13. seja Občinskega sveta

22. 12. 2016

13. redna seja OS, 14.12.2016 (gradivo – prenovljena občinska spletna stran)

 Osrednje točke:

druga obravnava in sprejetje Proračuna za leto 2017, novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, novemu Statutu občine in Kodeksu ravnanja izvoljenih predstavnikov ter domnevnem poskusu vplivanja člana nadzornega odbora na odločitev (glasovanje) občinskega svetnika.

Pred sejo je bil sklican koordinacijski sestanek, na katerem smo največ razpravljali o postopku priprave zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca.

Pri obravnavi zapisnika za prejšnjo sejo, je svetnik Jaka Ciperle (Lista Za Vas) opozoril, da v razpravi na temo kdo ruši razvoj naše občine, ni zapisanega njegovega vprašanja. Jaka je Župana namreč na prejšnji seji neposredno vprašal »ali on, Jaka Ciperle, ruši razvoj občine Cerklje?«. Župan se je odgovoru sicer izognil, razprava pa v zapisniku ni omenjena.

Jaka je pohvalil delo zapisnikarice, zaveda se, da je vloženo veliko truda, Župan pa odgovarja, da je vsebina zapisnika po njegovem zadovoljiva, druge občine imajo bistveno manj vsebine, v kolikor pa kdo želi, da se njegova razprava bolj natančno navede, naj to zahteva v razpravi sami.

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Kot napovedano ter po usklajevanju s svetniškimi skupinami SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas, je Lista Za Vas, 27.11. vložila nekaj amandmajev:

Podrobnejša ureditev postavke »promet« (8. člen); namreč ni razvidno kaj vse postavka promet obsega, pogovarjali smo se največ o pločnikih.

Spremembe metodologije (točkovnika) na področju prometa, javne razsvetljave; nova metodologija prinaša spremembe tudi v točkovniku, močno se zviša vpliv postavk promet, kanalizacija in zelenice/rekreacijski prostori, zmanjšuje pa vodovod, elektrika in javna razsvetljava.

Za področje prometa in javne razsvetljave naj se upošteva individualna obravnava; predlagana nova metoda pozna izključno kolektivno rabo, kar pomeni, da v kolikor je v vasi pločnik se šteje, da ima vsako stavbno zemljišče možnost uporabe pločnika.

Morda najpomembnejši amandma pa je predlog, naj se vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča zniža na polovico, iz 0,1 na 0,005 EUR/m2. Občina sedaj namerava prvič obremeniti tudi lastnike zemljišč, ki še niso pozidana. Predlagana je enaka cena točke, kot za zazidana zemljišča, za kar je planiran prihodek 93.000 EUR v proračunu.

Nepozidana zemljišča v naši občini doslej še nikoli niso bila obdavčena, primerjava pokaže, da nekatere bližnje občine obdavčujejo tudi ta zemljišča, pri čemer pa so razmerja (vrednost točke zazidana/nezazidana zemljišča) zelo različna. Ponekod so nepozidana zemljišča obdavčena ceno bolj, kot nepozidana, bolj pogosta praksa pa je, da je obdavčitev za nepozidana zemljišča, nižja.

Mnenje »opozicije« je, da se občane obremeni postopoma, zato smo predlagali »polovičko«.

Pripravljavci nove metode, zunanji izvajalec – družba Struktura (g. Gvido Modrijan) ter občinske strokovne službe, so pripravili pojasnila.

Individualno obravnavo komunalne opremljenosti, je g. Modrijan ocenil kot dober predlog, ki pa bi povzročil bistveno višje stroške, potrebne za odmero NUSZ. Prav tako pričakuje vrsto težav v smislu »ali ima moja hiša pločnik ali ne«. Temu pa so se z novim odlokom želeli izogniti.

Ponovno je poudaril, da se (razen za poslovne subjekte, posebej na območju letališča Brnik), ne bo dosti spremenilo, po novem bo odmera celo nekaj nižja. Bolka dopolni, da to velja zgolj za občane, ki niso lastniki nezazidanih zemljišč. Tisti, ki pa taka zemljišča imajo, pa bodo v proračun prispevali ca. 25% več, kot doslej.

Župan doda, da je strateški namen občine spodbuditi občane, ki zemljišč še nimajo pozidanih k prodaji oz. gradnji, namreč imamo veliko pobud, da spremembo kategorizaciji zemljišč v zazidljiva, pa ni možnosti, ker imamo toliko zemljišč nezazidanih in kot primer navede center Cerkelj.

Po prekinitvi za posvetovanje, glasujemo o vloženih amandmajih. Župan vloži amandma, da se vrednost točke za nezazidano zemljišče zniža za 20% od prvotnega predloga, kar ni izglasovano.

Prav tako ni izglasovan amandma Liste Za Vas, naj se vrednost te točke zniža na 50%.

Sledili so Županovi očitki, da gre zgolj za populizem opozicije.

No, med sejo se z Županom vendarle uspemo dogovoriti, tako je tik pred zaključkom seje,  po hitrem postopku, odlok vendarle sprejet in sicer bodo stavbna zemljišča, ki niso pozidana obremenila z vrednostjo točke 0,005 EUR, kar v praksi pomeni, da bo kvadratni meter takega zemljišča obdavčen v povprečju z 0,065 EUR/m2. 

V drugem branju smo sprejeli Statut občine Cerklje z vloženim amandmajem, da Župan imenuje najmanj enega in največ dva podžupana. Po novem se še bolj ločuje delovanje Občinskega sveta in Nadzornega odbora. Namreč vsa leta je bil predsednik NO vabljen na seje OS in smo mu imeli svetniki možnost postaviti vprašanja, po priporočilih službe za lokalno samoupravo, ki so narekovale spremembo Statuta pa bo predsednik NO prisoten zgolj, ko bo predstavljal poročila o opravljenih nadzorih.

Z gradivom se je veliko ukvarjala Statutarno – pravna komisija, ki jo vodi kolega Matevž Bohinc (SDS) in je ena izmed komisij, ki deluje zelo dobro, v tem mandatu pripravlja predlog novega Poslovnika OS, Etični kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov in še marsikaj drugega.

 

Proračun občine za leto 2017

Župan na koordinacijski seji predstavil nekaj amandmajev in sicer se znižuje postavka prihodki iz priklopa na kanalizacijsko omrežje za dobrih 220.000EUR, zniža pa se odhodek – vložek v lastništvo RTC Krvavec iz 1.225.000 EUR na 1.0000.000 EUR. 20.000 EUR namenjamo za ureditev sprejemne pisarne v pritličju, ki bo razbremenila občinske uradnike.

Predhodno je občinska uprava še spreminjala nekatere postavke na kontih, izpostavljamo povečanje sredstev na nakup RTC Krvavca iz 550.000 EUR na 1.000.000 EUR, dvig zadolževanja iz 600.000 EUR na 1.400.000 EUR, povečanje števila zaposlenih iz 12 (stanje 31.12.2016) na 14. Tako zaposlujemo dva uradnika s VII. st. izobrazbe za delo na področju gospodarstvih javnih služb.

Več amandmajev smo pripravili tudi s strani »opozicijskih list«. Vložili pa smo jih neposredno na sejo in jih želeli predstaviti v obliki prezentacije, ki bi jo predvajali na projektorju.

Župan se je uvodoma razhudil, da amandmaji niso vloženi pravočasno, kar seveda ne drži. V skladu s poslovnikom se amandma lahko vloži tudi neposredno ob obravnavi, kar je storil ravno Župan, ko je ustno vložil amandma ob obravnavi odloka NUSZ.

Nato ga je zmotilo, da ni pisnega gradiva in so sodelavke iz uprave hitro in prijazno pripravile fotokopije, kar pa prav tako ni bilo v redu, tako naj bi bil premajhen font in se ne vidi dobro.

Na projekciji se je videlo bolje, kar pa prav tako ni izpolnilo Županovih pričakovanj, očital je, da poslovnik ne predvideva prezentacij, potrebno je pripraviti pisno gradivo.

 Morda ima pa Župan prav, morda pa naš občinski svet res še ni zrel za tablične računalnike, kjer bi posledično zmanjšali kilograme gradiva ter močno prihranili potreben čas za pripravo gradiva in fotokopiranje, … (nakup tablic sedaj je v proračunu) ter redni rabi projektorja za lažjo predstavitev gradiva. Brezžičen dostop do interneta v sejni dvorani, bi bil morda res čisto prevelik luksuz.

 Projektor smo ugasnili in nadaljevali po starem, poveš številko konta, ki te zanima in stran v gradivu, sledi listanje 20 oseb prisotnih v dvorani po gradivu, nekaj tišine, da si preberemo in nato odgovor, velikokrat v stilu – smo planirali malo  več, pa saj ne bomo porabili toliko.

Predlog, da naj se za občinsko upravo kupi vozilo s pogonom na vsa 4 kolesa in s tem namesto 12.500 nameni 20.000 EUR je izzval tiho začudenje, a večjih nasprotovanj ni bilo slišati.

Glede na osnutek proračuna 2017, ki smo ga obravnavali in potrdili na 12. redni seji, so strokovne službe pripravile več kot 30 sprememb na postavkah, pri čemer pa so bila pojasnila zakaj, večinoma zelo skopa oz. pomanjkljiva.

Na naslednji predlog, da naj se zmanjša postavka obveščanje domače in tuje javnosti (04039001), ki se je povečala še za 23.000 EUR, smo prejeli odgovor, da je 7.000 EUR namenjeno za snemanje in objavljanje sej, ostalih 16.000 EUR pa za objave v medijih?! Bolj natančnega odgovora nismo slišali.

A je nato Župan preskočil vse ostale postavke, ki so bil predlog amandmaja, našel postavko zmanjšanje sredstev za nakup RTC Krvavec, kjer predlagamo, da naj ostane 550.000 EUR kot je bilo predlagano v osnutku proračuna ter parafraziral, da smo samo znižali postavko za RTC in se s tem ne strinja, razložil nam je že, zakaj povečanje rezervacij na tem kontu.

Po hitrem postopku na glasovanje, proračun pa sprejet z izidom 10 – ZA in 5 – Proti.

Glavno sporočilo je bilo preslišano, namreč pri podrobnem pregledu proračuna, smo opozicijski svetniki večkrat ugotavljali, da so obrazložitve pri povečevanju rezervacij na določenih postavkah sila skope oz. jih celo ni. Tako smo skupaj sešteli kar za 1,5 mio. EUR na prvo oceno preveč planiranih sredstev za katere v gradivu ni bilo dovolj natančnih pojasnil, tudi če postavko RTC Krvavec ohranimo na 1 mio EUR zaradi strateških razlogov, se še vedno zdi, da je bil tokratni proračun, v določenih postavkah, precej pretiran.

Zakaj je to pomembno?

Občina se namerava zadolžiti kar za 1.4 mio. EUR, medtem ko je planiranih prihodkov iz nepovratnih državnih in EU sredstev tokrat zelo malo, glede na pretekla leta, zgolj dobrih 200.000 EUR.
In še en primer, postavka Permuzarjeva hiša.

Občina že dlje časa neuspešno prodaja zemljišče, pri čemer velja, da je cena najbrž ni med ugodnejšimi (130 EUR/m2), prav tako pa je realizacija odprodaje občinskih zemljišč, na splošno, v zadnjih letih, tudi nizka.

Župan je pri obravnavi osnutka proračuna uvodoma povedal, da naj bi se pojavili interesenti, ki bi (če bi imeli prostor) v Cerkljah izvajali kozmetično dejavnost, nato pa dodal še, da razmišljamo, da bi ustvarili prostorske možnosti za pediatra in splošnega zdravnika.

Za projektno dokumentacijo naj bi namenili 30.000 EUR, 50.000 (v letu 2017) pa za novogradnjo. Vsa sredstva pa so rezervirana na področju – pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti.

Če je tako, potem sklepamo, da ustvarjamo pogoje za zasebnega pediatra in splošnega zdravnika? 


Lepo bi bilo kdaj videti vsaj kako idejno zasnovo projekta …

Ob tej priliki, povečali smo rezervacijo za nakup RTC Krvavca za nadaljnjih 450.000 EUR, a do danes pa še vedno nismo videli nobene dokumentacije. Niti dogovora med Konzorcijem obrtnikov in podjetnikov in občino, niti strateških izhodišč za nadaljnje poslovanje oz. vizije družbe RTC. Močno upam, da tako pomemben projekt ne peljemo po metodi, najprej kupimo, potem pa bomo že kako.

Odprto ostaja načelno mnenje računskega sodišča, ki pa nikakor ni naklonjeno vstopanju občin v tržno naravnane gospodarske dejavnost oz. je predhodno potrebno izpolniti vrsto pogojev, s katerim se nedvoumno izkazuje javni interes.

Dobro, nekaj časa do oddaje zavezujoče ponudbe še imamo, vmes naj bi se intenzivno delalo na vseh odprtih vprašanjih. Prepričani smo, da bomo pred oddajo ponudbe o nakupu, pridobili vsa potrebna pravna menja ter druge dokumente, ki jih potrebujemo kot podlago za sprejetje sklepa o višini oddaje zavezujoče ponudbe.

Dejstvo pa je, da se vse stroške priprave ponudbe (tako ne zavezujoče, kot zavezujoče) trenutno pokriva iz občinskega proračuna, prav tako pa v proračunu 2017 ni bilo razvidnega prihodka iz participacije Konzorcija obrtnikov in podjetnikov, sorazmerno z lastniškim deležem, ta je bil napovedan v deležu nekaj manj kot 75%.

Po napovedih Župana, pa kaj kmalu pričakujemo rebalans proračuna. 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikovKodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov, torej občinskih svetnikov je bil soglasno sprejet. Po novem imamo določena pravila spoštljivega ravnanja in vedenja. O pritožbah in sankcijah, pa bo odločalo Častno razsodišče, ki ga moramo še imenovati (javni poziv), sestavljen pa bo iz najmanj 3 in največ 7 članov. To bodo uveljavljeni občani, ki uživajo zaupanje javnosti.

Svetnik Bohinc (SDS) je ponovno opozoril na določila členov 9. do 11., ki zahtevajo, da smo svetniki odgovorni delovati v korist vseh občanov, pri čemer ni dovoljeno, da funkcijo izvajamo/izrabljamo v lastno osebno korist. V kolikor se znajdemo v taki situaciji, smo jo dolžni izpostaviti pred glasovanjem ter se nato glasovanja vzdržati.

Izpostavil je kolega svetnika Rajka Rozmana (LRV) in Luka Štumbergerja (LOPT), od katerih pričakuje, glede na dejstvo, da sta člana Konzorcija obrtnikov, partnerja občini v postopku nakupa RTC Krvavca, da se v prihodnje izločita iz vseh nadaljnjih postopkov odločanja občinskega sveta v tej zadevi.

O še sveže sprejetem kodeksu ravnanja bomo najbrž se slišali, ga pa ima sprejeta večina občin v Sloveniji.

Namreč, tik po zaključku seje, je eden izmed »opozicijskih« svetnikov pokazal SMS sporočilo, ki je bilo na njegov telefon posredovano s strani člana Nadzornega odbora, ki je zadnje čase tudi fizično prisoten na sejah. Glede na čas in vsebino, ta je bila sicer zapisana v razumljivih simbolih, naj bi šlo za dokaz poskusa vplivanja člana nadzornega odbora na odločitev občinskega svetnika, konkretneje na sprejem Proračuna za leto 2017.

Na primer smo opozorili predsednika nadzornega odbora in zaprosili za stališče, kako NO podobne zadeve obvladuje. Predsednik NO, g. Viktor Erzar je sporočil, da bo zadevo uvrstil na prvo redno sejo NO, ki bo predvidoma sklicana v januarju.

Najbrž ni potrebno navajati, da sta Nadzorni odbor in Občinski svet povsem neodvisna organa, člani NO pa se nikakor ne smejo vključevati v operativne zadeve proračunskih uporabnikov, saj delo le teh nadzoruje!

Način dela nadzornega odbora sicer ureja Poslovnik nadzornega odbora iz leta 2012, eden zanimivejših členov pravi takole:

 

Sklep o ceni odkupa zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture

Stavbno zemljišče – 25 EUR/m2 (ni spremembe).

Kmetijska zemljišča v nižinskem delu – 6,00 (prej 3,6).

Kmetijska zemljišča v višinskem delu – 3,00 (prej 1,8).

Gozdna zemljišča – 1,00 EUR (ni spremembe).

V kolikor zemljišče, ki ga občina potrebuje manj kot 200 m2, veljajo zgornje cene odkupa, če pa je večje, pa se pred sklenitvijo posla izvede cenitev. Sklep pa velja tudi za menjalne pogodbe, ki so povezane s tovrstnimi odkupi zemljišč.

Vzrok za dvig nekaterih postavk so cenitve, občina pa ob nakupu nosi tudi vse ostale upravne stroške.

 

Svetniška vprašanja in pobude

Kot že vemo, tudi župan podrobno prebira tudi naše spletne zapise. Opozoril je, da smo v zapisu o 12. redni seji zapisali napačno in sicer ni planiral 200.000 EUR za snemanje in objavljanje sej, kot smo napačno zapisali, temveč je zgolj navedel primer iz Kamnika. Tam so, skupaj z novimi elektronskimi glasovalnimi napravami, toliko investirali v sodoben sistem. Hvala župan za pojasnilo. 

