat obstaja, nato pa je ga. Jerala pojasnila, da je dom prejel osnovni certifikat družini prijazno podjetje. Čestitamo!

Sejo smo zaključili z božičnimi in novoletnimi željami.

Proti koncu januarja nas čaka zaprta seja, na kateri se bomo odločali o višini zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca, na prvi redni seji pa bomo nadaljevali z obravnavo zahtev in stališč »opozicijskih svetnikov«, tistih, ki se jih še nismo dotaknili.

Mirno in zdravo v letu 2017! 

12. seja Občinskega sveta

1. 12. 2016

12. redna seja je bila tokrat izvedena v dveh delih in sicer je prvi del seje potekal 16.11.,

drugi pa čez dober teden dni 24.11.

Gradivo

Namreč, t.i. »opozicijski« svetniki smo vložili predlog dopolnitve dnevnega reda in sicer smo želeli, da se naše zahteve, tiste na katere v dobrih dveh mesecih, še vedno nismo prejeli odgovora oz. stališča, uvrstijo na dnevni red ter želeli, da se o predlaganih sklepih glasuje.

Tako smo pisni predlog posredovali nekaj dni pred sejo, hkrati pa vodje svetniških skupin, ki sestavljajo Koalicijo za razvoj, povabili na kratek sestanek tik pred sejo, a se ni prikazal nihče, niti se nihče ni opravičil.

Dopolnjen dnevni red se je, po uvodnih zapletih ter prekinitvi seje za posvetovanje, le uvrstil na dnevni red in sicer v sklopu 19. točke – odgovor na zahteve svetnikov.

Tokrat se je seja (oba dela) poskusno snemala. Župan pa je presenetil z oceno, da v kolikor bi se seje OS snemale, potrebujemo za zagotovitev tehnične opreme, v dveh letih, investirati kar 200.000 EUR?! Snemalec, ki je sejo snemal z eno kamero, fotoaparatom in diktafonom, pa je povedal, da dodatna oprema ni potrebna. Strošek snemanja, obdelave posnetkov in objave na spletu, pa znaša nekaj stotakov. Tako ocenjujemo obremenitev proračuna, v dveh letih, na 10.000 EUR. V tem trenutku še ni jasno, kje in kdaj se bodo posnetki objavljali.


Komunala Kranj spreminja svoja statusna pravila, po novem naj bi Župani občin ustanoviteljic bili člani Skupščine, ponovno pa se postavlja Nadzorni Svet, ki naj bi bil 6 članski, od tega naj bi MO Kranj imenovala 3 člane, vse preostale občine skupaj 1 člana, svet delavcev pa preostala 2 člana.

V razpravi svetniki tega predloga nismo podprli, namreč ostale občine so operativno, ob predlagani sestavi, vnaprej podrejene mnenju/stališču MO Kranj. Predlagali smo bolj uravnoteženo sestavo NS, da bi preostale občine imele večjo možnost vplivanja.

 

Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča

Nov odlok ukinja kriterij individualne obravnave zemljišča (dejansko infrastrukturno opremljenost), kot je veljala doslej, po novem (poenostavljeno) velja naslednje: v kolikor je v naselju pločnik (npr. samo ob glavni cesti), velja, kot bi pločnik bil ob vsaki hiši.

Zemljišča so razdeljena v štiri kakovostne razrede:

-        1. kakovostna skupina: Območje poslovne cone Letališča.

-        2. kakovostna skupina: naselja v nižinskem delu občine.

-        3. kakovostna skupina: naselja v višinskem delu (razen območja smučišča Krvavec)

-        4. kakovostna skupina: širše območje smučišča Krvavec.

Naslednje leto naj bi prvič obdavčili tudi nezazidana zemljišča in sicer po enaki postavki, kot zazidana – vrednost točke: 0,01 EUR/m2/leto. Prav tako bodo obdavčeni nedokončani in propadajoči objekti.

Prihodki Občine se z novo metodologijo zvišajo iz 369.000 EUR na 482.000 EUR.

Iz predstavitve (Structura d.o.o.) navajamo nekaj zanimivejših podatkov:

        letos skupno 2.760 zavezancev

       odmera se zniža 2.027 zavezancem 73%

       odmera se zviša 733 zavezancem 27%

        obrtnikom (proizvodnja) se odmera NUSZ zniža

        območju aerodroma se odmera NUSZ zviša (še vedno konkurenčna ostalim občinam)

        obremenitev stanovanj nespremenjena

        Občina ohranja najnižjo medobčinsko obremenitev NUSZ

        Občina obremenjuje aerodrom in razbremenjuje občane in obrtnike

 

Medobčinska primerjava:

 

Lista Za Vas bomo vložili nekaj amandmajev in sicer se ne strinjamo zgolj s kolektivnimi kriteriji, prav tako pa ugotavljamo, da so prakse nekaterih sosednjih občin ob obračunavanju nezazidanih zemljišč precej različne od aktualnega predloga.

Primer: nekdo, ki ima nepremičnino v naselju Velesovo, kjer (v stranskih ulicah) ni pločnikov, naj bi po novem plačeval enako, kot nekdo, ki stopi na pločnik pred svojo hišo. Podobni primeri veljajo tudi za javno razsvetljavo. Iz gradiva prav tako ni razvidno zakaj so se tako močno spreminjali deleži – podrobneje v spodnji tabeli.


Iz primerjave izhaja:

-        Ukinjena je diferenciacija med individualno opremljenostjo območja in kolektivno.

-        Povečan vpliv postavk »zelenica/rekreacijski prostor«, »kanalizacija« in »promet«.

-        Zmanjšan vpliv postavk »vodovod«, »elektrika«, »javna razsvetljava«.