Kolegica Klavdija Frelih (LRV) je prisluhnila prošnji za aktivno podporo – poziv članov OS, da sejnino (oz. vsaj njen del) tudi letos namenimo socialno ogroženim v občini. Lista Za Vas smo se pogovorili s šolsko socialno službo ter izvedeli, da je ena izmed družin, katerima smo svetniki pomagali že lani, še vedno v finančni stiski. K skupni akciji smo povabili svetniško kolegico Klavdijo, ki je prevzela koordinacijo, preverila stanje pri drugih službah ter spisala povabilo k donaciji občinskemu svetu.

Uspeli smo zbrati slabih 450 EUR, ki jih bomo nakazali na račun Osnovne šole kot delno povračilo dolga. Hvala svetnikom in svetnicam, ki ste prisluhnili in darovali, še posebej pa seveda Klavdiji.

Ostaja grenak priokus, nekateri smo pričakovali večji odziv kolegov oz. kot je povedal eden izmed svetnikov, ki je prispeval sejnino v celoti: »Očitno res hodimo (samo) zaradi sejnine«.

Kakorkoli, Lista Za Vas smo vzporedno pripravili darilne pakete, s katerimi smo obdarili učence naše OŠ, ki jih je izbrala šolska socialna delavka. Poleg osnovnih živil, smo učencem primaknili še žepnino, s katero si morda izpolnijo kako skrito željo.

Naša svetnica Irena se je tokrat zares izkazala in pripravila pester nabor izdelkov. Irena, ob tej priliki hvala, pa tudi za dobro voljo, ki jo pri tebi zares nikoli ne manjka!


Bolka (Lista Za Vas) je svetniška vprašanja ponovno pripravil v obliki predstavitve, kar je Županu očitno postalo všeč, namreč k podobnemu načinu je pozval tudi ostale svetnike.

Izvedeli smo, da v Cerkljah javna razsvetljava (ki ne deluje) ob pokopališču ni v pristojnosti občine, temveč župnije. Lesen most, ki se podira v Ul. Ivana Hribarja, je prav tako v privatni lasti, tam pa več nihče ne živi, a ker pa smo turistično usmerjena občina, ga bomo podrli.

V Ul. Ignaca Borštnika je bilo v 2016 ugotovljeno 13 kršiteljev hitrosti, od tega jih je 10 vozilo od 10 do 20 km/h preveč. Iz zaznamka dogodkov sledi, da so redarji nadzor opravljali med 8 in tudi po 19 uri, Metod Kropar pa je napovedal meritve tudi ob najbolj kritičnih urah, med 6 in 8 uro zjutraj.

Izvedeli smo, da so prometne znake na gradbišču (prestavitev ceste ob letališču) prestavljali vandali. A sicer vozimo še vedno skoraj enako hitro, kot prej, ko gradbiščna vozila niso pogosto prečkala ceste, zato sledijo dodatni tehnični ukrepi.

Občan iz Pšate, ki se mu meteorna voda steka iz občinske ceste na dvorišče, do izgradnje kanalizacije, ne bo imel rešitve. Župan inštruira naj sami skopljejo jarek, po katerem bo voda odtekala.

Varnostni incident, padec nosilca mreže na tribune, v Športni dvorani pa Župan vzročno pripisuje neodgovornemu ravnanju učiteljic, ki dopuščajo, da se učenci igrajo z žogami tudi nad tribunami, tako je pritrditev konstrukcije popustila zaradi več udarcev/zadetkov z žogo. V nadaljevanju smo razpravljali o objektivni odgovornosti občine, kot lastnika in upravljalca objekta. Je pa vzdrževalna služna hitro odreagirala in ustrezno zamenjala vijake. 

Na nekatera svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji, smo prejeli zelo podrobne odgovore. Izvorne dokumente najdete v 17. točkiNa nekatera svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji, smo prejeli zelo podrobne odgovore. Izvorne dokumente najdete v 17. točki gradiva.

Plan finančnega poslovanja Doma Taber za leto 2016, je Svet zavoda doma potrdil poleti, po besedah predsednice sveta zavoda Andreje Jerala pa je planiran pozitiven poslovni izid, s tem, da je dom že vrnil del glavnice v občinski proračun.

Župan je Dom Taber označil kot zgodbo o uspehu in povedal, da je dom ravnokar prejel Certifikat najboljšega doma starostnikov v Sloveniji. Bolka se je začudil, da prvič sliši, da tak certifikat obstaja, nato pa je ga. Jerala pojasnila, da je dom prejel osnovni certifikat družini prijazno podjetje. Čestitamo!

Sejo smo zaključili z božičnimi in novoletnimi željami.

Proti koncu januarja nas čaka zaprta seja, na kateri se bomo odločali o višini zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca, na prvi redni seji pa bomo nadaljevali z obravnavo zahtev in stališč »opozicijskih svetnikov«, tistih, ki se jih še nismo dotaknili.

Mirno in zdravo v letu 2017! 

Izredna seja OS – oddaja ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca

23. 9. 2016

Zahteva za sklic izredne seje je bila s strani pozicijskih svetnikov oddana v petek, 16.9., v obrazložitvi zahteve smo navedli razloge:

»Na podlagi izjav, ki so se pojavili v medijih, da želi tako imenovana opozicija preprečiti oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavcu, smo se odločili za sklic izredne seje.

Tako imenovani opozicijski svetniki, se zavedamo strateškega pomena podjetja RTC Krvavec d.d. na prebivalce Občine Cerklje na Gorenjskem, še posebej pa za obrtnike ter podjetnike in seveda njihove zaposlene, ki naj bi bili s svojim finančnim vložkom prav tako pripravljeni vstopiti v delež podjetja RTC Krvavec d.d., kot smo bili seznanjeni v elektronskem sporočilu predstavnika zainteresiranih skupin, g. Andreja Kosca.

Zato nikakor ne želimo preprečiti nadaljnjih postopkov k oddaji ne-zavezujoče ponudbe, v kolikor je izražen nedvoumen interes zainteresiranih skupin: obrtnikov in podjetnikov, zaposlenih RTC Krvavec ter pašnih skupnosti, kot je navedeno v sporočilu g. Kosca.

Časa za oddajo ne zavezujoče ponudbe imamo do konca meseca septembra 2016, tako da ni še prav nič izgubljenega.«

Predlagali smo, da poleg g. Kosca, na izredno sejo povabimo tudi predstavnike zaposlenih RTC Krvavca, predstavnike zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov ter predstavnike pašnih skupnosti.

V ponedeljek oz. torek, smo po nekaj težavah z občinsko IT opremo, vendarle prejeli vabilo na izredno sejo, na katero je župan, izmed predlaganih poročevalcev, povabil zgolj g. Kosca in sicer kot podjetnika in predstavnika zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov za nakup deleža RTC Krvavec, d.d.

Poleg običajnih medijskih predstavnikov (Gorenjski Glas, Radio Kranj) so bili na seji prisotni še Dnevnik ter RTV Slovenija, ki je prišla celo s TV snemalcem.

 

Na dnevni red je bila dodana tudi točka spremembe prostorskega akta, ki bo družbi Kovinc omogočila spremembo namembnosti iz stanovanjske v poslovno gradnjo. Vsa potrebna soglasja so bila pridobljena, občinski svet pa je sklep sprejel soglasno, brez razprave.

 

Osrednja točka dnevnega reda – predstavitev dosedanjih aktivnosti v postopku priprave in oddaje ne-zavezujoče ponudbe – se je pričela z oceno župana, da v tako kratkem času, kot je na razpolago, ni mogoče opraviti vseh pripravljalnih del.

Župan je uvodoma kratko predstavil aktivnosti, ki so se začele s koordinacijskim sestankom z vodji svetniških skupin, ki je potekal 5.7. Župan sicer trdi, da smo se na sestanku dogovorili, da se sklep o oddaji soglasja sprejme na redni seji, a kot je poročal tudi Gorenjski Glas, je bil dogovor, da odločitev OS sprejme na dopisni seji, ki bi se sklicala še pred dopusti.

Kakor koli že, očitek, da bi lahko nakup RTC Krvavca lahko obravnavali na 12. redni seji, ki smo jo obstruirali, so se nadaljevali z županovo kritiko, usmerjeno na svetniškega kolega iz Liste obrti, podjetništva in turizma (LOPT) - Luka Štumbergerja. Kot poroča Dnevnik, je podjetnik in občinski svetnik Luka Štumberger moral poslušati kritiko svojega ravnanja, ker je kot politik bojkotiral nedavno sejo, na kateri naj bi sklepali o sodelovanju občine pri nakupu Krvavca.

Župan v nadaljevanju pričakuje Štumbergerjev poln angažma.

Štumberger je tako v lanskem postopku oddaje ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca, kot tudi v aktualnem postopku vsakokrat jasno povedal, da gre za veliko razvojno priložnost, tako za Občino Cerklje, kot lokalne obrtnike in podjetnike. Prav tako je aktivno sodeloval na vseh sestankih, na katerih je Društvo obrtnikov in podjetnikov, že izvajalo prve povezovalne aktivnosti med zainteresiranimi obrtniki in podjetniki. 

Kot je povedal tudi g. Kosec, je svetnik Štumberger s svojim dosedanjim delom na projektu vložil veliko energije, da se vse interesente poveže v skupno zgodbo z jasnim ciljem. Prav tako je g. Kosec, ob svojem poročilu dosedanjih aktivnosti, javno pozval Štumbergerja, naj z delom nadaljuje ter ga povabil k združitvi moči in tesnemu skupnemu sodelovanju.

V javnosti se skuša prikazati, da obstrukcija 12. redne seje s strani opozicije, pomeni nasprotovanje poskusu vstopa Občine Cerklje v nakup deleža RTC Krvavca.

Ponovno izpostavljamo, da obstrukcija 12. redne seje OS ne pomeni nasprotovanja predlaganim sklepom dnevnega reda 12. redne seje, tudi sklepu o pooblastilu župana za oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca.

Prav tako nismo nasprotovali podelitvi občinskih nagrad, kar je bil prvi očitek, ki smo ga poslušali. V odprtem pismu smo zapisali, da smo za nujne operativne in razvojne zadeve vedno na razpolago preko dopisnih sej. Občinski nagrajenci so bili na dopisni seji izglasovani soglasno.

 
vir: www.dnevnik.si

Andrej Kosec, ki ga je župan, kot edinega predlaganega poročevalca, povabil na izredno sejo, je bil napovedan kot predstavnik zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov. Uvodoma je povedal, da formalnega pooblastila s strani zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov sicer nima, je pa osebno dvignil razpisno dokumentacijo. Sam skuša aktivirati lokalne obrtnike in podjetnike in jih povezati v skupno zgodbo uspešnega nakupa RTC Krvavca.

Po obstrukciji 12. redne seje, je Kosec s strani župana prejel obvestilo, da občina odstopa od nakupa kontrolnega deleža, kar ga je osebno zelo razočaralo. Kot ključno za uspešen projekt izpostavlja tesno povezavo med občino, lokalnimi podjetniki, pa tudi med pašnimi skupnostmi.

Kako naj bi bil oblikovan konzorcij, v tem trenutku, še nima predstave. Po oddaji ne-zavezujoče ponudbe se prične s postopki za pripravo zavezujoče ponudbe, ki se bo oddala, v kolikor bi nas prodajalec povabi k podrobnem pregledu poslovanja. Takrat se bodo morali člani konzorcija tudi pogodbeno zavezati.

 

Sledil je del, zaprt za medije, na katerem smo svetniki prejeli nekatere zaupne informacije.

Sklep o pooblastilu župana, da pripravi vse potrebno za oddajo ne-zavezujoče ponudbe, je bil sprejet soglasno.

Župan, Kosec in Štumberger pa so se dogovorili, da se že naslednji dan sestanejo in dogovorijo o nadaljevanju aktivnosti. Prav tako je Društvo obrtnikov in podjetnikov (DOP)  zainteresirane povabilo na skupni sestanek, kamor so bili vabljeni tudi predstavniki zaposlenih RTC Krvavca, kot tudi pašnih skupnosti.

Do sestanka med županom, Koscem in Štumbergerjem nato ni prišlo. Po informacijah, ki jih imamo, je župan naknadno nato sestanek preklical, domnevno zaradi naknadne odpovedi predstavnika prodajalca.

Na zaprti seji, predvidoma že v prihodnjem tednu, naj bi odločali o višini ponudbi, ki bo predlagana na podlagi izvedene cenitve, ki jo je občina že naročila.

 

Včeraj (22.9.2016) se je sestanka potencialnih vlagateljev, lokalnih obrtnikov in podjetnikov ter tudi nekaj zaposlenih RTV Krvavca, v organizaciji DOP, udeležilo 15 – 20 udeležencev. Po besedah udeleženca je bilo vzdušje zelo pozitivno, mirno. Župan in Kosec sta predstavila dosedanje in nadaljnje aktivnosti (priprava pisma o nameri).

Kot je povedal Štumberger, je vse prisotne na sestanku pozval, da v kolikor kdo izmed prisotnih oz. ostalih potencialnih interesentov, ni več pripravljen sodelovati, zaradi njegovih aktivnosti v Občinskem svetu, naj to pove. Oglasil se ni nihče, s tem so demantirane trditve župana, izrečene na izredni seji (21.9.), ko je izjavil, da naj bi nekateri interesenti, zaradi dejanj Štumbergerja (obstrukcija seje), ne bi bili več zainteresirani za sodelovanje v pripravi skupne ponudbe za nakup RTC Krvavca. 

Štumberger je ponovno poudaril, da je od vsega začetka resno zainteresiran kot vlagatelj, ves čas deluje povezovalno in tesno sodeluje z drugimi potencialnimi interesenti.

 

Dogajanje, kot že rečeno, podrobno spremlja tudi več medijev. Zanimivo je koliko nepreverjenih informacij se pojavlja v njihovih navedbah. Tako je v Dnevniku zapisano naslednje:

Politična paraliza cerkljanskega občinskega sveta, z razmerjem osem proti osem med vladajočimi svetniki župana Franca Čebulja in opozicijo, je ogrozila tudi skupen nastop občine in lokalnih podjetnikov ter morebitnih sovlagateljev za nakup RTC Krvavec, ki je v lasti Uniorja iz Zreč. Najprej je julija opozicija onemogočila dopisno sejo o nakupu, obstrukcijo nadaljevala na nedavni seji, včeraj pa si je le premislila. A šele potem, ko so zlasti prizadeti podjetniki opozorili, da politika ogroža enkratno priložnost za ljudi na Krvavcu in pod njim. Na koncu je prav opozicija v zvezi z nakupom smučišča na Krvavcu sklicala izredno sejo občinskega sveta.

Navedba ne drži, opozicija nikakor ni onemogočila dopisne seje, dopisne seje ni sklical župan, uvrstil jo je na dnevni red 12. redne seje (7.9.)., sklicane dva meseca kasneje, kot je potekal koordinacijski sestanek.

Na vse medije smo neposredno po seji naslovili naslednjo kratko izjavo:

»Pozdravljamo odločitev k hitremu sklicu izredne seje. Primer dobre prakse je predstavitev dosedanjih aktivnosti s strani obrtnikov in podjetnikov, g. Andreja Kosca. Jasna zasnova, vključno s potencialnimi tveganji, to je primer dela na ravni OS, kar si želimo tudi v prihodnje.«

Tudi zato trdimo, da je snemanje in predvajanje sej, kot zahtevamo v našem skupnem odprtem pismu, v dobro lokalne skupnosti in sicer:

Zagotavlja večjo transparentnost delovanja občinskega sveta.

Daje možnost najširšemu interesnemu krogu občanov, da so na odprt način seznanjeni z razvojnimi izzivi, ki zadevajo njihovo občino.

Je, tak način, dobra praksa v številnih slovenskih občinah – delni seznam je npr. razviden iz sledeče povezave. 

Prednosti snemanja sej občinskega sveta se npr. zavedajo župan in občinski svetniki v tako majhnih slovenskih občinah, kot je Občina Šempeter – Vrtojba, ki je po s 15 km2 po svoji površini ena izmed najmanjših v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto.

Praksa kaže, da so prednosti uvedbe tega sodobnega načina komuniciranja številne.

Navajamo le enega od primerov iz predhodne zgornje povezave:

»V Občini Dornava seje snemamo in prenašamo v živo preko lokalne TV. Odkar vse predvajamo, se moramo na seje dosti bolje pripraviti, kar je dobro. In tudi ni več problema s »čudnimi« komentarji v medijih, saj ljudje resnico izvedo še v istem trenutku.«

Praksa občin tudi kaže, da so stroški uvedbe snemanja relativno nizki.

Več primerov je konkretno navedenih v zgornji povezavi, v nadaljevanju pa primer Občine Kočevje:

»Celoten strošek izvedbe neposrednega prenosa:

-          enkraten strošek – 1.000 EUR konfiguriranje in programiranje ter 200 EUR nakup kamer

-          strošek na sejo – delo vzdrževalca 100 EUR na sejo.«Imamo novo v.d. direktorice Zavoda za turizem Cerklje, ga. Maruša Zajc.
Kar smo izvedeli v današnjem časniku Delo.