 

Seznanili smo se z izstopom občine Naklo iz Medobčinskega inšpektorata Kranj, po novem bomo imeli zato nekaj ur več prisotnih redarjev/inšpektorjev.

Župan je delo MIK, v zadnjem času, večkrat pograjal, je pa delo nastopil nov direktor, ki ga bomo najbrž spoznali spomladi 2017, ob predstavitvi poročila dela MIK za 2016.

 

Potrdili smo osnutek proračuna 2017 (prvo branje), ki je razvojno naravnan.

Tokrat navajamo zgolj nekaj osnovnih informacij, pričakovati pa je, da bo do naslednje obravnave (naslednja seja 14.12.) vloženih še nekaj amandmajev, tokrat samo nekaj zanimivosti:

Prihodki proračuna naj bi znašali 8.178 kEUR, odhodki 9.693 kEUR; predvideno je zadolževanje v višini 600 kEUR. Za nakup 26% deleža RTC Krvavec smo rezervirali, 550.000 EUR.

Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020.

Kupili naj bi avto za potrebe občinske uprave, 12.500 EUR, občinskih uradnikov pa naj bi bilo v letu 2017 za 1,5 krat več, skupaj torej 13,5.

Za šport in kulturo v letu 2017, namenjamo več sredstev, 110.000 EUR za šport (prej 100.000 EUR) ter 41.500 EUR za ljubiteljsko kulturo (prej dobrih 30.000 EUR).

Na letošnji 11. redni seji 22.6. se je OS seznanil s prošnjami nogometnega, rokometnega in košarkarskega kluba, prav vsi so se v prejšnji tekmovalni sezoni uvrstili v višjo ligo, zato potrebujejo dodatna finančna sredstva, skupaj nekaj več kot 50.000 EUR.

 

Odločitev o podpori naj bi bila ključna za odločitev posameznih klubov ali naj v višji tekmovalni ligi sploh nastopijo. Svetniki smo pobudo klubov podprli in Županu naložili, da naj sredstva planira. Nato pa presenečeno ugotovili, da teh sredstev, ki smo jih obljubili, ni ne v rebalansu proračuna za 2016, niti ne v osnutku proračuna 2017.

Župan je najprej trdil, da smo se dogovorili za 10.000 EUR in sicer za vse tri klube skupaj, kar nikakor ne drži, nato pa skušal še diskreditirati tekmovalne rezultate z izjavo, da tekmujejo izjemno slabo in si sredstev sploh ne zaslužijo.

Pa poglejmo, nogometaši so po 14 tekmovalnih krogih tekmovanje prekinili na 11. mestu (od 14.),      6 točk imajo prednosti pred zadnjo ekipo, ki bo iz lige izpadla, prav tako pa 6 točk zaostajajo za Komendo, ki zaseda 7. mesto.

 

Sejo smo po 4 pedagoških urah prekinili ter nadaljevali čez dober teden dni (24.11.).

Predlagane spremembe načrta ravnanja z nepremičninami 2016 in predlog prodaje nepremičnin 2017 so bile potrjene, malce pa se je zataknilo pri pobudi, da naj občina ob posamezni parceli, ki naj bi bila predmet prodaje, navede tudi okvirno prodajno ceno.

Trenutno je navedena zgolj splošna ocenjena vrednost po GURS, ki pa je lahko tudi nekajkrat nižja od dejansko realizirane ob nakupu, pri čemer se za vsak posel izvede sodno cenitev, občina pa pod vrednost cenitve, ne sme. Izkazalo se je, da tehničnih ovir ni, namreč občina prihodke iz prodaje zemljišč planira kot prihodek v proračun, pri čemer vsako zemljišče oceni na podlagi prejšnji poslov, trenutnega stanja … Na ta način bi se izognili šokiranim občanom, ki se obračajo tudi na nas svetnike v smislu, da je odkupna cena zemljišča sedaj mnogo višja, kot so pričakovali.

Realizacija prodaje nepremičnin je sicer v 2016 slaba, slabih 200.000 EUR prihodkov od planiranih 675.000 EUR, pri čemer najvišji posel predstavlja odkup zemljišča s strani Doma Taber, v vrednosti 162.000 EUR.

Župan se čudi domnevnemu nezaupanju občanov, ki se vedno lahko obrnejo z vprašanji nanj oz. na občinske uradnike. Nadaljuje, da je bilo proti njemu kot Županu in poslovnežu (Domačija Vodnik) vloženo 100 anonimnih prijav, od tega jih je policija, računsko sodišče ter pristojni inšpektorati preiskalo dve tretjini. O podrobnostih naj bi še poročal, povedal pa je, da so se prijave začele v mesecu maju 2015 ter da so določene prijave, po vsebini, zelo podobne svetniškim vprašanjem, ki smo jih postavljali na sejah OS.

Iz komisije za negospodarstvo sta odstopila Luka Štumberger in Irena Ropret, oba iz osebnih razlogov oz. kot sta pojasnila, v komisiji ni bilo mogoče konstruktivno sodelovanje. Zamenjala ju bosta Klavdija Frelih in Jaka Ciperle.

 

Zahteve opozicije

Že v gradivu za sejo smo prejeli nekaj odgovorov na naše pobude oz. zahteve, postavljene septembra 2016:

Poročilo o prodaji nepremičnin za leto 2016, dogovorili smo se, da uprava poročilo dopolni še s podatki o realiziranih poslih z občino za zadnjih 5 let.

Namreč, velikokrat se občani na posamezne svetnike obračajo z informacijami, ko naj bi se v posameznih primerih dogajale nepravilnosti, pri čemer dokazov praviloma ne predložijo. Z javno objavo realiziranih poslov v zadnjih letih, bo zagotovljena večja transparentnost, taka poročila pa bodo v prihodnje postala stalnica.