 

Sestanek s Koalicijo za razvoj in županom ter zahteva za sklic izredne seje

18. 9. 2016

V sredo 14.9. smo se sestali s kolegi svetniki in svetnicami, ki sestavljajo Koalicijo za razvoj, županom in direktorico občinske uprave. Na sestanku je bil prisoten tudi novinar Gorenjskega Glasa.

Svetnik Rajko Rozman (LRV) je uvodoma opozoril, da skupno pismo t.i. opozicije ni bilo naslovljeno neposredno na novinarje oz. medije, zato ne razume, zakaj smo na sestanek povabili tudi novinarje.

Kot poroča tudi Gorenjski Glas, je pričakovano je sestanek vzbudil nekaj vroče krvi na obeh straneh.

Bolka sicer ne razume čemu grožnja z odvetnikom, namreč tako župan, kot županov odvetnik sta bila prisotna v sodni dvorani ob zaslišanju Bolke v zadevi KNRC. Drugih oseb, razen sodnice in zapisnikarice, ni bilo prisotnih. Ob koncu zaslišanja je sodnica obema ponudila možnost postavljanja vprašanj Bolki, kar je odvetnik izkoristil, medtem ko župan ne.

Tudi Janeza Korbarja (LRV) je zmotil isti zapis in sicer v delu, kjer poročamo o aktivnostih posameznih svetnikov, še posebej navedba o posamezni svetnici, ki se doslej na sejah OS še ni oglasila. Nadaljevanje stavka je, po njegovem, žaljivo oz. posmehljivo.  Kolega Janeza prav tako moti imenovanje Koalicije za razvoj, kot »molčeče« koalicije.

Prizadetim se opravičujemo, smo pa prejeli več pobud občanov, naj objavimo celotno statistiko aktivnosti posameznih članov in članic OS z imeni in priimki. Objaviti ali ne, ima prednost javni interes ali interes posameznika? Delovanje OS pa je javno.

Uvodoma smo povedali, da nikakor nismo dali izjave, kot jo je zapisal novinar Dnevnika v članku »Večnemu« županu v Cerkljah majejo stol«,  ki je zapisal, da  »pol občinskih svetnikov zahteva drugačen odnos župana Franca Čebulja ali njegov odstop.« Nikakor ne zahtevamo odstopa župana, bil je izvoljen z večino na volitvah, odločitev volivcev pa spoštujemo. Namen sestanka je poiskati skupne točke s koalicijskimi svetniki in svetnicami, nadaljevanje dela v trenutnih razmerah ni mogoče.

Župan je predlagal, da direktorica uprave pojasni strokovne odgovore na zahteve oz. pobude zapisane v odprtem pismu, medtem ko smo podpisniki odprtega pisma želeli odgovor koalicijskih kolegov in kolegic, v katerih točkah ne vidijo možnosti sodelovanja ter argumente zakaj.

Razprave so potekale dalj časa, večkrat smo slišali, da v odrtem pismu več koalicijskih svetnikov moti zapis »zahteve«. Miha Zevnik se ne strinja z javnim snemanjem sej in sicer je potrebna tehnična oprema, stroški bi obremenjevali občinski proračun, prav tako ima sam osebno slabe izkušnje iz preteklosti, ko so se seje snemale in predvajale. Rajko Rozman (LRV) se je strinjal in napovedoval nastopaštvo in ponavljanje istih stališč, kar se dogaja že danes na sejah OS. Janez Korbar (LRV) sicer snemanju sej ne nasprotuje, je pa poudaril, da je najprej potrebno zagotoviti tehnične in finančne pogoje.

Stanislav Bernard (SD) je povedal, da v svoji dolgoletni lokalno politični in gospodarski karieri še ni doživel podobnega ravnanja, kot je naše in ga označil kot kriminalno. Ni mu bilo všeč, da smo se sestanka v Domu Taber udeležili zgolj polovica članov OS, po njegovem bi morali biti tam prisotni vsi. Pojasnili smo, da smo vabila prejeli zgolj nekateri svetniki, tisti, ki po mnenju sklicateljice, blokiramo njihovo sodelovanje v Svetu zavoda.

Večkrat je bilo poudarjeno stališče, da bi razpustitev OS pomenila konec razvoja v naši občini. Škoda je bila že narejena, v tem trenutku, ob nadaljevanju dela do zaključka mandata, pa ne bo velika.

Strinjali smo se, da sprejmemo etični kodeks, nov Poslovnik občinskega sveta, v katerem pa koalicija želi omejiti število svetniških vprašanj. Prav tako ni ovir pri prikazu celotne investicije za izgradnjo Doma Taber. Župan pojasni, da bo v Domu Taber izvedena še ena, tokrat finančna revizija. Svetnik Janez Korbar, tudi član Sveta zavoda Doma Taber pove še, da je inšpekcijski pregled izvedel tudi Inšpektorat za delo, posebej tudi za aktualni postopek izbiranja direktorja Doma, ki še traja. Novi direktor pa naj bi bil izbran v naslednjih 3 mesecih.

Pri besedilu Akta o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber,26. člen, ki se nanaša na pravice in obveznosti župana, Župan pove, da ga veseli, da smo naš predlog predstavili tudi v pisni obliki in osebno ne vidi zadržkov za sprejetje besedila v predlagani obliki, ki omejuje imenovanje vršilca dolžnosti direktorja za največ eno leto in brez možnosti podaljšanja.

Glede delovanja komisij in odborov, direktorica uprave pove, da večina komisij normalno deluje, je pa res, da se komisija za gospodarstvo, ki ji predseduje Rajko Rozman ni sestala niti še enkrat, medtem ko se je komisija, ki pokriva področje komunale, vod in okolja (predsednik Rok Mihelčič Potočnik) sestala enkrat. Župan pove, da komisija za gospodarstvo strokovno ni na ustrezni ravni, da bi lahko sploh delovala, delo komisij vidi kot strošek, smo pa v časih, ko je potrebno varčevati. Bolka (LZV) pohvali predsednico Požarne komisije – Klavdijo Frelih (LRV), komisija deluje odlično in lahko doda vrednost, neposredno vpliva na izboljšanje požarne varnosti v objektih, ki jih upravlja občina.

Ravno ko smo nekateri imeli občutek, da je nadalje sodelovanje mogoče brez večjih zadržkov, smo predlagali, da naj Koalicija za razvoj in župan svoja stališča zapišejo v zapisniku, na katerega bomo nato odgovorili v nekaj dneh. Namreč sestanek se je snemal, prisotna je bila tudi zapisnikarica Jana Jenko, ki tudi sicer vestno skrbi za zapisnike sej OS.

Sledila je burna reakcija župana, da se ultimatov njemu ne bo postavljalo, na kar so sledile obtožbe sem in tja, pogrevanje odločitev in dejanj posameznih članov OS tja do dveh desetletij nazaj. Kdor je medsebojno obtoževanje opazoval s strani, se je lahko prepričal, koliko starih zgodb in zadržkov še vedno ovira naše skupno delo in bodoče sodelovanje.

Župan je za zaključek povedal, da bomo odgovore prejeli v gradivu naslednje redne seje, kdaj bo, še ni mogel povedati, bomo pa na tej seji obravnavali tudi osnutek proračuna za 2017. Čakamo torej na sklic naslednje redne seje, kjer v gradivu pričakujemo obravnavo naših zahtev oz. pobud. Kasneje župan za Radio Sora pove, da bo naslednja redna seja predvidoma v novembru.

Pričakovali smo pogrom v javnih občilih, Tako nam v sveži izdaji Novic izpod Krvavca župan očita, da zaviramo razvoj občine ter med drugim izpostavlja, da z obstrukcijo nismo potrdili priprave ne-zavezujoče ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavcu.

Andrej Kosec, se županovemu stališču pridružuje. Tako časnik Dnevnik piše: »Pred dobrim tednom je pisal nekaterim predstavnikom opozicije in jih opozoril, da so zapravili ugled pri prodajalcu, ter izrazil obžalovanje, da bi »zaradi pat pozicije v občinskem svetu propadel projekt, kjer bi se prvič poslovno povezali turistični ponudniki v občini«. Včeraj nam je potrdil, da je projekt postal talec političnih iger v Cerkljah in bo zaradi tega velika razvojna priložnost izgubljena: »V tujini je veliko primerov dobre prakse, kjer je lokalno okolje združilo vse potenciale, ker so na smučišče navezani in z njim povezani in to je za vse nas priložnost. Ne vem, kaj načrtuje opozicija, a povsem na dlani je nasprotovanje županu Čebulju, kar pomeni politično krizo in to škodi poslovnemu projektu.«

Drži, nekateri svetniki smo od g. Kosca prejeli pismo, v katerem nas je nagovoril kot »glavne odločevalce« in zapisal, da je osebno »nekako prevzel povezovalni del projekta, saj je zelo težko ljudi pripraviti, da gredo v skupni projekt«. Tako naj bi bil pripravljen okviren model: 25% občina, 15-25% zaposleni RTC, 50-60% turistični ponudniki in drugi podjetniki, pri čemer je ključni partner Občina Cerklje. Opozarja, da smo zapravili priložnost in ugled, še posebej ker gre za propad projekta, kjer bi se prvič poslovno povezali turistični ponudniki v naši občini.«

Preverili smo pri g. Koscu in nekaterih potencialno zainteresiranih obrtnikih in podjetnikih a ne pismo o nameri, konzorcijska pogodba oz. druga pravno – formalna oblika sodelovanja, ni bila oblikovana. Prav tako ni nihče vedel povedati kaj konkretnega o dejanski finančni konstrukciji, torej okvirni višini ponudbe.

Morda je zanimivo da, da g. Kosec, ki je mimogrede, tudi član aktualne sestave Nadzornega odbora, tja je bil imenovan na predlog skupine občanov, razpolaga z bistveno več informaciji kot občinski svetniki ter tudi drugi zainteresiranimi podjetniki, s katerimi smo govorili v zadnjih dneh. Boljšo obveščenost Kosec pripisuje dejstvu, da je tudi osebno dvignil razpisno dokumentacijo

Namreč ravno g. Kosec je prvi opozorili, da je župan, zaradi našega odprtega pisma (13.9.) odpovedal sestanek s predstavnikom Uniorja, ki naj bi bil naslednji dan (14.9.) v zgodnje popoldanskem času. Zanimivo, dan pred sestankom za ta sestanek ni vedel nihče od občinskih svetnikov (vsaj opozicijskih ne), prav tako vabila na sestanek niso prejeli obrtniki preko društva, prav tako ne tisti interesenti, ki so že sodelovali na pripravljalnih sestankih.

Z namenom preveriti dejansko stanje ter se pogovoriti s potencialnimi partnerji, smo v petek (16.9.) vložili zahtevo za sklic izredne seje OS, na katere vabimo predstavnike vseh interesentov za skupno oddajo ponudbe. Nikakor namreč ne pristajamo na obtožbe, da smo zaviralci razvoja naše občine. V kolikor je zagotovljeno sodelovanje in zagotovljen skupni finančni vložek, najbrž ni razlogov, da se nadaljuje z aktivnostmi za pripravo ponudbe.

Na sejo smo povabili g. Andreja Kosca, predstavnike zainteresiranih obrtnikov in podjetnikov, pašnih skupnosti in zaposlenih RTC Krvavca.

Neuradno smo izvedeli, da sta razpisno dokumentacijo pri zastopniku prodajalca (Alta), poleg g. Kosca in župana dvignila tudi dva finančna sklada, medtem ko Dnevnik poroča, da naj bi bilo število morebitnih kupcev na seznamu že dvomestno.

Predstavniki svetniških skupin smo se na temo nakupa RTC Krvavca (edinkrat) dobili na sestanku z županom v mesecu juliju, o čemer je poročal tudi Gorenjski Glas. Dogovorili smo se, da župan sklical dopisno sejo, na kateri se bodo svetniki odločili, ali mu bodo podali mandat za oddajo nove ne-zavezujoče ponudbe. Župan dopisne seje, do danes, ni sklical.

Točko Potrditev priprav za oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup lastniškega deleža v gospodarski družbi RTC Krvavec d.d., je uvrstil na dnevni red 12. redne seje, ki se je nismo udeležili. K tej točki dnevnega reda ni bilo priloženo gradivo, pravzaprav nismo na temo aktualnih  priprav za oddajo ponudbe prejeli prav nobene dokumentacije.

Namesto zaključka:

Medtem ko v Gorenjskem Glasu beremo kako uspešna in odmevna je bila celodnevna prireditev  Fest po Rokovem, se je ga. Lidiji Bregar pravkar iztekla enoletna pogodba vršilke dolžnosti  direktorice Zavoda za turizem za Cerklje. Nov razpis za izbiro direktorja ni objavljen, prav tako se z ga. Lidijo naj ne bi nihče pogovarjal o morebitni novi pogodbi za vršilko dolžnosti.

Tisti svetniki, ki so delo Zavoda za turizem Cerklje spremljali podrobneje, priznavajo, da je bil predvsem v zadnje pol leta storjen velik korak naprej, prav tako so zadovoljstvo z delom izrazilo več podjetij in podjetnikov, ki delujejo na področju turizma.

 

Sporočilo dela svetnikov Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

6. 9. 2016

Spoštovani,

spodnje pismo naslavljamo na župana (g. Franc Čebulj), svetnice in svetnike Koalicije za razvoj Občine Cerklje ter zaposlene v Občinski upravi Cerklje na Gorenjskem.

Sporočilo svetnikov

" Predlagamo, da si vzamemo nekaj časa za razmislek in se sestanemo in pogovorimo, dotlej pa se člani svetniških skupin SDS, Liste Za Vas, Liste obrti, podjetništva in turizma ter Liste tudi mi smo del vas, sej Občinskega sveta ne bomo udeleževali. "

 

Kratek rezime mandata 2014 - 2018

9. 8.  2016

Za nami je slaba polovica aktualnega mandata v katerem je Županova koalicija, po dolgem, dolgem času, izgubila absolutno večino potrjevanja predlaganih sklepov, žal vmes tudi takih, ki danes epilog dobivajo v kazenskih procesih na sodišču.

Občina je konec leta 2011 vložila zemljišče (674/19, k.o. Šmartno), ki se nahaja neposredno ob Domu Taber, kot stvarni vložek v družbo KNRC d.o.o. ter z vrednostjo v zemljišču (slabih 110.000 EUR) pridobila nekaj manj kot 15% lastniški delež. Tako naj bi od Domu Taber izgradili sodoben zdravstveno rehabilitacijski center. Občina je sicer iz družbe kot lastnica, zaradi neaktivnosti družbenikov, izstopila v letu 2013, svetnike in svetnice, člane OS v prejšnji sestavi, pa nas je letos je presenetilo vabilo za zaslišanje na kranjskem sodišču, kjer smo izvedli, da kazenski proces, poteka zoper odgovorne osebe družbenikov KNRC.

V začetku leta 2015 smo kupovali celoten delež RTC Krvavca, a kot edini, ki smo ponudbo oddali, sicer nezavezujočo, nato nismo dobili priložnosti opraviti podroben pregled poslovanja RTC – ja. Župan pa je bil razočaran nad odnosom lastnikov – prodajalcev.

Iskali smo direktorja tako Doma Taber, kot Zavoda za turizem, pa nismo uspeli dobiti pravih kandidatov. Tako smo dobili dva vršilca dolžnosti, g. Zdravka Kastelica v Domu Taber in ga. Lidijo Bregar v Zavodu za turizem.

Dom starostnikov smo uspešno dokončali ter ga napolnili s stanovalci in zaposlenimi. Kasneje se je izkazalo, da so z delom Kastelica zelo zadovoljni tako Župan, kot oskrbovanci doma ter zaposleni v domu; medtem, ko z njegovim delovanjem ni zadovoljen njegov (nekdanji) prvi podrejeni – pomočnik direktorja za pravno in kadrovsko področje, ki je na nekatere člane in pristojne organe naslovil pismo, v katerem je opozoril na nepravilnosti.

Delo ga. Lidije, je večina svetnikov prepoznala kot velik napredek na področju lokalnega turizma, a je do nje kritičen Župan, na zadnji seji pa smo izvedeli, da ne uživa podpore v Svetu zavoda za turizem, ki želi direktorsko funkcijo, celo ukiniti, češ da so stroški za plačo visoki, medtem ko zavod prihodkov nima.

Intenzivno smo se ukvarjali s stroškom priklopa na kanalizacijsko omrežje. Izkazalo se je, da smo bili na občinskem svetu zavedeni, ko so nam trdili, da subvencija stroška priklopa občanom ni mogoča, ker ni zakonita oz. ni ustrezne zakonske podlage. Po večkratnih izračunih in usklajevanjih imamo danes nekje 40% nižjo ceno, kot je bila prvotna, največ po zaslugi iniciative vaščanov Lahovč, ki je na nepravilnosti opozorila!

Prvič v zgodovini smo v potrditev prejeli proračuna za dve leti (2016 in 2017). Po usklajevanju smo proračun za 2016 le sprejeli, 2017 pa ne, kar je razburilo Župana. Glede na dejstvo, da smo letos že večkrat proračun re - balansirali, se je izkazalo, da razvoj občine nikakor ni blokiran, kot je skrbelo Župana.