 

Dom Taber, celotna investicija je stala 14,7 mio. EUR od tega:

11,7 mio. EUR – Dom Taber

1,5 mio. EUR – zunanja komunalna ureditev (plačnik Občina, 104 kEUR sofinancirano s strani MGRT)

1,2 mio. EUR – nakup zemljišč ter gradbenega dovoljenja (plačnik Občina – odkup od Gradbinec GIP d.o.o., februar 2011)

0,3 mio. EUR – razdružitev zemljišč med Občino in SVZ Dom Taber

Nepovratna sredstva (MGRT): 5,7 mio. EUR.

 

Zavod Taber je tako razpolagal s presežkom 1,7 mio. EUR, sredstva pa je porabil za zagonska sredstva in investicije (500.000 EUR) ter Občini, letos januarja,  vrnil 500.000 EUR).

V letu 2017 naj bi Zavod Taber občini vrnil 71.000 EUR obresti (1%) ter 217.000 EUR glavnice.

 

Zavod Taber uveljavlja odgovornost projektanta (izvornega arhitekta) zaradi nepravilno in nepopolno pripravljene dokumentacije, ta naj ne bi izdelana v skladu s pogodbo. Tožba je že vložena na pristojno sodišče.

 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Veliko občin je tak kodeks že sprejelo, na osnutek besedila, ki smo ga sprejeli pa je bilo podanih nekaj amandmajev. V pregled gre še na Statutarno pravno komisijo ter se nato ponovno obravnava na OS.

Postopek izbire novega direktorja Doma Taber pa še vedno ni končan. Zadnja informacija OS je bila, da lahko izbiro direktorja pričakujemo takoj po dopustih … Opozicijski svetniki zahtevamo, da se podrobneje s celotnim postopkom izbire seznanimo na prvi redni seji v letu 2017. Slišali smo, da naj bi nad postopkom izbire bdel pristojni Inšpektorat za delo (neuradna informacija).

 

Kdo zavira razvoj Občine Cerklje?

Zahtevali smo, da se pripravi konkretne primere, kateri predlagani sklepi niso bili sprejeti ter točno kdo, z imenom in priimkom, zavira razvoj naše občine. Župan pove, da bo poročilo pripravil in sicer je dokaz obstrukcija prejšnje seje, kjer smo z nesprejetjem predlaganih sklepov, nedvoumno zavrli razvoj. Svetnik Rajko Rozman (LRV) doda, da so podpisniki zahtev navedeni in da jih ni potrebno poimensko navajati.

Predlagano besedilo Akta o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber, ki je bilo že nekajkrat zavrnjeno na OS, dobi spremembo in sicer Vnese se dopolnitev k 3. alinei, 2. odstavka, 26. člena tako, da se le-ta po novem glasi: » - na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda, s tem, da je vršilec dolžnosti direktorja imenovan lahko le enkrat in je mandat omejen na eno leto delovanja, brez možnosti podaljšanja«.

Razpravljali smo o posameznih pobudah za spremembo Poslovnika OS. Župan napove, da bo vztrajal pri tem, da se število svetniških vprašanj omeji na največ tri, poleg tega naj bi močno omejili možnost odprte razprave k točkam dnevnega reda.

Kratko poročilo o priklopih na kanalizacijsko omrežje smo prejeli. Izdanih je 860 odločb, od tega se je 333 občanov odločilo za obročno plačevanje. Večjih težav s plačili ni, zaenkrat izdanih zgolj nekaj izvršb. Občina je prejela 53 pritožb zoper izdane odločbe o priklopu.

Malce se je zapletlo pri zahtevi, da želimo na ravni OS obravnavati revizijsko poročilo poslovanja Doma Taber ter poročila o inšpekcijskih nadzorih, ki so bila opravljena v zadnjem delu v Domu Taber. Župan pove, da bo poročila najprej obravnaval Svet Zavoda Taber, OS pa o njih nima kaj razpravljati.

NNaše zahteve so jasne, poročila so ključna za razjasnitev stanja in dvomov, ki so bili ustvarjeni na podlagi pisma nekdanjega zaposlenega v Domu Taber, ki je opozarjal na več primerov nezakonitega ravnanja.

Svetniška vprašanja in pobude

Zevnik (SLS) je pozval, naj se koncesionarja za plin ponovno pozove k večji aktivnosti.

Bolka (LZV), pa je tokratna vprašanja predstavil v obliki prezentacije, zato samo na kratko:

Prometna (ne) varnost v Borštnikovi ulici.

Poplavljeni objekti zaradi spuščene zadrževalne zapornice. Župan pojasnjuje, da gre za odgovornost uporabnikov, primer pa je že v obravnavi pri ARSU ter celo na policiji.

Kanalizacija, uporabnik, ki je moral izgraditi lastno čistilno napravo, ker ni imel možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje (zamuda pri izvedbi investicije).               

Ni upravičen do povračila stroškov izgradnje MČN, ker naj bi (župan pozna samo en primer) lahko  malce počakal ter se nato lahko priklopil.

Požarna varnost, podružnična šola Zalog. Župan komentira, da ima šola dovolj sredstev, da študijo o izboljšanju požarne varnosti (sistem aktivne požarne zaščite) lahko financira sama.

Zavod za turizem Cerklje, stroški so v letu 2017 na enaki ravni kot v 2016, pa čeprav so se zgodile pomembne kadrovske spremembe. Župan bo pojasnil na naslednji seji.

Pobuda Bolke naslovljena na Predsednika (občinske) komisije za gospodarstvo, g. Rajku Rozmanu, v začetku oktobra, da naj komisija prouči zakaj se ne izvajata pravilnika, ki omogočata spodbujanje podjetništva. Predstavljen je bil primer, kako zadeva deluje v sosednji Komendi.

Namesto kolega Rajka, je odgovoril Župan. Razpisi za spodbujanje podjetništva se mu ne zdijo potrebni, namreč občina financira skupni nastop na sejmu v Komendi, poleg tega veliko sredstev namenja za posipanje poljskih poti. Meni, da bi se na razpise vedno prijavljali eni in isti, manj kot 5 podjetij.

Kolega Rajko pove, da se komisija še nikdar ni sestala, ter pojasni, da mora prvo sejo komisije sklicati Župan, Bolka pa ga spomni, da so člani komisije za mesta v tej komisiji pred dvema letoma kandidiral s podpisano izjavo o kandidaturi, zato ne razume kolegov, ki se najprej potegujejo za mesto v komisijah in odborih, nato pa očitno ne želijo delati/delovati.

 

RTC Krvavec

Župan napove, da se bodo člani Konzorcija, torej lokalni podjetniki in obrtniki, ki se potegujejo za nakup 25% deleža, sestali kmalu. V vsem času od skupne oddaje navezujoče ponudbe se torej niso niti sestali, niti dogovorili kako bodo krili svoj delež stroškov za podroben poslovni pregled poslovanja družbe RTC Krvavec, kot pričakujemo, da bomo povabljeni. Občina je v ta namen v rebalansu proračuna za 2016 rezervirala 40.000 EUR.

Sliši se špekulacije, da je za nakup RTC Krvavca resno zainteresiran še en ponudnik – finančni sklad,

Župan pa je napovedal, da se želi takoj po sestanku s Konzorcijem srečati z vodji svetniških skupin.

 

Naslednja redna seja OS bo 14.12.!

 

Izredna seja OS – oddaja ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca

23. 9. 2016

Zahteva za sklic izredne seje je bila s strani pozicijskih svetnikov oddana v petek, 16.9., v obrazložitvi zahteve smo navedli razloge:

»Na podlagi izjav, ki so se pojavili v medijih, da želi tako imenovana opozicija preprečiti oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavcu, smo se odločili za sklic izredne seje.

Tako imenovani opozicijski svetniki, se zavedamo strateškega pomena podjetja RTC Krvavec d.d. na prebivalce Občine Cerklje na Gorenjskem, še posebej pa za obrtnike ter podjetnike in seveda njihove zaposlene, ki naj bi bili s svojim finančnim vložkom prav tako pripravljeni vstopiti v delež podjetja RTC Krvavec d.d., kot smo bili seznanjeni v elektronskem sporočilu predstavnika zainteresiranih skupin, g. Andreja Kosca.

Zato nikakor ne želimo preprečiti nadaljnjih postopkov k oddaji ne-zavezujoče ponudbe, v kolikor je izražen nedvoumen interes zainteresiranih skupin: obrtnikov in podjetnikov, zaposlenih RTC Krvavec ter pašnih skupnosti, kot je navedeno v sporočilu g. Kosca.

Časa za oddajo ne zavezujoče ponudbe imamo do konca meseca septembra 2016, tako da ni še prav nič izgubljenega.«

Predlagali smo, da poleg g. Kosca, na izredno sejo povabimo tudi predstavnike zaposlenih RTC Krvavca, predstavnike zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov ter predstavnike pašnih skupnosti.

V ponedeljek oz. torek, smo po nekaj težavah z občinsko IT opremo, vendarle prejeli vabilo na izredno sejo, na katero je župan, izmed predlaganih poročevalcev, povabil zgolj g. Kosca in sicer kot podjetnika in predstavnika zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov za nakup deleža RTC Krvavec, d.d.

Poleg običajnih medijskih predstavnikov (Gorenjski Glas, Radio Kranj) so bili na seji prisotni še Dnevnik ter RTV Slovenija, ki je prišla celo s TV snemalcem.

 

Na dnevni red je bila dodana tudi točka spremembe prostorskega akta, ki bo družbi Kovinc omogočila spremembo namembnosti iz stanovanjske v poslovno gradnjo. Vsa potrebna soglasja so bila pridobljena, občinski svet pa je sklep sprejel soglasno, brez razprave.

 

Osrednja točka dnevnega reda – predstavitev dosedanjih aktivnosti v postopku priprave in oddaje ne-zavezujoče ponudbe – se je pričela z oceno župana, da v tako kratkem času, kot je na razpolago, ni mogoče opraviti vseh pripravljalnih del.

Župan je uvodoma kratko predstavil aktivnosti, ki so se začele s koordinacijskim sestankom z vodji svetniških skupin, ki je potekal 5.7. Župan sicer trdi, da smo se na sestanku dogovorili, da se sklep o oddaji soglasja sprejme na redni seji, a kot je poročal tudi Gorenjski Glas, je bil dogovor, da odločitev OS sprejme na dopisni seji, ki bi se sklicala še pred dopusti.

Kakor koli že, očitek, da bi lahko nakup RTC Krvavca lahko obravnavali na 12. redni seji, ki smo jo obstruirali, so se nadaljevali z županovo kritiko, usmerjeno na svetniškega kolega iz Liste obrti, podjetništva in turizma (LOPT) - Luka Štumbergerja. Kot poroča Dnevnik, je podjetnik in občinski svetnik Luka Štumberger moral poslušati kritiko svojega ravnanja, ker je kot politik bojkotiral nedavno sejo, na kateri naj bi sklepali o sodelovanju občine pri nakupu Krvavca.

Župan v nadaljevanju pričakuje Štumbergerjev poln angažma.