Pomembna sprememba se je zgodila na področju odpadkov, kjer smo skrbnika odpadkov zamenjali. Z 240.000 EUR oz. v dobrem odstotku sedaj solastniki Regijskega centra za zbiranje in obdelavo odpadkov R-CERO, odpadke pa nam odvaža Snaga.

Celotni lastniški delež občine v Komunali Kranj bomo skušali prodati, tako da se v nadaljevanju obetajo nove spremembe, morda najprej na področju upravljanja z vodo oskrbo.

V letošnje poletje smo stopili s sklicem izredne seje, ki smo jo opozicijski svetniki družno sklicali z namenom obravnave domnevnih nepravilnosti v Domu Taber ter se seznaniti s podlagami za informativni izračun odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je razburila občane, saj so izračuni v večini precej višji, kot pa smo bili vajeni. Seja je bila nato sklicana kot redna, razprava o nepravilnostih umaknjena z dnevnega reda (zasluga svetnikov koalicije za razvoj), opravljena pa bo notranja revizija, s poročilom katere bo seznanjen tudi občinski svet.

Še sveže: ponovno smo resni kandidati za nakup RTC Krvavca, tokrat po scenariju, da Občina kupi 25% delež + 1 delnico, v kolikor lokalni obrtniki in podjetniki zberejo vsaj 25% lastniškega vložka. Koordinacijski sestanek smo imeli v začetku julija, ko je Župan napovedal dopisno sejo, na kateri bi prejel mandat za vodenje pogajanj, a do nje še vedno ni prišlo.

Morda kot zanimivost, v letu 2015 je občina za svetovalca najela družbo Alta, konkretno njenega izvršnega direktorja Simona Mastnaka. Danes pa Alta zastopa interese prodajalca, torej Uniorja, ki RTC Krvavec prodaja.

 

Aktivnosti v občinskem svetu spremljamo tudi statistično, poglejmo kaj pravi statistika za slabo polovico mandata.

V razpravah bolj sodelujemo opozicijski svetniki (60%), pri čemer smo najbolj zagrizeni:

-        Marko Bolka, Lista Za Vas, 51

-        Miha Zevnik, SLS, 31

-        Matevž Bohinc, SDS, 25

 

 

Svetniška vprašanja in pobude naslavljamo skoraj izključno opozicijski svetniki (85%):

-        Marko Bolka, Lista Za Vas, 40

-        Luka Štumberger, LOPT, 19

-        Matevž Bohinc, SDS, 8

 

 

Med nami imamo tudi svetnico (LRV), ki se na 11 sejah še ni oglasila, ne v razpravi, niti pod točko svetniška vprašanje in pobude. Nič hudega, do konca mandata bodo še priložnosti.

 

 

Seja Občinskega sveta, 22.6.2016, izredna oz. 11. redna seja

30. 6.  2016

Kot smo že poročali, smo skupina svetnikov 9.6. od Župana zahtevali sklic izredne seje, v skladu z določili Poslovnika. Župan je nato sklical 11. redno sejo, na katero je uvrstil nekaj dodatnih točk dnevnega reda. Pravno razlago Županove pravice do spremembe izredne seje v redno smo prejeli k gradivu, nanjo nimamo pripomb.

Obe točki, ki smo jih opredelili v zahtevi za sklic izredne seje sta bili uvrščeni na dnevni red, prav tako so bili na sejo vabljene predlagane osebe, še več, seje se je udeležilo razširjeno vodstvo Doma Taber, prav tako tudi člani Sveta zavoda Doma Taber.

V gradivu so bili priloženi tudi odgovori na svetniška vprašanja, ki sva jih Bolka in Štumberger (LOPT) zastavila na prejšnji 10. redni seji OS. Odgovori so bili pripravljeni s strani Snage (odpadki), terminskim planom izgradnje optičnega omrežja (Gratel) ter poslovanjem Doma Taber (vodstvo Doma Taber).

Tako izvemo, da se bo optika v letu 2016 predvidoma izvedla po naslednjem planu:

-        Velesovo (se gradi)

-        Grad 

-        Šmartno pri Cerkljah 

-        Pšata

-        Poženik

-        Glinje

 

Pri zaposlovanju v Domu Taber so imeli domačini prednost pri zaposlitvah kadar so, izmed več kandidatov, izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta in so se izkazali kot enakovredni kandidati. Danes je v Domu tako zaposlenih skoraj 30 domačinov (8% glede na prejete vloge).

V Domu trenutno biva 151 oskrbovalcev (polna zasedenost), od tega je 14 domačinov. 58 jih prihaja iz MO Kranj, 21 iz Ljubljane, ostali iz okoliških krajev. Na čakalni listi je 237 prošenj, od tega 20 prosilcev iz naše občine. Komisija za sprejem, pri novem stanovalcu upošteva naslednje kriterije:

-        vrstni red po prispetju prošenj oz. dolžino čakalne dobe

-        zdravstvena stanje uporabnika

-        bližina stalnega bivališča

-        druge socialni razlogi

Občina ima trenutno 7.3 mio. EUR svojih sredstev v Domu Taber. Pričakovati je, da bo dom sredstva vračal nekje v višini vsaj 250.000 EUR/leto, pri čemer je v letu 2016 že vrnil 500.000 EUR. Ocenjena dinamika pomeni, da bomo vložek občine prejeli v 30 – letih!

Občan nas je opozoril, da Dom tudi v letu 2016 išče več zaposlenih. Vodstvo doma pojasnjuje, da so letos objavili 24 novih delovnih mest, vzrok za fluktuacijo, pa je posledica dejstva, da so zaposlovali tudi kandidate, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, kot jo zahteva delovno mesto, taki zaposleni pa stalno iščejo boljše priložnosti. Nekaj delovnih mest je bilo potrebno še zapolniti, pač v skladu z dinamiko vseljevanja uporabnikov

Običajne razmere v Domu Taber torej. Pač na nekaterih delovnih mestih imamo prekvalificiran kader, ta naj bi prej kot slej odšel drugam, medtem ko se kader, ki je izobrazbeno in kompetenčno podhranjen, trudi ostati …


Sejo smo pričeli s predlogom nižanja formalnih pogojev za delovno mesto direktorja/ice Zavoda za turizem Cerklje. Predlog je podal Župan in sicer naj bi se zahtevane delovne izkušnje nižale iz sedanjih 10 let na 5 let delovnih izkušenj s področja turizma. Potem, ko smo nekoč že nižali formalno zahtevano stopnjo izobrazbe iz VII. na VI., še dodatna korekcija. V predlogu sklepa je bilo navedeno, da bodo s tem omogočili prijavo na javni razpis večjemu naboru kandidatov. Župan je v razpravi povedal, da je ključno, da dobimo osebo iz lokalnega okolja, ki bo živela in dihala z našim okoljem. Bolka (LZV) je pričakoval, da bo taka pobuda prišla od Sveta zavoda za turizem Cerklje in izvedel, da je predsednica sveta, Špela Bergant na porodniškem dopustu, v sejni sobi pa sta prisotna preostala člana sveta, Anton Kopitar in Metod Kropar. Bolka je pozval, da naj svoje mnenje povesta tudi člana sveta. Anton Kopitar je predstavil svoje mnenje, ki pa je bilo za marsikoga presenečenje. Namreč, povedal je, da se stroški dela direktorja in ene zaposlene, nikakor ne pokrivajo iz prihodkov Zavoda za turizem (in TIC-a), da bi bilo bolje za organizacijo in izvedbo večjih prireditev najemati zunanje agencije.


Stališče je presenetljivo iz razloga, da je aktualna v.d. direktorice Zavoda za Turizem, ga. Lidija Bregar na zadnjih dveh sejah podrobno predstavljala načrtovane aktivnosti in rezultate dosedanjega dela. Mandat v.d. ji poteče septembra letos. Na neposredno vprašanje Bolka, ali to stališče pomeni, da Svet zavoda oz. član sveta (Kopitar) ne podpira kandidature Bregarjeve, dobi odgovor, da je interpretacija pravilna. Torej Svet zavoda ne podpira dosedanje vršilke dolžnosti, ob tem ko smo spreminjali pogoje za prijavo na bližnji javni razpis, pa je bilo izraženo stališče, da vodstvene funkcije zavod niti ne potrebuje. Na prvi razmislek precej nelogično … počakajmo, kaj bo prinesel čas …

Kdo si upa napovedati kdaj bomo dobili direktorja zavoda (turizem ali dom starostnikov) v Cerkljah, ki bo imenovan s polnimi pooblastili in za pol mandat?

 

 

Nadaljevali smo s spremembo Načrta prodaje zemljišč in sicer Občina želi odprodati naslednja zemljišča oz. stanovanje:

1.      Velesovo, območje stavbnih zemljišč, parc. št. 1791/9 k.o. 2018 - Velesovo, 130 m2.

2.      Velesovo, območje stavbnih zemljišč, parc. št. 1791/10 2018 - Velesovo, 78 m2.

3.      Stanovanje št. 1, Krvavška cesta 18, Cerklje, 56,5 m2

4.      Šmartno, območje stavbnih zemljišč, parc. št. 674/25 k.o. 2112 - Šmartno, 4.424 m2.

Nekoliko smo se zaustavili pri zadnji točki, zemljišču ob Domu Taber. In sicer je del svetnikov presenetila relativno nizka posplošena tržna vrednost, v višini dobrih 20.000 EUR, kar je zelo nizka za stavbno zemljišče take kvadrature, ki se nahaja neposredno ob Domu Taber.

V pojasnilu izvemo, da je gradnja na tej parceli močno omejena, dovoljena gradnja pešpoti, vadbenih naprav, manjših objektov – vrtna senčnica, ipd. Pobudo za nakup je podal Dom Taber, ki naj bi imel sredstva za nakup. Nato izvemo, da je za dela (ki že potekajo) občina že pridobila gradbeno dovoljenje, pri čemer pa je financer del Dom Taber?!

Svetniška skupina SDS je opozorila, da postopek ni speljan pravilno, Župan pa opozori, da so v 2016 v proračunu planirani prihodki od prodaje zemljišč v višini 660.000 EUR ter da je tržna situacija za prodajo dokaj slaba, kar izkazuje primer prodaje zemljišča nekdanje »Prmuzarjeve domačije« in smo lahko vsakega kupca zgolj veseli. Sklep sprejet.


Na OS so se obrnili klubi, ki so se s članskimi ekipami uvrstili na višje ravni tekmovanja, za kar potrebujejo dodatna sredstva. Financiranje športa je urejeno s področnim pravilnikom, imamo Komisijo za šport in kulturo, ki vsako leto podeli sredstva na podlagi javnega razpisa, res pa je, da članske kategorije niso upravičene do teh sredstev.

-        Košarkarji, 3. SKL – 10.000 EUR

-        Rokometaši, 1. B DRL - 20.000 EUR

-        Nogometaši, 3. SNL – center, 22.000 EUR

Sredstva bomo zagotovili z rebalansom proračuna, hkrati vabljeni na športne dogodke!

g. Gvido Modrijan iz Strukture d.o.o., ki je letos v imenu občine pripravljal podatke za odmero NUSZ -2016 oz. informativne izračune in ne odločbe, kot smo napačno razumeli in interpretirali, na kar nas je opozoril Župan. A niti ni pomembno, vzrok za povišanje stroškov je posodobitev evidence podatkov oz. je ta evidenca v Cerkljah vzpostavljena prvič, večino občin je to storilo že v preteklih letih. 

Dvig odmere NUSZ nima nikakršne povezave s spremembo občinskega odloka (1998, 2002, 2003). Prav tako se že od leta 2013 ni spreminjala vrednost točke, ki znaša 0,0008471 EUR/m2/mesec.

Občina se je za posodobitev evidence odločila zaradi velike neenakosti med zavezanci, ki so bili na novo vpisani in so prejemali odločbe za celotne neto tlorisne površine stavb, medtem ko so obstoječi zavezanci prejemali odločbe za površine, ki so jih napovedali sami in so bile pretežno nižje od skupne površine stavb v katerih bivajo.

Za nezazidljiva stavbna zemljišča občina doslej ni obračunavala NUSZ. Za ta korak pa se je odločila, ker ima sprejet nov občinski prostorski načrt, iz katerega je razvidno aktualno stanje zazidljivih zemljišč, ki so primerna za pozidavo.

Preverile so se tudi pravne osebe, lani je bilo v odmero NUSZ vključeno zgolj 151 pravnih oseb, letos pa so preverili stanje pri 754 pravnih osebah in v evidenco vključili skupaj 380 pravnih oseb, pri katerih se je, poleg notranjih površin, določalo tudi zunanje poslovne prostore, ki služijo opravljanju poslovne dejavnosti.

Stanje komunalne opreme je bilo prav tako preverjeno in sicer na naselje natančno. To pomeni, da se pri točkovanju ne upošteva npr. ali se pločnik nahaja ravno pred tisto hišo, za katerega velja odmera NUSZ, temveč to velja za naselje. Izjema velja zgolj za vodovod, kjer se je opremljenost ugotavljala po dejanskem stanju.

 
(vir: občinski odlok)


Primerjava z višine NUSZ nekaterimi drugimi občinami (vir: Structura d.o.o.)


 

V Cerkljah je trenutno stanje naslednje (vir: Structura d.o.o.):

        pridobljene fotografije vseh stavb – 2.785 stavb

        odmera iz 2.285 stavb na 2.763 stavb

        odmera pravnih oseb iz 151 na 380 zavezancev (od 754 PO)

        1/3 evidence NUSZ je že bila usklajena z REN (novogradnje)

        komunalna oprema je ostala pretežno nespremenjena <10%

        250 stavb v REN izkazuje prenizko površino

        150 stavb izkazuje drugačne podatke od dejanskega stanja

        70 obstoječih stavb ne obstaja v geodetskih evidencah

        odmera ZPP iz 30 na 120 zapisov

        prvič vzpostavljena evidenca NSZ

        v evidenco vključene parcele, na katerih je gradnja dovoljena, možna in ne posega v prekomerno zgoščevanje naselja

        v evidenco NSZ dodanih 756 parcel s skupno površino 72 ha

        odmera NSZ za 1.000 m2 znaša cca. 54 EUR/leto < 0,2% vrednosti nepremičnine

 

Največ pritožb občanov se nanaša na opremljenost komunalne opreme (izračun točk) – ni pločnikov, ni telefona ter seveda na površino stavbe. Naročenih je bilo 150 osebnih obravnav, od 3.150 zavezancev.

Občina bo iz naslova posodobitve evidence močno povečala prihodke v proračun:

Občinski svet letno potrjujemo vrednost točke NUSZ, na metodologijo samo nimamo neposrednega vpliva, razen na Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki določa merila za točkovanje komunalne opremljenosti, razvršča zemljišča v cone, …

Odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje

 

 

Ustanovnega Akta Zavoda Doma Taber ponovno nismo sprejeli. Besedilo je bilo na glasovanje OS že tretjič zapored posredovano v nespremenjeni obliki, Župan pa je jasno povedal, da ne pristane na nobene spremembe in željo nekaterih svetnikov po usklajevanju označil kot »politikantstvo«.

Skupina svetnikov vztrajamo na zahtevi, da Župan lahko poda soglasje k imenovanju v.d. direktorja Zavoda, pri čemer pa ni dovoljeno podaljševanje te funkcije z isto osebo.

Županovemu mnenju je pritrdil Miha Zevnik (SLS), ki prav tako vztraja, da mora imeti Župan popolnoma proste roke pri določanju v.d. direktorja Zavoda, še posebej glede na aktualno stanje v Občinskem svetu, kjer (pri posameznih vprašanjih) včasih ni možno doseči konsenza, no vsaj brez usklajevanja, ne.

Predsednica Sveta zavoda Doma Taber (Andreja Jerala) nam je pojasnila, da postopkovni roki za imenovanje predstavnikov zaposlenih in oskrbovancev (vsak po enega) v Svet zavoda Doma Taber trajajo 60 oz. 90 dni, v tem trenutku pa so že odprli prispele vloge na razpis za direktorja Doma.

Opozorila nas je, da se je na razpis prijavilo 11 in ne 13 kandidatov, kot smo pomotoma zapisali na naši spletni strani. Veseli smo, da nas podrobno spremljajo tudi uslužbenci občinske uprave! Naslednji teden bodo potekali prvi razgovori s kandidati, ocena Župana pa je, da imamo enega kandidata, ki izpolnjuje vse formalne pogoje in bi lahko ustrezal tudi po drugih (neformalnih?) kriterijih.

Skupina svetnikov, ki želimo uskladiti besedilo Statuta zavoda smo predlagali, da se sestanemo z Županom in člani Sveta zavoda pred naslednjo redno sejo – v začetku septembra. Razumemo in spoštujemo željo in pravico zaposlenih ter oskrbovalcev Doma, da tudi sami aktivno sodelujejo v Svetu zavoda, a glede na proceduralne roke svojih predstavnikov tokrat ne bi mogli imenovati pravočasno v aktualnem postopku izbiranja direktorja Doma Taber. Močno upamo, da bomo lahko uskladili stališča in bodo pravne podlage sprejete v začetku septembra. 

 

Osrednje točke, seznanitev OS z domnevnimi nepravilnostmi, navedenimi v dopisu z zahtevo po pojasnilih s strani v.d. direktorja Kastelica in Predsednice sveta zavoda Doma Taber (Jerala) nismo obravnavali!