Štumberger je tako v lanskem postopku oddaje ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca, kot tudi v aktualnem postopku vsakokrat jasno povedal, da gre za veliko razvojno priložnost, tako za Občino Cerklje, kot lokalne obrtnike in podjetnike. Prav tako je aktivno sodeloval na vseh sestankih, na katerih je Društvo obrtnikov in podjetnikov, že izvajalo prve povezovalne aktivnosti med zainteresiranimi obrtniki in podjetniki. 

Kot je povedal tudi g. Kosec, je svetnik Štumberger s svojim dosedanjim delom na projektu vložil veliko energije, da se vse interesente poveže v skupno zgodbo z jasnim ciljem. Prav tako je g. Kosec, ob svojem poročilu dosedanjih aktivnosti, javno pozval Štumbergerja, naj z delom nadaljuje ter ga povabil k združitvi moči in tesnemu skupnemu sodelovanju.

V javnosti se skuša prikazati, da obstrukcija 12. redne seje s strani opozicije, pomeni nasprotovanje poskusu vstopa Občine Cerklje v nakup deleža RTC Krvavca.

Ponovno izpostavljamo, da obstrukcija 12. redne seje OS ne pomeni nasprotovanja predlaganim sklepom dnevnega reda 12. redne seje, tudi sklepu o pooblastilu župana za oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca.

Prav tako nismo nasprotovali podelitvi občinskih nagrad, kar je bil prvi očitek, ki smo ga poslušali. V odprtem pismu smo zapisali, da smo za nujne operativne in razvojne zadeve vedno na razpolago preko dopisnih sej. Občinski nagrajenci so bili na dopisni seji izglasovani soglasno.

 
vir: www.dnevnik.si

Andrej Kosec, ki ga je župan, kot edinega predlaganega poročevalca, povabil na izredno sejo, je bil napovedan kot predstavnik zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov. Uvodoma je povedal, da formalnega pooblastila s strani zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov sicer nima, je pa osebno dvignil razpisno dokumentacijo. Sam skuša aktivirati lokalne obrtnike in podjetnike in jih povezati v skupno zgodbo uspešnega nakupa RTC Krvavca.

Po obstrukciji 12. redne seje, je Kosec s strani župana prejel obvestilo, da občina odstopa od nakupa kontrolnega deleža, kar ga je osebno zelo razočaralo. Kot ključno za uspešen projekt izpostavlja tesno povezavo med občino, lokalnimi podjetniki, pa tudi med pašnimi skupnostmi.

Kako naj bi bil oblikovan konzorcij, v tem trenutku, še nima predstave. Po oddaji ne-zavezujoče ponudbe se prične s postopki za pripravo zavezujoče ponudbe, ki se bo oddala, v kolikor bi nas prodajalec povabi k podrobnem pregledu poslovanja. Takrat se bodo morali člani konzorcija tudi pogodbeno zavezati.

 

Sledil je del, zaprt za medije, na katerem smo svetniki prejeli nekatere zaupne informacije.

Sklep o pooblastilu župana, da pripravi vse potrebno za oddajo ne-zavezujoče ponudbe, je bil sprejet soglasno.

Župan, Kosec in Štumberger pa so se dogovorili, da se že naslednji dan sestanejo in dogovorijo o nadaljevanju aktivnosti. Prav tako je Društvo obrtnikov in podjetnikov (DOP)  zainteresirane povabilo na skupni sestanek, kamor so bili vabljeni tudi predstavniki zaposlenih RTC Krvavca, kot tudi pašnih skupnosti.

Do sestanka med županom, Koscem in Štumbergerjem nato ni prišlo. Po informacijah, ki jih imamo, je župan naknadno nato sestanek preklical, domnevno zaradi naknadne odpovedi predstavnika prodajalca.

Na zaprti seji, predvidoma že v prihodnjem tednu, naj bi odločali o višini ponudbi, ki bo predlagana na podlagi izvedene cenitve, ki jo je občina že naročila.

 

Včeraj (22.9.2016) se je sestanka potencialnih vlagateljev, lokalnih obrtnikov in podjetnikov ter tudi nekaj zaposlenih RTV Krvavca, v organizaciji DOP, udeležilo 15 – 20 udeležencev. Po besedah udeleženca je bilo vzdušje zelo pozitivno, mirno. Župan in Kosec sta predstavila dosedanje in nadaljnje aktivnosti (priprava pisma o nameri).

Kot je povedal Štumberger, je vse prisotne na sestanku pozval, da v kolikor kdo izmed prisotnih oz. ostalih potencialnih interesentov, ni več pripravljen sodelovati, zaradi njegovih aktivnosti v Občinskem svetu, naj to pove. Oglasil se ni nihče, s tem so demantirane trditve župana, izrečene na izredni seji (21.9.), ko je izjavil, da naj bi nekateri interesenti, zaradi dejanj Štumbergerja (obstrukcija seje), ne bi bili več zainteresirani za sodelovanje v pripravi skupne ponudbe za nakup RTC Krvavca. 

Štumberger je ponovno poudaril, da je od vsega začetka resno zainteresiran kot vlagatelj, ves čas deluje povezovalno in tesno sodeluje z drugimi potencialnimi interesenti.

 

Dogajanje, kot že rečeno, podrobno spremlja tudi več medijev. Zanimivo je koliko nepreverjenih informacij se pojavlja v njihovih navedbah. Tako je v Dnevniku zapisano naslednje:

Politična paraliza cerkljanskega občinskega sveta, z razmerjem osem proti osem med vladajočimi svetniki župana Franca Čebulja in opozicijo, je ogrozila tudi skupen nastop občine in lokalnih podjetnikov ter morebitnih sovlagateljev za nakup RTC Krvavec, ki je v lasti Uniorja iz Zreč. Najprej je julija opozicija onemogočila dopisno sejo o nakupu, obstrukcijo nadaljevala na nedavni seji, včeraj pa si je le premislila. A šele potem, ko so zlasti prizadeti podjetniki opozorili, da politika ogroža enkratno priložnost za ljudi na Krvavcu in pod njim. Na koncu je prav opozicija v zvezi z nakupom smučišča na Krvavcu sklicala izredno sejo občinskega sveta.