Namreč, kljub sprejetemu dnevnemu redu in prisotnosti članov vodstva Doma Taber, se je Župan odločil, da bo točko – seznanitev Občinskega Sveta z domnevnimi nepravilnostmi, ponovno dal na glasovanje – s predlogom umika teme z dnevnega reda. Mnenju se je pridružil tudi član sveta zavoda – Anton Kopitar, prav tako prisoten na seji OS.

Pretežno molčeča koalicija, je predlog sprejela!

Župan je že pred tem Svet zavoda Doma Taber pozval naj izvede revizijo poslovanja Doma od avgusta 2015 pa do začetka revizije. O rezultatih je Svet zavoda dolžan seznaniti tudi Občinski svet.

Župan pričakuje, da se bodo odzvale tudi pristojne inštitucije in povedal, da v tem trenutku že poteka inšpekcijski nadzor postopka izbire direktorja doma. Ta je bil izveden na podlagi anonimne prijave ter v tem trenutku še ni zaključen.

Na Listo Za Vas, že dalj časa prejemamo različne kritike, pritožbe ter poročila o domnevnih kršitvah. Te se največ navezujejo na posamezne postopke zaposlovanja, pa tudi na domnevno spolno nadlegovanje (kje, kdaj in kdo). Informacije v tem trenutku še preverjamo, objavimo pa seveda takoj, ko uspemo dokazati istovetnost.

 

V poročilu Župana izvemo, da je namera, da lastniško izstopimo iz Komunale Kranj v začetnem postopku realizacije, določiti je potrebno izhodiščno finančno vrednost naložbe. Medtem Župan razmišlja, da bi Cerklje ustanovilo svojo komunalno službo, ki bi upravljala z vodovodom in kanalizacijo. Načelno smo pristali, Župan pa mora pripraviti finančni načrt postavitve take službe oz. rednega dela s primerjavo z občinami, ki tovrstno rešitev že poznajo oz. s stroški, ki jih občina plačuje Komunali Kranj.

Zaključili smo s ponovno vročo prodajo RTC Krvavca. Župan želi in pričakuje polno podporo tako od občinskega sveta, kot od lokalnih podjetnikov ter pašnih skupnosti. Osnovna ideja je, da občina lastniško vstopi s 26%, finančen vložek pa bi morali zagotoviti tako podjetniki, kot pašne skupnosti ter privabiti tudi druge vlagatelje, po možnosti ne tujih finančnih konzorcijev.

Sejo smo končali s seznanitvijo, da bo Župan Miha Zevnika imenoval za podžupana. Čestitke Miha, uspešno delo! Pričakujemo, da nas bo Miha že na naslednji seji (september) seznanil s področji dela, katere bo pokrival.

 

Domnevne nepravilnosti v Domu Taber – sklic izredne seje

12. 6.  2016

Gorenjski Glas je pred nekaj dnevi poročal o peticiji zaposlenih in oskrbovancev doma, kjer z veliko večino podpisanih želijo, da v.d. direktorja Zdravko Kastelic nadaljuje z vodenjem doma. Stanovalci so zelo zadovoljni z oskrbo, zaposleni so zadovoljni z vodenjem in dobrim delom, ki ga s skupnimi močmi opravijo. Po petih mesecih delovanja naj bi bilo pozitivno tudi finančno poslovanje, dodatno se ureja okolica doma in sicer naj bi kmalu stanovalcem ponudili lopo za druženje ter celo zunanji fitnes.

Najbrž ni presenetljivo, da so se zaposleni in stanovalci oglasili ravno v času ko poteka postopek izbora direktorja doma. Razpisni pogoji so zakonsko predpisani in zahtevni, poleg univerzitetne izobrazbe se zahtevajo še strokovne in vodstvene kompetence. Neuradno smo izvedeli, da se je na razpis javilo 13 kandidatov, aktualni v.d. direktorja Kastelic pač ne, pred časom je za Gorenjski Glas povedal, da se ne bo vrnil niti na prejšnje uradniško delovno mesto  na občino, kjer ima zamrznjeno pogodbo za eno leto.

V finančnem planu poslovanja je bil za leto 2016 napovedan dobiček iz poslovanja nekje v višini 10.000 EUR, občina pa je na svoj račun že prejela vrnjenih 500.000 EUR od slabih 8 m. EUR, ki jih Dom Taber še dolguje, pri čemer je sklenjen dogovor o obrestni meri 1%. Natančna dinamika poplačila terjatev občinskim svetnikom še ni bila predstavljena. V neformalnih razgovorih s člani Sveta zavoda Doma Taber pa izvemo, da Dom trenutno lahko vrača zgolj sredstva, ki jih obračuna kot amortizacijo. Na vsebino finančnega plana poslovanja 2016 je svetnik Bolka na 10. redni seji postavil več vprašanj in izvedel, da je bil plan na Svetu zavoda zavrnjen. V tem trenutku pa ni znano ali je nov že pripravljen, svetniki ga še nismo prejeli.

Tako zaposleni, kot stanovalci Občinski svet pozivajo, naj končno sprejmemo Statut zavoda, na podlagi katerega bodo lahko uveljavljali pravico do imenovanja svojih predstavnikov v Svetu zavoda. Trenutno svet zavoda sestavljajo Andreja Jerala (predsednica) in člana Janez Korbar ter Anton Kopitar. Tako zaposleni, kot stanovalci bi imeli vsak po enega predstavnika.

Statut dvakrat ni bil potrjen na OS. Nasprotniki se nismo strinjali z določilom, da ima izključno Župan pravico dati soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja. Namreč, ta pravica nima prav nikakršne časovne omejitve, tako bi npr. v.d. direktorja Kastelic lahko opravljal svojo funkcijo v nedogled. Zahtevali smo, da velja enako kot za imenovanje direktorja, kjer soglasje poda tudi Občinski svet. Nazadnje, ko predlog statuta ni bil izglasovan, smo se z Županom dogovorili, da se sestanemo in pogovorilo, a do sestanka tudi po več mesecih, ni prišlo.

Kako kadrovanje poteka v praksi smo lahko (in še) spremljamo na našem Zavodu za turizem. Nekdanja v.d. direktorice dr. Andreja Eržen se je najprej zaposlila kot uradnica v občinsko upravo, nato pa bila imenovana za vršilko dolžnosti direktorice zavoda. Dokaj kmalu je prekinila delovno razmerje, Svet zavoda v soglasju Župana pa je imenoval novo v.d. direktorice ga. Lidijo Bregar, ki ji enoletna pogodba poteče septembra. V tem trenutku razpisa za direktorja Zavoda za turizem Cerklje še ni objavljenega, lahko pričakujemo podaljšanje pogodbe še za eno leto ali morda kaj tretjega?

Pretekli vikend pa smo nekateri svetniki prejeli dopis g. Roberta Razborška, ki je v Domu Taber zaposlen kot pomočnik direktorja. Sicer pravnik po stroki, je že dalj časa na bolniškem dopustu, vsebina dopisa pa je bila šokantna. Kot je povzel in poročal tudi Gorenjski Glas (10.6.), se naj bi v Domu Taber dogajalo več nepravilnosti oz. nezakonitosti. Do sredine tedna je g. Razboršek sicer svoje izjave popravil oz. spreminjal večkrat, iz njegovih dopisov pa je bilo moč razbrati, da je bil k korekciji izjav pozvan s strani odvetniške družbe, ki zastopa vodstvo Doma Taber. G. Razboršek je dopis poslal tudi na policijo in inšpektorat za delo.

Svetniške skupine Liste Za Vas, SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas, smo se sestali. Glede na to, da v dopisu navedeni tudi materialni dokazi, ki jih je moč preveriti in da je ključno, da se zadeve raziščejo ter  razčistijo z namenom, da se ohrani dobro ime Doma Taber, Sveta zavoda in nenazadnje tudi Župana in Občinski svet, kot predstavnika ustanovitelja.

V četrtek (9.6.) smo tako vložili zahtevo za sklic izredne seje. Čez nekaj ur smo s strani direktorice občinske uprave prejeli dopis, da so zahtevo prejeli in napovedali sklic redne seje OS za 22.6.2016, kar pa smo zavrnili. Procedura v Poslovniku OS je jasna, ko najmanj 4 svetniki zahtevajo sklic izredne seje, jo je Župan dolžan sklicati v 7 dneh. V kolikor je ne, to storijo pobudniki sami. Mimogrede, naslednja redna seja naj bi sicer bila sklicana konec avgusta.

Še isto dopoldne je Župan poslal elektronsko sporočilo z naslednjo vsebino:

»Naj vas opozorim (sklicatelje izredne seje) na zlonamerne trditve in povzročanje škode in ugledu Občine Cerklje ter zavajanje javnosti o izdaji odločb za nadomestilo uporabo stavbnega zemljišča, saj so danes vaše trditve tudi objavljene v Gorenjskem Glasu. Poglejte in preberite vsaj obvestila, ki so jih prejeli lastniki objektov in zemljišč. Poleg tega pa so vse informacije objavljene tudi na portalu Občine Cerklje. Vaše zahtevane točke se bodo obravnavale na izredni seji ,tako kot ste zahtevali.«

Dnevni red izredne seje ima še eno točko in sicer so se nas svetnike obračali številni občani, ki ugotavljajo, da je letošnji strošek nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, v več primerih še enkrat (pa tudi nekajkrat) višji od lanskega.

Kaj se je torej spremenilo, če pa je občinski svet potrdil enako ceno kot za prejšnje leto.

Prve analize kažejo, da so letos tudi t.i. pomožne prostore (stopniške, garaža, klet) upoštevali s faktorjem 1, prejšnja leta pa so bili ti faktorji nižji (0,25 do 0,75). Druga sprememba pa je bila, da so bili ti izračuni letos pripravljeni  s strani pogodbenega izvajalca.

V nekaterih ulicah je občane presenetilo število točk komunalne opremljenosti. Dva primera: Ul. Ignaca Borštnika, maksimalno število točk za asfaltno cesto s pločniki. Tistih nekaj metrov pločnika, ki jih imamo, so lastniki izgradili sami, namreč pri pravkar končani gradnji infrastrukture se z več lastniki občina ni uspela dogovoriti za odkupe zemljišč.

 

Prav tako velja enak sklep za Velesovo. Kje so že pločniki v severnem in južnem delu Velesovega? S pločnikom je opremljena zgolj glavna cesta skozi vas proti Lužam.

Dežurni pogodbenik je pojasnil, da je tako pač odločil Župan!?

Na izredni seji zahtevamo vpogled v metodologijo izračuna. Seveda dopuščamo tudi možnost napak, to smo že videli pri odločbah za odmero komunalnega prispevka, ko so prebivalci Lahovč, ki so pričakovali 30% nižje stroške, nekateri v drugem krogu prejemali celo še višje, ker so prve odločbe imele napako!

Več občanov je nezadovoljnih z načinom reševanja pritožb oz. vpogledom v evidence. Občina je namenila 1 mesec časa, pri čemer je popoldne mogoče dobiti sestanek samo enkrat na teden, pa še to zgolj do 16:00.

Obrazec za pritožbo je objavljen na spletni strani občine.

V tem trenutku še ni znano, kdaj točno bo izredna seja. V kolikor jo Župan do četrtka (16.6.) ne bo sklical, jo skličemo sami, pri čemer je zadnji formalni rok za sklic v 15 dneh po vložitvi zahteve.

Kot kaže bo še zelo zanimivo, se beremo!

 

VARNOST

29. 5.  2016

Prejeli smo poročila o stanju varnosti, ki jih pripravlja Policijska postaja Kranj, Medobčinski inšpektorat Kranj ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Policisti ugotavljajo, vpliv nekaterih statističnih podatkov na varnostno situacijo in sicer se povečuje število prebivalcev občine in sicer iz 6.261 (2000) na današnjih 7.406 (2015) kar poleg, nenehnega širjenja infrastrukture, geografskega položaja in stopnje poseljenosti, vpliva na varnostne razmere.

Naše varnostne razmere  policisti ocenjujejo kot ugodne, raven varnosti je stabilna, varnostne  razmere nam omogočajo kakovostno življenje.


KAZNIVA DEJANJA

značilen je negativni trend v zadnjih petih letih, preiskanost kaznivih dejanj je nekaj manj kot 50 %.- Število tatvin (68)  je ostalo na isti ravni, kot lani (69).
- V
elikih tatvin (vlomi v objekte) (35), prav tako nekaj manj kot lani (39).
- 3 krat so storilci vlomili v gostinski lokal, leto prej štirikrat.
- Vlomov v vozilo (2) je bilo bistveno manj kot v 2014 (8).

Policija ugotavlja, da je vrednost premoženjske škode majhna, so pa tovrstna kazniva dejanja zelo moteča za splošen občutek varnosti.

Posebnost lanskega leta je ena roparska tatvina.

V letu 2015 je bilo v dogodkih, ki jih je policija obravnavala (samomor, prometne in delovne nesreče, iskanje oseb, …) tako telesno poškodovanih 26 oseb (2014 – 21) ter 5 smrti (2014 – 2).

Policisti opozarjajo na problematiko samomorov, namreč število mrtvih zaradi samomorov, primerjava (2000 – 2015), je bilo 23, medtem ko je bilo smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč, v enakem obdobju, 9.

 

JAVNI RED IN MIR

Zaznati je povečano število splošnih kršitev – 46 (2014 – 32), od tega 4 – gostinski objekti (2014 – 1).

Policija ugotavlja povečan pojav vsiljivega beračenja in »črne prodaje« raznih artiklov v naseljih, kar največkrat počnejo državljani Slovaške, Romunije, Bolgarije in Madžarske.

 

PROMETNA VARNOST

Dobrih 10% povzročiteljev je bilo lani alkoholiziranih, pri čemer je bila njihova povprečna koncentracija alkohola 1,5%, kar je manj kot lani – 1,71%. Rekordno leto tako ostaja  leto 2011 – 1,99%.

 

 Najvišjo hitrost so redarji izmerili na Zg. Brniku, kjer je kršitelj vozil 80 km/h (omejitev 50).

Največ hitrih voznikov je hitrost prekoračilo na merilnem mestu Češnjevek (33), sledita Zg. Brnik (32) in Cerklje – Krvavška cesta (19).

Policija nadzor prometa izvaja na območjih, ki izstopajo na podlagi mesečnih analiz, predvsem tam, kjer se je zgodilo največ prometnih nesreč, kjer so udeleženci najpogosteje kršili prometne predpise, intenzivno v bližini šol in vrtcev  in tam kjer so občani podali pobude.

Ko smo ravno pri pobudah … Na lanski seji, prav tako ob predstavitvi poročila, je vodja policijskega okoliša – policist Robert Šebenik povedal, da se nanj obrača le malo občanov, posebej pa je izpostavil, da nihče od občinskih svetnikov.

Nekateri smo slišali, tako je Bolka (LZV) v 2015 naslovil več pobud in sicer:

-        Dopis  Sveta staršev vrtca, ki so opozarjali na neustrezno prometno varnost na območju podružnične šole in vrtca v Zalogu, kjer ni prostora za varno parkiranje ob dovozu – odvozu otrok ob konicah. Ni pločnika v smeri Cerkljanske dobrave, ozek most, kjer je nevarno srečanje vozil in otrok, …

 

-        Visoke hitrosti v Ul. Ignaca Borštnika, ko so se končala dela in položil asfalt. Ob tem sta se zgodili dve prometni nesreči, v eni je »junak« svojo hitro vožnjo po ulici zaključil v terasi Bara Kern!

 

-        Pomanjkljivo prometno signalizacijo – Velesovo, kjer na cesti iz južne strani ni krajevne oznake, ki hkrati omejuje hitrost.

 

-        Visoke hitrosti traktoristov, z zelo širokimi delovnimi priključki.

 

Vodja policijskega okoliša je odgovoril na pobude. V primeru pobude staršev je pregledal dejansko stanje in pritrdil, da je prometno varnost potrebno izboljšati, hkrati pa pojasnil, da Policija ni pristojna za strokovne nasvete glede tehničnih ukrepov.

Glede traktoristov je napovedal, da bodo policisti bolj pozorni, a v letošnjem poročilu te problematike policija ne omenja in je torej ni zaznala, medtem ko SPV problematiko poudarja, še posebej na situacije, ko traktoristi prehitevajo »šibkejše« udeležence v prometu: kolesarje in izpostavlja potrebo po dodatnem urejanju poti za kolesarje in pešce.

V Velesovem tudi po enem letu tabla ni nameščena!

Za izboljšanje prometne varnosti v Zalogu, pa so že namenjena sredstva v občinskem proračunu (širjenje mostu, ureditev pločnikov, …).

 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V 2015 – s strani Župana

Nujna medicinska pomoč je v letu 2015 posredovala 177 krat, kar je podobno kot leto prej. Ugotavljajo, da nekateri občani še vedno pokličejo neposredno v zdravstveni dom, kot pa na številko 112.

Izrednih dogodkov ob naravnih in drugih nesrečah je bilo 99, pri čemer večje naravne nesreče, razen manjšega vetroloma, ni bilo.

Težave s snažnostjo se nadaljujejo (pasji iztrebki, odlaganje hrane), vedno več prijav se nanaša na parkovne in zasebne kmetijske površine. Tako Lista Za Vas, kot tudi druge svetniške skupine smo večkrat podali pobudo po namestitvi košev za pasje iztrebke …

Na območju šol, vrtcev, spominskega parka v Cerkljah se zadržujejo ljudje in puščajo odpadke, policija in redarstvo izvaja zato poostren nadzor.

Ob prireditvah na razpolago ni zadostnih parkirnih površin, ni vzporednih cestnih poveza, ki bi razbremenile promet. Organizatorji pa tej problematiki posvečajo manj pozornosti, kot pa npr. hrupu, kjer je prijav manj kot pretekla leta.

Zgornja ocena je sporna, namreč infrastrukturo, ki jo daje v najem za prireditve (športna dvorana, kulturni hram) upravlja občina, ki bi morala izvesti dodatne investicije za izboljšanje stanja in ne odgovornosti za prometne zastoje, parkiranje obiskovalcev na zasebne površine , enostavno prenesti na organizatorja.

Ločevanje odpadkov še ni na želeni ravni, na kar kažejo stanja ekoloških otokov.

 

8. Redna seja OS, 2.3.2016

5. 3.  2016

8. Redna seja OS, 2.3.2016

Prva seja OS v letu 2016 z 20 točkami Dnevnega reda.

Nepopolno gradivo za sejo smo dobili v četrtek, torej 6 dni pred sejo, zgolj dva dni pred sejo pa je bila sklicana koordinacijska seja, ki je namenjena predstavitvi gradiva in usklajevanju izhodišč.

Časa za študij gradiva je zelo malo, svetniki Liste Za Vas pa si razdelimo delo, tako smo  v nedeljo zvečer posredovali vprašanja, stališča in pobude tako v zvezi z gradivom, kot problematiko življenja in dela občanov ter občank, v širšem smislu.

Sprejeli smo Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, ki ureja prenos izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov s dosedanjega izvajalca Komunala Kranj na novega izvajalca Snaga Javno podjetje.

Pomočnik direktorja Snage, g. Igor Petek je povedal, da izmenjava podatkov s Komunalo poteka dobro ter ocenjuje, da se tako Snaga, kot Komunala, v procesu primopredaje, lahko marsičesa naučita druga od druge.

Svetniki smo zelo zadovoljni bili s pojasnili v zvezi z nameravanimi novostmi, kot so elektronsko kodiranje in sledljivost zabojnikov, povečanje volumna zabojnikov za embalažo, ohranjanje ustaljenih praks na področju višinskega dela občine.

Bolka je zanimalo kakšne izkušnje Snaga ima s podjetniki, namreč v naši občini je več podjetnikov, ki še vedno svoje odpadke kurijo, nekateri imajo pripravljena celo posebna kurišča. Petek pojasni, da opažajo, da so tudi inšpekcijske službe, v zadnjem času, bolj pozorne na to problematiko in je prepričan, da lahko s pozitivnim pristopom izboljšamo stanje tudi na našem področju.

Župan pojasni, da so pri pregledu evidenc za višinsko območje ugotovili, da je registrirano 700 objektov, v katerih naj bi bilo nastanjenih zgolj dobrih 800 prebivalcev in ocenjuje, da je realno število prebivalcev nekajkrat višje.

Ponovno se spreminja odlok o programu stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, posodobljeni so podatki na področju vodovoda (prenos vodovoda na Štefanji gori v last Občine Cerklje), ceste z javno razsvetljavo  (uskladitev z občinskim registrom osnovnih sredstev) ter kanalizacija (upoštevane načrtovane investicije do leta 2017).

Občina oprosti plačila prispevka za objekte, ki so v 100% občinski lasti ali je bila gradnja financirana iz proračuna, prav tako za objekte, ki so namenjeni zdravstveni, izobraževalni ter oskrbi starejših občanov. S sklepom Občinskega sveta pa občina lahko delno ali v celoti oprosti tudi prispevek za objekte, ki so v zasebni lasti. Pravno podlago daje zakonodaja s področja urejanja prostora.

Sprejeli smo Osnutek odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja:

-          EUP – LT1, poslovne dejavnosti, povezane z dejavnostjo letališča, 86,59 ha

-          EUP – LT4, ekonomsko poslovna cona, 10,92 ha

-          EUP – LT9, poslovno gospodarska cona, 10,44 ha

-          L8 – Poslovni kompleks Brnik, poslovno ekonomski programi, storitvene, hotelske, turistične in logistične dejavnosti, 36,57 ha

Skupni obračunski stroški celotne investicije znašajo dobrih 23,3 m€; obračunski stroški znašajo za:

Cp = 28,15 €/m2, Ct = 32,21 €/m2.

 

Spremenili smo Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Cerklje in sicer ukinjamo kriterij, da mora turistični  vodnik, da zadrži licenco, v treh letih opraviti vsaj 10 vodenj.

Dejansko povpraševanje je bistveno nižje, tako je bilo v letu 2015 zgolj 8 turističnih vodenj, od tega so bila plačljiva zgolj 3.

Župan pove, da pričakuje precej večjo angažiranost s strani Zavoda za turizem ter povečanje prihodkov, npr. s povabili društev, organizacij, … Z gradom Strmol na čelu, imamo ugodno ponudbo za enodnevne izletnike.

Svetniki smo sicer pričakovali, da se nam bo končno prestavila na v.d. direktorice Zavoda za turizem, ga. Lidija Bregar, a je bila upravičeno zadržana. Bregarjeva zavod vodi že nekaj časa, svetniki pa smo na pobudo Liste Za Vas, tik pred sejo vendarle prejeli gradivo, ki se nanaša na program dela zavoda, finančne okvirje, strategije razvoja, …

Dogovorili smo se, da bo predstavitev strateških dokumentov izvedena posebej. Na predstavitev pa se, poleg članov občinskega sveta, povabi tudi vse, ki se ukvarjajo s področjem turizma v naši občini.

 

Neprofitne organizacije, ki delujejo na področju programov za mlade (mladinskih centrov) bodo imele možnost kandidiranja na občinskem razpisu na katerem se bo za leto 2016 namenilo 10.000 € sredstev.

Sprejeli smo ustrezen področni pravilnik, ki bo omogočil objavo in izvedbo razpisa. Lista Za Vas smo podali nekaj pobud, predvsem na področju zmanjšanja administracije.

Razpis bo vsako leto objavljen do konca meseca marca, nanj pa se bodo lahko prijavile organizacije, ki na našem območju delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

 

Normativ števila otrok v oddelkih vrtcev smo povišali za +2, kar naj bi zadostilo trenutnim potrebam.

 

PGD Štefanja gora bo v posedovanje brezplačno prejela občinsko zemljišče, na katerem je zgrajen gasilski dom v lasti društva, dve parceli v izmeri 364 in 56 m2.

 

Članica Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, bo na predlog Župana, Maruša Zajc, zaposlena v občinski upravi – višja svetovalka za proračun in javne finance.

Ob točki se je vnela razprava o vlogi »kadrovske komisije« občinskega sveta, namreč tokrat je predlog za kandidatko podal zgolj Župan, medtem ko razpis niti ni bil objavljen. Bolka je že v sklopu korespodenčne seje KVIAZ-a izpostavil vprašanje in sicer o čem naj KVIAZ sploh odloča? Po katerih kriterijih komisija deluje in kaj je dejansko njena vloga?

Po mnenju Bolke, bi moral KVIAZ najprej razpis objaviti, pregledati vloge, se (po potrebi) pogovoriti s kandidati in nato OS v odločanje predlagati najboljšega kandidata, pri čemer bi morale odločilno vlogo imeti strokovne kompetence. Povedal je, da KVIAZ v tem primeru nima kaj odločati, Župan naj svoj predlog naslovi neposredno na OS.

Predsednik KVIAZ, g. Janez Korbar, sicer tudi dolgoletni svetnik (LRV), tokrat pobudi Bolke ni prisluhnil, je pa napovedal, da se bo KVIAZ sestal in dogovoril o načinu dela v prihodnje, kar bo zapisal tudi s poslovnikom. Kandidatko smo sicer potrdili, proti je glasovala svetniška skupina SDS z utemeljitvijo, naj imajo prednost pri imenovanjih občani Cerkelj. Namreč Maruša Zajc je občanka MO Kranj.

 

Sprejeli smo spremembo Poslovnika Občinskega sveta in sicer v točkah, ki urejajo dopisne seje.               
LZV pozdravljamo, da so se končno začele dogajati spremembe tudi pri oblikovanju predpisov, ki urejajo delovanje občinskega sveta, za kar gre zasluga predvsem aktualnemu predsedniku Statutarno – pravne komisije, g. Matevžu Bohincu (SDS).


Že prejšnjem mandatu je komisija pripravila predlog novega Poslovnika OS, pa ga Župan nikdar ni uvrstil na drugo obravnavo. Le zakaj?

 

Točko dnevnega reda, ki se je nanašala na sprejem pravnih aktov s področja delovanja SVZ Taber, je Župan na pobudo »opozicije« umaknil z dnevnega reda. Namreč v nekaj mesecih še vedno nismo prejeli odgovora na predlagane spremembe. Predvsem se ne strinjamo, da bi Župan imel pravico izrekanja soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja (ni nobenih omejitev glede podaljševanja pogodbe), medtem ko bi OS izrekal soglasje zgolj o direktorju s polnim mandatom. Za določene člene prav tako menimo, da niso v skladu s področno zakonodajo. Čakamo povratno stališče in povabilo na usklajevanje.

 

Svetniške pobude in vprašanja

Dom Taber

S strani SVZ Taber smo prejeli nekaj podatkov, ki so bili zahtevani preko svetniških vprašanj (SDS).

Skupno število zaposlenih: 65 (kadrovski načrt 72,5), od tega 26 (40%) občanov Cerkelj (stanujejo) ter 39 ostalih (60%).

Št. vseh prošenj za delo: 1.654, od tega s strani občanov 322 (ca. 20%).

Št. stanovalcev: 120 oseb, od tega 8 domačinov (ca. 6,5%), ostali prihajajo iz:

-          MO Kranj 45,

-          MO Ljubljana, 14

-          Cerklje, 8

-          Šenčur, 8

-          Škofja Loka, 7

-          Vodice, 5

-          Domžale, 4

-          Kamnik, 3

-          Medvode, 3

-          Radovljica, 3

Trenutno na prosto mesto čaka 214 kandidatov.

Zanimivo je, da se podatki razlikujejo od podatkov zapisanih v članku Gorenjskega Glasa (22.2.2016). Objavljen je razpis za direktorja doma, Župan je prepričan, da se bo javilo precej herojev!

Bolka je zanimalo kakšno je stanje z nameravano prodajo lastniškega deleža občine v Komunali Kranj. Župan pove, da aktivnosti še niso stekle, potrebno je naročiti cenitev vrednosti.

Po dolgem času smo le prejeli odgovor na pobudo (Bolke), o postavitvi zabojnika za zbiranje klavnih ostankov malih živali. Župan pojasni, da je tovrstne odpadke možno oddati vsak dan med 7 in 7:30 v Veterinarski ambulanti Naklo, na področju občine pa tovrstnih zabojnikov ne bo.

 

Poročilo Župana

Začetek projekta prestavitev »letališke« ceste je previdena konec letošnjega leta.

Optično omrežje, trenutno dela potekajo na območju hribov in Velesovega. Za vasi Šmartno, Glinje, Poženik je bil organiziran sestanek v vaščani.

Kanalizacija v visokogorju in višinskem delu. Župan ocenjuje, da je na tem vodovarstvenem območju, ogroženost okolja visoka, kar predstavlja veliko tveganje za okužbe vode, še posebej ker je prepričan v izjemen turističen potencial, ki ga področje ima. Prepričan je, da je kanalizacijsko omrežje potrebno izgraditi, pa čeprav področna zakonodaja omogoča izvedbo v obliki hišnih čistilnih naprav ali malih ČN na katere se priključi več objektov. Groba investicijska ocena je 15 m.€, kar bi pomenilo izredno visoke cene priključnine na objekt.

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka se pripravljajo za Zg. Brnik, občina načrtuje dodatno zaposlitev v občinski upravi, Župan ocenjuje, da je dela z odločbami dovolj za nadaljnji dve leti. Prejeli smo tudi pojasnilo, da se podatki pridobivajo na podlagi podatkov o vodovodnih priključkih. Tisti objekti, ki so prazni in se v njih ne namerava več bivati, je torej potrebno odklopiti iz vodovodnega omrežja.

 

Naslednja seja bo zelo kmalu, že v tem trenutku je znano, da ima vsaj 15 točk. Ponovno smo podali pobudo, da naj se gradivo, vsaj v delu zagotovi najmanj 10 dni pred sejo. Župan trdi, da točne napovedi termina seje, prav tako koordinacijske, nikakor ni mogoče podati. Kaj pa vemo, kot slišimo npr. v Šenčurju in Naklem zadeve potekajo bistveno drugače. Seje mesečno z manj točkami dnevnega reda, zelo aktivno delovanje odborov in komisij.

Morda pa je pri nas komu v interesu, da svetniki nimajo časa, da se dobro pripravijo na sejo in temeljito preštudirajo gradivo. Glede na udeležbo v razpravah, pa tudi po aktivnostih pri svetniških vprašanjih in pobudah ocenjujemo, da jih je nekaj, ki hodijo zgolj po sejnino. To zaznava tudi Župan!

Statistično poročilo o aktivnosti in neaktivnosti svetnikov v aktualnem mandatu objavimo kmalu! 

7. Redna seja OS, 16.12.2015

25. 12 2015

Tokratna seja občinskega sveta potekala (skoraj) brez zapletov. Nadaljnji razvoj občine tako le ni ogrožen, proračun za 2016 je potrjen, prav tako načrt razvojnih projektov za obdobje 2016 – 2019.

A, ne pozabite prebrati kaj se je zgodilo čisto na koncu seje!

V tednu pred sejo smo prejeli pobudo svetnice LRV Klavdije Frelih, ki je opozorila na socialno stisko dveh družin z več šoloobveznimi otroki. Posamezni svetniki smo pobudo podprli že pred sejo, med sejo, pa smo na mizo prejeli izjavo o razdelitvi tokratne sejnine obema družinama. Naša sejnina znaša slabih 100 €, za donacijo pa se je odločila dobra polovica!? Skupaj smo tako zbrali dobrih 900 €.

Bistvene spremembe na področju zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov

Sprejeli smo vse potrebne formalne podlage za vstop v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana). Pobiranje odpadkov bo v prihodnje prevzela Snaga, prav tako upravljanje s Zbirnim centrom odpadkov v Cerkljah.


Vir: www.rcero-ljubljana.eu

Svetniki smo bili seznanjeni s težavami s katerimi se sooča dosedanji izvajalec komunalne službe, Komunala Kranj, v katerem ima Občina Cerklje sicer lastniški delež v višini 7,3%. Vprašanje odlaganja in obdelave odpadkov, po zaprtju odlagališča Tenetiše, Komunala Kranj sistemsko ni uspela rešiti.  Kolega svetnik Rok Mihelčič Poročnik, sicer tudi predsednik Odbora za komunalo in varstvo okolja se je sestal tudi z direktorjem Komunale Kranj, ki pa ni ponudil ustreznih sistemskih rešitev.

Komunala Kranj:

Primerjava mesečnih izdatkov za gospodinjstvo s 4 člani in odstotek spremembe izdatkov. Zabojniki za mešane komunalne odpadke so odpeljani na tri tedne, zabojniki za biološke odpadke pa na 14 dni.

 

Snaga za storitev odvoza odpadkov na tri tedne, MKO (120 l) in BIO zabojnik (80 l)  pa 8,62 €.

Cene za Snago veljajo za leto 2016 in 2017.

Ekološki otoki ostanejo, občani bomo imeli možnost brezplačnega odlaganja nevarnih in gradbenih odpadkov (omejene količine).

Raven tehnološke opremljenosti Snage je na višji ravni: čipirani zabojniki, elektronski program za sledenje transportnih poti in optimatizacijo. S programom so uspeli na območju Ljubljane znižati stroške poslovanja za 8%, kar je posledično vplivalo tudi na nižjo ceno položnic.

Občina z 240.000 € tudi vstopa v RCERO kot pristopnica, tako smo si pridobili tudi nekaj so upravljavskih pravic.

Prehod naj bi potekal v sodelovanju s Komunalo Kranj in naj bi bil realiziran spomladi naslednje leto.

Občina pa namerava odprodati del lastniškega deleža v Komunali Kranj, v predračunu 2016 smo iz tega naslova prevideli 100.000 € prihodkov.

Proračun 2016

Občinske strokovne službe so imele ob tokratnih obravnavah proračuna veliko dela, svetniške skupine LZV, SDS in LOPT so postavile veliko vprašanj, zahtevale več konkretnih finančnih podatkov. Odgovori so bili temeljito pripravljeni, tako je večina dvomov padla.

Ugotovili smo, da je občinska uprava za svoje delovanje planirala dobrih 14.000 € preveč, ušteli so se pri preštevanju zaposlenih v 2016, ko bo zaposlenih 13 sodelavcev in poklicni podžupan. Ta sredstva smo nato namenili v nadgradnjo čistilne naprave Domžale – Kamnik (10.000 €) ter delovanje mladinskih centrov (4.000 €).