Navedba ne drži, opozicija nikakor ni onemogočila dopisne seje, dopisne seje ni sklical župan, uvrstil jo je na dnevni red 12. redne seje (7.9.)., sklicane dva meseca kasneje, kot je potekal koordinacijski sestanek.

Na vse medije smo neposredno po seji naslovili naslednjo kratko izjavo:

»Pozdravljamo odločitev k hitremu sklicu izredne seje. Primer dobre prakse je predstavitev dosedanjih aktivnosti s strani obrtnikov in podjetnikov, g. Andreja Kosca. Jasna zasnova, vključno s potencialnimi tveganji, to je primer dela na ravni OS, kar si želimo tudi v prihodnje.«

Tudi zato trdimo, da je snemanje in predvajanje sej, kot zahtevamo v našem skupnem odprtem pismu, v dobro lokalne skupnosti in sicer:

Zagotavlja večjo transparentnost delovanja občinskega sveta.

Daje možnost najširšemu interesnemu krogu občanov, da so na odprt način seznanjeni z razvojnimi izzivi, ki zadevajo njihovo občino.

Je, tak način, dobra praksa v številnih slovenskih občinah – delni seznam je npr. razviden iz sledeče povezave. 

Prednosti snemanja sej občinskega sveta se npr. zavedajo župan in občinski svetniki v tako majhnih slovenskih občinah, kot je Občina Šempeter – Vrtojba, ki je po s 15 km2 po svoji površini ena izmed najmanjših v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto.

Praksa kaže, da so prednosti uvedbe tega sodobnega načina komuniciranja številne.

Navajamo le enega od primerov iz predhodne zgornje povezave:

»V Občini Dornava seje snemamo in prenašamo v živo preko lokalne TV. Odkar vse predvajamo, se moramo na seje dosti bolje pripraviti, kar je dobro. In tudi ni več problema s »čudnimi« komentarji v medijih, saj ljudje resnico izvedo še v istem trenutku.«

Praksa občin tudi kaže, da so stroški uvedbe snemanja relativno nizki.

Več primerov je konkretno navedenih v zgornji povezavi, v nadaljevanju pa primer Občine Kočevje:

»Celoten strošek izvedbe neposrednega prenosa:

-          enkraten strošek – 1.000 EUR konfiguriranje in programiranje ter 200 EUR nakup kamer

-          strošek na sejo – delo vzdrževalca 100 EUR na sejo.«


Imamo novo v.d. direktorice Zavoda za turizem Cerklje, ga. Maruša Zajc.
Kar smo izvedeli v današnjem časniku Delo.

 

Sestanek s Koalicijo za razvoj in županom ter zahteva za sklic izredne seje

18. 9. 2016

V sredo 14.9. smo se sestali s kolegi svetniki in svetnicami, ki sestavljajo Koalicijo za razvoj, županom in direktorico občinske uprave. Na sestanku je bil prisoten tudi novinar Gorenjskega Glasa.

Svetnik Rajko Rozman (LRV) je uvodoma opozoril, da skupno pismo t.i. opozicije ni bilo naslovljeno neposredno na novinarje oz. medije, zato ne razume, zakaj smo na sestanek povabili tudi novinarje.

Kot poroča tudi Gorenjski Glas, je pričakovano je sestanek vzbudil nekaj vroče krvi na obeh straneh.

Bolka sicer ne razume čemu grožnja z odvetnikom, namreč tako župan, kot županov odvetnik sta bila prisotna v sodni dvorani ob zaslišanju Bolke v zadevi KNRC. Drugih oseb, razen sodnice in zapisnikarice, ni bilo prisotnih. Ob koncu zaslišanja je sodnica obema ponudila možnost postavljanja vprašanj Bolki, kar je odvetnik izkoristil, medtem ko župan ne.

Tudi Janeza Korbarja (LRV) je zmotil isti zapis in sicer v delu, kjer poročamo o aktivnostih posameznih svetnikov, še posebej navedba o posamezni svetnici, ki se doslej na sejah OS še ni oglasila. Nadaljevanje stavka je, po njegovem, žaljivo oz. posmehljivo.  Kolega Janeza prav tako moti imenovanje Koalicije za razvoj, kot »molčeče« koalicije.

Prizadetim se opravičujemo, smo pa prejeli več pobud občanov, naj objavimo celotno statistiko aktivnosti posameznih članov in članic OS z imeni in priimki. Objaviti ali ne, ima prednost javni interes ali interes posameznika? Delovanje OS pa je javno.

Uvodoma smo povedali, da nikakor nismo dali izjave, kot jo je zapisal novinar Dnevnika v članku »Večnemu« županu v Cerkljah majejo stol«,  ki je zapisal, da  »pol občinskih svetnikov zahteva drugačen odnos župana Franca Čebulja ali njegov odstop.« Nikakor ne zahtevamo odstopa župana, bil je izvoljen z večino na volitvah, odločitev volivcev pa spoštujemo. Namen sestanka je poiskati skupne točke s koalicijskimi svetniki in svetnicami, nadaljevanje dela v trenutnih razmerah ni mogoče.

Župan je predlagal, da direktorica uprave pojasni strokovne odgovore na zahteve oz. pobude zapisane v odprtem pismu, medtem ko smo podpisniki odprtega pisma želeli odgovor koalicijskih kolegov in kolegic, v katerih točkah ne vidijo možnosti sodelovanja ter argumente zakaj.

Razprave so potekale dalj časa, večkrat smo slišali, da v odrtem pismu več koalicijskih svetnikov moti zapis »zahteve«. Miha Zevnik se ne strinja z javnim snemanjem sej in sicer je potrebna tehnična oprema, stroški bi obremenjevali občinski proračun, prav tako ima sam osebno slabe izkušnje iz preteklosti, ko so se seje snemale in predvajale. Rajko Rozman (LRV) se je strinjal in napovedoval nastopaštvo in ponavljanje istih stališč, kar se dogaja že danes na sejah OS. Janez Korbar (LRV) sicer snemanju sej ne nasprotuje, je pa poudaril, da je najprej potrebno zagotoviti tehnične in finančne pogoje.

Stanislav Bernard (SD) je povedal, da v svoji dolgoletni lokalno politični in gospodarski karieri še ni doživel podobnega ravnanja, kot je naše in ga označil kot kriminalno. Ni mu bilo všeč, da smo se sestanka v Domu Taber udeležili zgolj polovica članov OS, po njegovem bi morali biti tam prisotni vsi. Pojasnili smo, da smo vabila prejeli zgolj nekateri svetniki, tisti, ki po mnenju sklicateljice, blokiramo njihovo sodelovanje v Svetu zavoda.

Večkrat je bilo poudarjeno stališče, da bi razpustitev OS pomenila konec razvoja v naši občini. Škoda je bila že narejena, v tem trenutku, ob nadaljevanju dela do zaključka mandata, pa ne bo velika.

Strinjali smo se, da sprejmemo etični kodeks, nov Poslovnik občinskega sveta, v katerem pa koalicija želi omejiti število svetniških vprašanj. Prav tako ni ovir pri prikazu celotne investicije za izgradnjo Doma Taber. Župan pojasni, da bo v Domu Taber izvedena še ena, tokrat finančna revizija. Svetnik Janez Korbar, tudi član Sveta zavoda Doma Taber pove še, da je inšpekcijski pregled izvedel tudi Inšpektorat za delo, posebej tudi za aktualni postopek izbiranja direktorja Doma, ki še traja. Novi direktor pa naj bi bil izbran v naslednjih 3 mesecih.

Pri besedilu Akta o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber,26. člen, ki se nanaša na pravice in obveznosti župana, Župan pove, da ga veseli, da smo naš predlog predstavili tudi v pisni obliki in osebno ne vidi zadržkov za sprejetje besedila v predlagani obliki, ki omejuje imenovanje vršilca dolžnosti direktorja za največ eno leto in brez možnosti podaljšanja.

Glede delovanja komisij in odborov, direktorica uprave pove, da večina komisij normalno deluje, je pa res, da se komisija za gospodarstvo, ki ji predseduje Rajko Rozman ni sestala niti še enkrat, medtem ko se je komisija, ki pokriva področje komunale, vod in okolja (predsednik Rok Mihelčič Potočnik) sestala enkrat. Župan pove, da komisija za gospodarstvo strokovno ni na ustrezni ravni, da bi lahko sploh delovala, delo komisij vidi kot strošek, smo pa v časih, ko je potrebno varčevati. Bolka (LZV) pohvali predsednico Požarne komisije – Klavdijo Frelih (LRV), komisija deluje odlično in lahko doda vrednost, neposredno vpliva na izboljšanje požarne varnosti v objektih, ki jih upravlja občina.

Ravno ko smo nekateri imeli občutek, da je nadalje sodelovanje mogoče brez večjih zadržkov, smo predlagali, da naj Koalicija za razvoj in župan svoja stališča zapišejo v zapisniku, na katerega bomo nato odgovorili v nekaj dneh. Namreč sestanek se je snemal, prisotna je bila tudi zapisnikarica Jana Jenko, ki tudi sicer vestno skrbi za zapisnike sej OS.

Sledila je burna reakcija župana, da se ultimatov njemu ne bo postavljalo, na kar so sledile obtožbe sem in tja, pogrevanje odločitev in dejanj posameznih članov OS tja do dveh desetletij nazaj. Kdor je medsebojno obtoževanje opazoval s strani, se je lahko prepričal, koliko starih zgodb in zadržkov še vedno ovira naše skupno delo in bodoče sodelovanje.

Župan je za zaključek povedal, da bomo odgovore prejeli v gradivu naslednje redne seje, kdaj bo, še ni mogel povedati, bomo pa na tej seji obravnavali tudi osnutek proračuna za 2017. Čakamo torej na sklic naslednje redne seje, kjer v gradivu pričakujemo obravnavo naših zahtev oz. pobud. Kasneje župan za Radio Sora pove, da bo naslednja redna seja predvidoma v novembru.

Pričakovali smo pogrom v javnih občilih, Tako nam v sveži izdaji Novic izpod Krvavca župan očita, da zaviramo razvoj občine ter med drugim izpostavlja, da z obstrukcijo nismo potrdili priprave ne-zavezujoče ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavcu.