Sprejeli smo tudi dolžnost Župana, da pisno obvešča OS o odstopanjih pri načrtovani porabi pri razvojno – investicijskih projektih.

Načrt razvojnih projektov 2016 - 2019 v katerem lahko najdete podrobnosti glede načrtovanih investicij.

 

Proračuna za leto 2017 nismo sprejeli. Ponovno smo si izmenjali argumente za in proti, Županova koalicija je glasovala za potrditev predloga, ostali ne.

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2016 - 2017

Pri obravnavi nam je Špela Petrič, se sveža pridobitev občinske uprave, podrobno razložila formalne postopke v zvezi s pripravo načrta, obvezno cenitev premoženja ter pojasnila vodenje postopka z vključevanjem upravne enote.

Župan je pojasnil, da smo prodajo cca. 80% zemljišč iz načrta že predhodno potrjevali v preteklih letih. Občina na večino takih zemljišč naleti ob pripravi investicijskih projektov. Župan je jasen, zemljišča, ki so jih doslej občani uživali brezplačno, nekateri celo več desetletij, je potrebno lastniško urediti. Cene bodo posledice uradnih cenitev ter pojasnil, da se v teh postopkih pojavlja tudi slaba volja občanov, še posebej tistih, ki jih motivira izključno osebni interes.

Večer pred sejo smo svetniki prejeli pobudo občana iz Zaloga, naj načrt ravnanja umaknemo iz obravnave, predlagan je bil eno letno obdobje v katerem bi se brezplačno uredil prenos zemljišč, ki jih v tem trenutku uporablja občan oz. občina.

Kolega svetnik Ipavec (NSi) je povedal, da si je »sporna« zemljišča ogledal tudi v naravi in povedal, da ne vidi razloga za zadržanje sklepa. Župan pojasni, da ni pravne podlage za predlagan brezplačen prenos zemljišča.

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 2016

Cene ostanejo na enaki ravni kot v letu 2015, pri čemer pa smo izvedeli, da občina ne pobira dajatev iz naslova nezazidanih površin, kot je praksa pri večini sosednjih občinah. Župan pove, da bi veljalo o tem temeljito razmisliti v prihodnje, kar bi zagotovo stimuliralo občane k gradnji objektov, namreč veliko število stavbnih zemljišč je nepozidanih, še posebej na območju letališča.

 

Terjatev Občine Cerklje do Doma Taber

Občina je v Dom Taber vložila cca. 7,8 m€, ki jih s sklepom OS zahteva nazaj. Dinamiko vračila in obrestno mero bo postavila v sodelovanju z vodstvom doma in sicer tako, da tekoče poslovanje doma ne bo ogroženo.

Tako je v letu 2016 predvideno 500.000 € prihodkov v proračun, v 2017 – je predlog proračuna predvideval nekaj manj kot 200.000 €, v prihodnje pa je vodstvo doma predlagalo, da bi vračalo sredstva iz naslova obračunane amortizacije objekta, cca. 235.000 €.

Sklep smo sprejeli, pri čemer so kolegi iz SDS pripravili dopolnitev, da mora biti Finančni plan poslovanja doma za 2016 predstavljen na prvi naslednji redni seji OS.

 

Povečanje števila ur inšpekcijskega nadzora v Cerkljah

Po novem bo več prisoten inšpektorat, kar naj bi izboljšalo stanje v naravnem okolju (odlaganje odpadkov) ter prometni varnosti (več prisotnosti radarja, nadzor nad ovirami v področju občinskih cest – npr. žive meje).

Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem , osnutek

Občina skuša pravočasno reagirati na trenutne težave, ki jih ima koncesionarska s pristojnim inšpektoratom, ki je Občini naložil zahtevo naj prekine koncesijsko pogodbo in storitev preda v izvajanje javnemu zavodu. Odločbe inšpektorata niso pravnomočne, potekajo pritožbeni postopki.

Dom Taber v tem trenutku nima pravne podlage za izvajanje storitve, povsem jasna tudi niso določila zakonodaje o možnosti izvajanje te storitve neposredno, brez izvedbe koncesije.

Seja je bila prekinjena, po izmenjavi stališč, smo svetniki osnutek besedila potrdili z jasno zavezo, naj občina pridobi vsa pravna mnenja, izračun cene storitve, v kolikor bi jo v prihodnje izvajal dom, predvsem pa pridobi mnenje koncesionarke oz. skuša z njo skleniti primeren dogovor.


Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Nekoliko naivno smo pričakovali, da bo šel predlog gladko skozi glasovanje, namreč staršem prinaša ugodnosti, ki jih doslej nismo poznali. Možnost uveljavljanje rezervacije v višini 40%, ko otrok ne obiskuje vrtca vsaj 20 do 30 dni, 50% nižje plačilo ob bolezni otroka.  Letna proračunska rezervacija znaša 30.000 €.

Svetnika Korbar (LRV) in Zevnik (SLS) sta izrazila mnenje, da ni potrebno, da se rezervacija financira iz proračuna, v prihodnjih letih namreč pričakujemo še manjše prihodke za delovanje občine, stališče je iz ozkega finančnega pogleda razumljivo, nekatere občine naj bi rezervacije ukinile.

Bolj presenetljivo je bilo stališče svetnice Bogatajeve (LRV), ki je z izračunom dokazala, da premožnejši starši profitirajo bolj. Jasno, rezervacija se obračuna kot delež glede na dejansko plačilo staršev. Več ko plačuješ, več imaš popusta. Tako kot Župan, je mnenja, da ukrep ni socialno naravnan, podpira pa predvsem starše, ki si lahko privoščijo daljše dopuste, ki si jih večina niti ne more.

LZV smo predstavili še ostale argumente in sicer, da je bila pobuda naslovljena s strani Sveta staršev Vrtca Murenčki, da Marijin vrtec že dalj časa tovrstne rezervacije pozna in jih pokriva iz lastnih sredstev za delovanje, da bo osebje vrtca na ta način lažje koristilo letne dopuste.

Županova koalicija je zahtevala prekinitev seje za posvet, nato smo s soglasjem sklep sprejeli z dopolnitvijo, da se izdela temeljita analiza za leto 2016.


Vir: Google

V zasebnem vrtcu Kepica Mojca smo povečali normativ otrok za +2.


Kadrovanje

Na predlog KVIAZ smo potrdili:

·      Barbaro Grilc, Trata kot članico Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj.

·      Marijo Kern, Velesovo, kot nadomestno članico Odbora za varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki menja Janeza Peterlina, ki se seli v drugo občino.


Kdaj dobimo podžupana?

V Proračunu 2016 so za delovanje podžupana namenjena resna sredstva in sicer 40.000 € letno. Bistveno več kot doslej, ko je bilo za podžupana namenjeno 5.000 €, pa še ta so ostajala neporabljena, ker podžupana običajno nismo imeli.

Župan je v začetku mandata ponujal mesto podžupana tako LOPT, SDS, kot celo Listi Za Vas, pa nihče izmed kandidatov ni sprejel ponudbe. Funkcija je poklicna, podžupanu pa Župan namerava močno pomagati tudi na naslednjih volitvah za župane, da bi lahko uspešno nadaljevali razvoj občine.

Kot se šepeta po hodnikih je najresnejši kandidat Zevnik (SLS), kar bi morda lahko pojasnilo njegovo nervozo na zadnjih nekaj sejah. Namreč v preteklih letih nismo bili vajeni, da Miha burno reagira na kako izmed nasprotnih stališč svetnikov, ki si nismo blizu Županovi koaliciji. Sedaj pa se to praktično dogaja vsako sejo.

Pa ni potrebe po nervozi, tako kot vedno smo pripravljeni podpreti dobre ideje, morajo pa temeljiti na transparentnosti!


Svetniška vprašanja in pobude

Bolka (LZV) je opozoril na spolzkost asfaltne površine v Borštnikovi ulici. Kropar je pojasnil, da gre za 16 mm grobi asfalt, ki je sprva res bolj drsi, predvsem zaradi prehajanja bitumna na površino. V roku 5 – 6 let je predvidena preplastitev s finim nanosom, vmes bodo končana tudi vsa dela na infrastrukturi.

Bolka (LZV) je podal pobudo Nadzornemu odboru in sicer naj pregleda proračunsko postavko nasipanje vaških poti. Vsa dela je opravilo podjetje R-ingo d.o.o. Potrebno je preveriti ali bi moralo biti oddano javno naročilo. Kropar pojasni, da ni bil dosežen prag 40.000 €, kot pogoj za postopke javnega naročila. Glede na dejstvo, da posamezni svetnik nima pravice zahtevati od Nadzornega odbora naj posamezni nadzor izvede, pa je Župan pritrdil, da bo pobudo naslovil sam.

Štumberger (LOPT) je od Župana zahteval naj poimensko navede tiste svetnike, ki nagajajo in zavirajo nadaljnji razvoj občine, kot je to izjavil v več intervjujih, tako v Novicah izpod Krvavca, kot na radiu Sora. Župan na vprašanje ni želel odgovoriti.

Nato je Štumberger povedal, da bo podal pobudo, da naj Občinski svet na naslednji seji odloči o svoji razpustitvi, kar bi vodilo v nove volitve za občinski svet. Namreč, v kolikor občinski svet ne uživa zaupanja, še več, če celo povzroča škodo, potem je bolje, da se samo ukinemo in volivci izberejo boljšo sestavo na novih volitvah. 

Popolno presenečenje in šok, Župan je spustil svoje poročilo in voščil vesele praznike in srečno 2016!

Bo leto 2016 prineslo razpustitev občinskega sveta?


Srečno, zdravo in veselo v 2016!

Namesto zaključka … še so dobri ljudje na tem vse bolj krutem svetu. Namreč, obema družinama v stiski je podjetnik Matej Žigon podaril nova oblačila (bunde, jakne, trenirke, majice, …). Hvala Matej!  Oblačil za punce je bilo nekaj manj na izbiro, zato smo LZV eni družini primaknili še darilni bon.

Zahvala tudi socialni delavki v šoli, ga. Milici Jesenovec, ki nam je pomagala pri koordinaciji izvedbe.

Zaviranje razvoja občine! Spodrsljaj, streznitev ali nagajanje?

12. 12 2015

Za naš občinski svet so običajno značilne maratonske seje, z najmanj 15, pa vse tja do 20 točk dnevnega reda. Tokrat je bilo na predlogu dnevnega reda 18. točk dnevnega reda, seja pa je bila končana v dobre pol ure!

Poročilo o dogajanju

Neposredno po neuspešni seji 27.11., se je Bolka z Županom pogovarjal kako naprej, predvsem v smislu sodelovanja, da delovanje občine ne bo ogroženo. Dogovorila sva se, da si nagajali ne bomo, za medije pa bomo dali konkretne izjave. Direktorica občinske uprave, ga. Marta Jarc, ki je bila na tem krajšem sestanku prisotna, je celo »s sekanjem« potrdila stisk rok!

Svetniške skupine Liste Za Vas, SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas smo pripravili skupno pisno izjavo, ki smo jo posredovali novinarki Gorenjskega Glasa ter novinarki Radia Kranj. Kolega svetnik Matevž Bohinc je prebral izjavo, ki je bila predvajanja na Radio Kranj.

V intervjuju za Novice izpod Krvavca nam Župan očita, da so naši razlogi, ki smo jih navedli ob predlogu za umik nekaterih točk dnevnega reda iz obravnave, zanj neutemeljeni in ugiba ali je šlo zgolj za spodrsljaj oz. za zaustavitev razvoja naše občine.

V intervjuju za Radio Sora 11.12.2015 Župan še močneje žuga in sicer:
    -   se delimo na vaše in naše, gre za stranke desne opcije, ki ji je nekdaj pripadal tudi sam in nekaj svetniških list    
    -   dovolili smo si, da blokiramo delo občinske uprave
    -   s ciljem blokiranja Župana, v resnici ustavljamo razvoj občine
    -   nekateri svetniki so bili ves čas proti gradnji Doma starostnikov ter so celo organizirali civilne iniciative
    -   šikaniramo nekatere zaposlene
    -   brez argumentov glasovati proti je zanj »čisto nagajanje«
    -   upa, da je bila nerealizirana seja streznitev

Kaj dodati? Vedno redkeje se zgodi, da novinarji tovrstne izjave preverijo, zato nimamo izbire, kot predstaviti nekaj dejstev, ki bodo morda Županove izjave postavile še v drugi kontekst. Morda niste vedeli, a Županovi monologi se plačujejo iz občinskega proračuna. Tako naj bi v letu 2016 za obveščanje domače in tuje javnosti namenili 23.000 €.

Res je, izglasovali smo, da osnutkov proračuna 2016 in 2017 ter načrta ravnanja z nepremičninami (prodaja več kot 130 zemljišč) na seji 27.11. ne bomo obravnavali. O pobudi za umik je bil Župan obveščen nekaj dni pred sejo. Župan je neposredno na seji »vrnil« z umikom pravilnika o vrtcih iz dnevnega reda. Teh igric se nam ni bilo potrebno iti, Župan bo moral razumeti, da se je potrebno pogovarjati in da nas vsaj polovica v občinskem svetu ne sedi zgolj zato, da bomo na ukaz dvigali roke, se morda kdaj z Županom pokazali na kakšni manjši proslavi, skupaj pojedli klobaso in spili enega ali dva.

Že čez nekaj dni po neuspeli seji smo prejeli vabilo za sklic nove redne seje, ta bo v sredo 16.12. ob 16:30. Na dnevnem redu je predlagano tokrat enofazno sprejemanje Proračuna za leto 2016 in 2017, pri čemer se je gradivo zgolj v nekaj dneh kar precej spremenilo, npr. po novem ni več rezerviranih 100.000 € za nakup lastniškega deleža RTC Krvavca. Ko smo informacijo preverjali pri vodstvu RTC-ja, seveda o tem niso vedeli ničesar, Župan pa je pojasnil, da so se pri pripravi gradiva, pač zmotili. Saj res, pa kaj pa je 100.000 € gor ali dol našega denarja? Bolj je pomembno, da nikakor ne najdemo par tisočakov več za delovanje organizacije, ki vrsto let vključuje preko 100 prostovoljcev, dnevno zagotavlja brezplačno učno pomoč, povezuje generacije. Pa saj smo jim dali občinsko priznanje!

Že k gradivu za novembrsko sejo je bilo postavljeno celo vrsto svetniških vprašanj, ki so jih pripravljale svetniške liste ločeno, razen molčeče koalicije, ki vprašanj praviloma ne postavlja, njim je največkrat vse jasno. Res, je vprašanj je bilo veliko in so posledica poglobljenega študija gradiva. Župan nas poziva, naj – v kolikor nam kaj ni jasno – vprašamo občinsko upravo, a hkrati kritizira naj ne postavljamo toliko vprašanj, odgovarjanje nanje namreč močno obremenjuje naše uradnike. Zanimivo, direktorica občinske uprave je namesto priprave pisnih odgovorov, najprej skušala organizirati sestanke ena na ena, na katerih bi poskušali odgovoriti na vprašanja posameznih svetniških list. Tak pristop smo seveda zavrnili, namreč vprašanja in odgovorov so teme javnega značaja, ki jih imajo pravico poslušati celoten občinski svet in zainteresirana javnost. Potem, ko smo na določene odgovore prej čakali že več tednov, smo prejeli celo pisne odgovore, katere so nam predložili na koordinacijski seji, ki je potekala v sredo, 9.12. Na našo zahtevo so sedaj priloženi tudi k gradivu.

Še posebej pa je v zadnjem času zanimiv trend, kako dokumentacija dobiva oznaka »zaupno«. V več primerih se je izkazalo, da povsem neupravičeno, še posebej domiselno pa je bilo pojasnilo zakaj so z oznako zaupno označili pogodbo o poslovodenju z v.d. direktorjem Doma Taber. Šlo je za napako pri kopiranju!??? Ob oznaki »zaupno« se nahaja žig doma in podpis odgovorne osebe. Zahtevali smo naj oznako zaupno umaknejo, kar pa v treh tednih še niso uspeli!?

 

Na koordinaciji 9.12. smo razpravljali na dolgo in široko ter skupaj zasedali dobre 4 ure. Še posebej pri obravnavi proračunskih postavk se je večkrat zataknilo. Ko občinski uradniki, ne direktorica občinske uprave, niti Župan in celo nekdanja prvi financarka Dragica Jerič (tokrat je uvajala Marušo Zajc, ki jo menja) ni uspela pojasniti vhodnih podatkov za eno izmed postavk, je Župan razjasnil: »Zato je tako, ker je Dragi tako rekla!«.

Župan pove, da je ključno, da rešimo vprašanje odpadkov. Res je! Takoj ko na mizo dobimo primerjavo sedanje cene, nove predlagane cene s strani Komunale Kranj ter njihove konkurence Snage, bomo potrdili scenarij, ki bo najbolj ugoden za občane. Pa čeprav nam še ni čisto jasno zakaj Cerklje tik pred zdajci vlaga v RCERO 240.000 €, za kar dobimo 5% nižjo ceno storitve na gospodinjstvo – pri 10€/mesečno je to dobrih 5€ letno na gospodinjstvo, poslovna točka obrata pa se meri v več deset letih. Župan pove, da s tem dobimo tudi pomembne možnosti soupravljanja centra za odpadke. Res je, delež glasovnic se izračuna na podlagi števila prebivalcev vseh občin pristopnic. Za 240.000 € dobimo dober 1%, en procent upravljavskih pravic! Ampak se nam zagotovo splača, to je potrdil tudi svetnik LRV Korbar, ki je do enakih ugotovitev prišel v svojem tihem izračunu.