Andrej Kosec, se županovemu stališču pridružuje. Tako časnik Dnevnik piše: »Pred dobrim tednom je pisal nekaterim predstavnikom opozicije in jih opozoril, da so zapravili ugled pri prodajalcu, ter izrazil obžalovanje, da bi »zaradi pat pozicije v občinskem svetu propadel projekt, kjer bi se prvič poslovno povezali turistični ponudniki v občini«. Včeraj nam je potrdil, da je projekt postal talec političnih iger v Cerkljah in bo zaradi tega velika razvojna priložnost izgubljena: »V tujini je veliko primerov dobre prakse, kjer je lokalno okolje združilo vse potenciale, ker so na smučišče navezani in z njim povezani in to je za vse nas priložnost. Ne vem, kaj načrtuje opozicija, a povsem na dlani je nasprotovanje županu Čebulju, kar pomeni politično krizo in to škodi poslovnemu projektu.«

Drži, nekateri svetniki smo od g. Kosca prejeli pismo, v katerem nas je nagovoril kot »glavne odločevalce« in zapisal, da je osebno »nekako prevzel povezovalni del projekta, saj je zelo težko ljudi pripraviti, da gredo v skupni projekt«. Tako naj bi bil pripravljen okviren model: 25% občina, 15-25% zaposleni RTC, 50-60% turistični ponudniki in drugi podjetniki, pri čemer je ključni partner Občina Cerklje. Opozarja, da smo zapravili priložnost in ugled, še posebej ker gre za propad projekta, kjer bi se prvič poslovno povezali turistični ponudniki v naši občini.«

Preverili smo pri g. Koscu in nekaterih potencialno zainteresiranih obrtnikih in podjetnikih a ne pismo o nameri, konzorcijska pogodba oz. druga pravno – formalna oblika sodelovanja, ni bila oblikovana. Prav tako ni nihče vedel povedati kaj konkretnega o dejanski finančni konstrukciji, torej okvirni višini ponudbe.

Morda je zanimivo da, da g. Kosec, ki je mimogrede, tudi član aktualne sestave Nadzornega odbora, tja je bil imenovan na predlog skupine občanov, razpolaga z bistveno več informaciji kot občinski svetniki ter tudi drugi zainteresiranimi podjetniki, s katerimi smo govorili v zadnjih dneh. Boljšo obveščenost Kosec pripisuje dejstvu, da je tudi osebno dvignil razpisno dokumentacijo

Namreč ravno g. Kosec je prvi opozorili, da je župan, zaradi našega odprtega pisma (13.9.) odpovedal sestanek s predstavnikom Uniorja, ki naj bi bil naslednji dan (14.9.) v zgodnje popoldanskem času. Zanimivo, dan pred sestankom za ta sestanek ni vedel nihče od občinskih svetnikov (vsaj opozicijskih ne), prav tako vabila na sestanek niso prejeli obrtniki preko društva, prav tako ne tisti interesenti, ki so že sodelovali na pripravljalnih sestankih.

Z namenom preveriti dejansko stanje ter se pogovoriti s potencialnimi partnerji, smo v petek (16.9.) vložili zahtevo za sklic izredne seje OS, na katere vabimo predstavnike vseh interesentov za skupno oddajo ponudbe. Nikakor namreč ne pristajamo na obtožbe, da smo zaviralci razvoja naše občine. V kolikor je zagotovljeno sodelovanje in zagotovljen skupni finančni vložek, najbrž ni razlogov, da se nadaljuje z aktivnostmi za pripravo ponudbe.

Na sejo smo povabili g. Andreja Kosca, predstavnike zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov, pašnih skupnosti in zaposlenih RTC Krvavca.

Neuradno smo izvedeli, da sta razpisno dokumentacijo pri zastopniku prodajalca (Alta), poleg g. Kosca in župana dvignila tudi dva finančna sklada, medtem ko Dnevnik poroča, da naj bi bilo število morebitnih kupcev na seznamu že dvomestno.

Predstavniki svetniških skupin smo se na temo nakupa RTC Krvavca (edinkrat) dobili na sestanku z županom v mesecu juliju, o čemer je poročal tudi Gorenjski Glas. Dogovorili smo se, da župan sklical dopisno sejo, na kateri se bodo svetniki odločili, ali mu bodo podali mandat za oddajo nove ne-zavezujoče ponudbe. Župan dopisne seje, do danes, ni sklical.

Točko Potrditev priprav za oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup lastniškega deleža v gospodarski družbi RTC Krvavec d.d., je uvrstil na dnevni red 12. redne seje, ki se je nismo udeležili. K tej točki dnevnega reda ni bilo priloženo gradivo, pravzaprav nismo na temo aktualnih  priprav za oddajo ponudbe prejeli prav nobene dokumentacije.

Namesto zaključka:

Medtem ko v Gorenjskem Glasu beremo kako uspešna in odmevna je bila celodnevna prireditev  Fest po Rokovem, se je ga. Lidiji Bregar pravkar iztekla enoletna pogodba vršilke dolžnosti  direktorice Zavoda za turizem za Cerklje. Nov razpis za izbiro direktorja ni objavljen, prav tako se z ga. Lidijo naj ne bi nihče pogovarjal o morebitni novi pogodbi za vršilko dolžnosti.

Tisti svetniki, ki so delo Zavoda za turizem Cerklje spremljali podrobneje, priznavajo, da je bil predvsem v zadnje pol leta storjen velik korak naprej, prav tako so zadovoljstvo z delom izrazilo več podjetij in podjetnikov, ki delujejo na področju turizma.

 

Sporočilo dela svetnikov Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

6. 9. 2016

Spoštovani,

spodnje pismo naslavljamo na župana (g. Franc Čebulj), svetnice in svetnike Koalicije za razvoj Občine Cerklje ter zaposlene v Občinski upravi Cerklje na Gorenjskem.

Sporočilo svetnikov

" Predlagamo, da si vzamemo nekaj časa za razmislek in se sestanemo in pogovorimo, dotlej pa se člani svetniških skupin SDS, Liste Za Vas, Liste obrti, podjetništva in turizma ter Liste tudi mi smo del vas, sej Občinskega sveta ne bomo udeleževali. "

 

Naročite se na novice!
 
Če želite prejemati novice oziroma obvestila o novostih na strani nam lahko preko spletnega obrazca posredujete vaš e-mail.

*Kot sporočilo napišite, da se naročate na elektronske novice.

Obrazec najdete TUKAJ.


Izdelava spletne strani martinjak.net