V proračunu smo opazili, da planiramo 100.000 € prihodkov iz odprodaje občinskega deleža iz Komunale Kranj, a nismo izvedeli kdo naj bi ta delež kupil. Župan je povedal zgolj, da so se Kranjčani, pred leti, nekoč že zanimali.

V zvezi z Domom starostnikov pa je Župan najbrž nekoliko pomešal dejstva. Namreč občinski svet je potrdil vse sklepe, vključno z najemom kredita, da se je gradnja doma lahko realizirala. Prav tako nihče izmed občinskih svetnikov ni sprožil iniciative, to so storili bližnji prebivalci, a nikakor ne proti Domu starostnikov, temveč proti varovanemu naselju, ki so ga nameravali zgraditi poleg doma. Spomin je selektivna stvar!

Šikaniranje zaposlenih? Skozi leta, odkar delujemo v občinskem svetu (tretji zaporedni mandat), opazujemo način Županovega kadrovanja, kar smo in bomo še poročali tudi na teh straneh.

Trenutno imamo na v.d. direktorja nastavljenega gospoda, ki bi, glede na pogoje iz sistematizacije delovnih mest, lahko v Domu Taber zasedal npr. delovno mesto perica II - šivilja, v kolikor bi izkazal izkušnje, še posebej poznavanje tehnologije pranja, sušenja in likanja perila. Namreč prvi pogoj za zasedbo vsakega delovnega mesta je določena stopnja formalne izobrazbe.

Dobro, pogodbo z njim je podpisala predsednica Sveta zavoda Doma Taber, Andreja Jerala, ki gospodu očitno polno zaupa in pozna njegove upravljavske sposobnosti. Nenazadnje je dotični gospod dokončal gradnjo doma starostnikov, v občinski upravi pa izjemno uspešno skupaj dela že slabih 20 let.

Kaj nam torej ni jasno?

Gospod, v.d. direktor, je namreč 23.1.2015 na seji občinskega sveta stopil pred nas svetnike, svoje sodelavce v občinski upravi ter tudi prisotne predstavnike medijev in se zlagal! Zlagal o ravni in smeri svoje izobrazbe.

Kaj pa vem, morda pa gospod v svoji razvojni dobi nikdar ni naletel na Župančičevo pesmico Ciciban in čebela. Jaz sem si npr. zapomnil tole kitico:

“Če pa ne laže Ciciban,

potem je fant od fare;

naj skače, vse potare,

da le ne laže Ciciban!”

Naš v.d. direktorja torej ne more biti … fant od fare!

Več mesecev je imel priložnost, da predloži spričevalo, o katerem je povedal, da ga ima. Če pa je šlo zgolj za trenutek človeške slabosti, bi morda tudi razumeli in sprejeli opravičilo.

O tem, kako smo sredi avgusta sklicali koordinacijsko sejo, ko smo ugotovili, da naš v.d. direktorja skuša zaposliti še svojo ženo na eno izmed vodstvenih položajev v Domu Taber, pa podrobneje kmalu. Gospa je prošnjo za zaposlitev že oddala, prejela vabilo na razgovor za zaposlitev, a se nato nanj ni odzvala. Pravilno ste ugotovili, ravno vmes pa se je zgodila naša seja!

Župan s koalicijo pa nikakor ni želel podpreti sklepa, da se v dom ne zaposluje ožjih družinskih članov svetnikov, občinskih uradnikov ter Župana oz. v kolikor zares ne dobimo primernega kadra, tako zaposlitev s soglasjem potrdi Občinski svet.

 

G. Župan kako to, da podpirate dejanja, ki jih dotični gospod počne?

In res, prav imate g. Župan … čas je za streznitev!

Pa nazaj k vsebini. V dom starostnikov je občina vložila nekaj manj kot 8 m€, ki jih želimo vrniti v proračun. Tako je v predlogu proračuna 2016 predvideno, da bodo vrnili 500.000 €. V.d. direktorja Doma Taber se koordinacije žal ni mogel udeležiti zaradi nujnih obveznosti. Želeli smo ga namreč povprašati o finančnem planu delovanja doma za 2016. Na srečo je bila prisotna predsednica sveta zavoda ga. Andreja Jerala, ki je povedala, da je plan poslovanja še v pripravi in bo na Svetu zavoda obravnavan šele januarja 2016. Na začudenje kakšne so torej predpostavke, da bo dom lahko vrnil toliko sredstev, smo od svetnika LRV izvedeli, da dom trenutno razpolaga z velikim denarnim presežkom, namreč vmes so prejeli EU nepovratna sredstva, zato bodo lahko tako vrnili pol milijona glavnice ter hkrati izvedli investicijo v rekreacijski park ob domu. Posamezniki vedno vedo več, kot bi morda moral celotni Občinski svet.

Blokiranje razvoja občine!

Nikakor ne. Začasno financiranje do konca marca 2016 si je Župan sprejel v okviru pooblastil, ki jih ima. Proračun za 2016 bo upam potrjen že na naslednji seji.

Proračun 2017

Lista Za Vas ga ne bo potrdila. Župan je povedal, da se je dvoletni proračun (prvič v zgodovini občine) pripravil zato, da bo lažje izvajati projekte, predvsem pa zato, da je Dragi delila znanje z novo prvo financarko. Šolanje ocenjujemo kot uspešno, pri čemer pa ostajajo vprašljive izhodiščne predpostavke. Namreč te izhajajo iz stanja v letu 2015, prav tako ni znano kako bo z nepovratnimi sredstvi.

Trenutno kaže, da je vprašljiva je tudi namera, da bi Dom Taber prevzel izvajanje storitve pomoči na domu. Občina je koncesijo pred leti podelila zasebnici Janji Kos s.p., ki naj bi sicer imela težave ob izvajanju inšpekcijskega nadzora. Po sprožitvi uradnih pritožb, naj bi bili vsi postopki ustavljeni.                   ZZakaj torej prenesti dejavnost na Dom Taber? Koliko bi nas stal odkup koncesijske pogodbe – v proračunu sredstev ni rezerviranih? Ali Dom Taber sploh ima razpoložljive kadre? Kolika bi bila nova cena storitve za uporabnike pomoči na domu? Upamo, da g. Kastelic, v.d. direktorja Doma Taber, tokrat uspe priti na sejo in poda odgovore.

Tudi v letu 2016 je za vzdrževanje poljskih cest iz proračuna namenjenih 50.000 €. Predlagali smo naj občina izvede skupno javno naročilo, namreč doslej ga niso in so te storitve naročali sproti. Prav vse je v letu 2015 izvedlo lokalno podjetje R-ingo d.o.o., ki je v letu iz te postavke prejel dobrih 36.5000 € (brez DDV). Po podatkih iz Supervizorja, pa je Občina Cerklje pomemben naročnik podjetja.

 

 

Se beremo spet kmalu!

7. redna seja OS prekinjena po pol ure, še preden smo sprejeli dnevni red

28. 11. 2015

Za naš občinski svet so običajno značilne maratonske seje, z najmanj 15, pa vse tja do 20 točk dnevnega reda. Tokrat je bilo na predlogu dnevnega reda 18. točk dnevnega reda, seja pa je bila končana v dobre pol ure!

Poročilo o dogajanju

Na seji sta tokrat manjkali 2 svetnici Liste za razvoj vasi pod Krvavcem.

Osrednji temi tokratne seje naj bi bila vstop občine v RCERO Ljubljana, kar pomeni bistveno spremembo in sicer naj bi po novem ne samo odlagali in predelovali odpadke v Ljubljani, Snaga bi prevzela tudi zbiranje in odvoz odpadkov.

Na seji naj bi obravnavali tudi Osnutek proračuna občine za leto 2016 ter tudi za leto 2017. Prav tako je bil v potrditev predložen Načrt ravnanja s premoženjem občine za leti 2016 in 2017. Občina namreč namerava odprodati kar 123 zemljišč, besedilo predloga pa ne vsebuje nobenih grafičnih prikazov. Naj pač občinski svetnik, tisti, ki ga morda materija zanima, sedi pred računalnikom ter podatke preverja v informacijskem sistemu PISO.

Dan pred sejo smo svetniki svetniških skupin SDS, LZV, LOPT in Liste tudi mi smo del vas, na Župana naslovili predlog spremembe dnevnega reda in sicer smo predlagali, da se iz obravnave izločijo oba osnutka proračuna ter načrt ravnanja z občinskim premoženjem. V imenu Župana je direktorica občinske uprave zaprosila za obrazložitev. V pojasnilu smo navedli, da je bilo časa za študij tako obsežnega gradiva premalo, prav tako pa na več svetniških vprašanj, ki se dotikajo tematike, še nismo prejeli odgovorov. Dodatno se je občinska uprava vnaprej opravičila, da na vsa vprašanja ne bo mogoče odgovoriti v tako kratkem času.

Glasovali smo o izločitvi posameznih točk in z izidom 8 proti 6 (molčeča koalicija) iz dnevnega reda izločili oba osnutka proračuna ter načrt ravnanja s premoženjem. Svetnika Korbar (LRV) in Zevnik (SLS) sta sicer pozivala, da naj osnutek vseeno obravnavamo, da bomo že kasneje še imeli možnost usklajevanja. Dejstvo pa je, da je Župan že sprejel sklep o začasnem financiranju občine za obdobje januar – marec 2016, zato poslovanje občine ni v ničemer ogroženo.

Nato Župan predlaga, da se iz obravnave izloči predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Direktorica uprave pojasni, da v kolikor se ne sprejme osnutek proračuna, potem sredstva za izvajanje pravilnika o vrtcih niso zagotovljena iz proračuna, Župan doda, da smo pač sprožili verižno reakcijo. Bolka (LZV) oporeka, da se proračun sprejema v dveh korakih in torej sprejem osnutka proračuna nikakor ne more pogojevati obravnave ostalih pravilnikov. Sprejem osnutka namreč še ne zagotavlja sredstev. Predlagam, da svetniki sami odločimo o tem, ali želimo obravnavati tudi Pravilnik o vrtcih. Župan svetniško pobudo presliši ter da v glasovanje dnevni red olajšan še za Pravilnik o vrtcih. Molčeča koalicija glasuje za, ostali ne in Župan sejo prekine ter razpusti Občinski svet. Prvič v zgodovini naše občine.

Pomembna okoliščina najbrž je, da smo vsebinske spremembe Pravilnika o vrtcih (uveljavljanje rezervacije) na pobudo Sveta staršev vrtca Murenčki oblikovali ravno svetniki svetniških skupin LZV, SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas.

Županova kontra! Izenačenje na 1:1?!

 
vir:google.com

Ozadje

Svetniki smo prvi del gradiva prejeli 18.11.2015 z napovedjo, da bodo gradivo za preostalih 7 točk na pošto oddali kasneje in res v ponedeljek 23.11. smo prejeli še preostanek gradiva. Istega dne dopoldan smo preko elektronske pošte prejeli vabilo na koordinacijsko sejo, na katero nas je Župan vabil v sredo 25.11. popoldan. Koordinacijske seje se je udeležila molčeča koalicija in svetnik LOPT, po neuradnih informacijah, pa so za obravnavo proračuna namenili manj kot četrt ure, pri čemer svetniki niso imeli bistvenih pripomb na nameravano razporejanje sredstev. Vzrok za dvoletni proračun pa je, da je morala dolgoletna prva financarka občine, Dragica Jerič, še vedno precej pomagati občinskim strokovnim službam pri pripravi proračuna. Svetniki LZV smo izostanek na koordinaciji opravičili, namreč vabljeni smo bili zgolj dan in pol pred koordinacijo, kar je bilo premalo časa za uskladitev z ostalimi rednimi obveznostmi, ki jih imamo.

Z Županom smo se sicer na zadnji septembrski seji dogovorili, da se bomo pri proračunu usklajevali, želimo predlagati nekaj svojih projektov. Do realizacije usklajevanja ni prišlo, Župan je mnenja, naj pač damo predloge k osnutku proračuna.

V gradivu za sejo ni bilo pisnih odgovorov na svetniška vprašanja, ki sva jih Luka Štumberger (LOPT) in Marko Bolka (LZV) posredovala v času med obema sejama (6. redna seja je bila 10.9.2015). Po Poslovniku OS je potrebno na vprašanja, na katere se na seji ne odgovori oz. se postavijo kasneje, pisno odgovoriti in priložiti odgovore k gradivu za naslednjo redno sejo.

V petek, 20.11. sem Marko Bolka poklical direktorico Občinske uprave ga. Marto Jarc, jo opozoril, da še vedno  nismo prejeli odgovorov, povedala je, da namerava Župan na vprašanja odgovoriti ustno na seji. Opozoril sem jo, da so bila vprašanja naslovljena nanjo, kot direktorico občinske uprave in se je kot vodstveni delavec javne uprave dolžna ravnati po zakonih in občinskih pravnih aktih. Pogovor je bil očitno uspešen, v ponedeljek 23.11. so bili odgovori priloženi k drugemu delu gradiva. Zanimivo pa je, da v času ko pišem tale članek (28.11.2015) odgovorov na svetniška vprašanja ni objavljenih na spletni strani občine, ob ostalem gradivu za sejo.

O vsebini vprašanj in odgovorov pa v naslednjem zapisu čez nekaj dni.

Epilog

Že dobrih 15 minut po seji, se je Bolka sestal na neformalnem sestanku z Županom in Direktorico občinske uprave, kjer smo se dogovorili, da se svetniki dobimo na novi koordinacijski seji teden dni pred naslednjo redno sejo – 16.12.2015.

Proračun je možno sprejeti tudi v eno faznem postopku, če se uskladimo in dogovorimo, potem je lahko proračun sprejet v januarju 2016 ali celo že v decembru 2015. Strinjali pa smo se, da je bistveno lažje sodelovati v času, ko proračun nastaja, kasneje ob predlogu prerazporeditev sredstev občinski svetnik nima prav nobenega vpogleda v vhodne podatke, ki oblikujejo posamezno proračunsko postavko.

Nagajali si ne bomo, ob tej priliki, to sploh ni bil naš namen, za medije pa bomo dali korektne izjave.

V petek 4.12.2015 uradno in slovensko odpiramo Dom Taber. Vabljeni vsi, začnemo od 15:00.

Po neuradnih informacijah je v domu trenutno skoraj 100 oskrbovancev, ki so zelo zadovoljni z bivanjem, prijaznostjo in strokovnostjo osebja. Tudi v.d. direktorja g. Zdravka Kastelica. Super!


Strošek priklopa na kanalizacijsko omrežje – kaj se je dogajalo v resnici?

14. 11. 2015

V aktualnem mandatu še vedno odmeva dogajanje okoli izračuna stroška priklopa na kanalizacijsko omrežje. Od glavnega dogajanja sicer mineva že več mesecev, sprožilo pa so ga občani Lahovč, ki so sklicali zbor vaščanov in odprto pismo naslovili tudi na svetnike. Nekateri svetniki smo odzvali, namreč tisto, kar so povedali predstavniki Lahovč je bilo argumentirano ter podprto z dokumenti pristojnih služb. Predvsem so jasno povedali, da se v več občinah pristopa drugače!

Župan pa se je, v svojem stilu, odzval z drugimi argumenti. Vse dogajanje je pripisal posamezniku - podjetniku, ki je sicer sila premožen, ki ne želi plačati relativno visokih stroškov priklopa, ki so posledica več nepremičnin, ki jih ima v lasti. Gospod (oz. glavni akter – kot ga imenuje) naj bi se sicer vozi s Ferrarijem, ostali vaščani pa naj bi mu slepo sledili.

Posameznim svetnikom, ki smo se na pobudo občanov odzvali, je očital populizem ter trkal na vest, da s podporo nižanju stroškov ogrožamo razvoj občine v prihodnjih letih zaradi slabih 1.7 mio €, ki jih bo občina morala nameniti iz proračuna po zadnjem veljavnem občinskem odloku.

V kronologiji dogodkov je, ki jo objavljamo v nadaljevanju, je lepo razvidno, kako so se pri posameznih v izračunih upoštevali različni parametri, obračunski koeficienti pa so se posledično spreminjali kot cene na tržnici. V prvem odloku iz začetka leta 2014 so bile tako v skupnem izračunu upoštevane samo investicije, v naslednjem odloku iz 2015 tudi stroški načrtovanih investicij, najprej do leta 2015, v zadnji verziji do leta 2016. Podobno je bilo pri nepovratnih sredstvih, ki se morajo odšteti od stroškov odšteti.

Gre za evidenten primer zavajanja občinskih svetnikov s strani Župana in napakami s strani strokovnih služb - napake v izračunu prve odmere stroškov kanalizacije v Lahovčah!  Posledično so bile odločbe nezakonite in razveljavljene!

Čeprav je bil prvi odlok sprejet že januarja 2014, je občina pravna mnenja o možnostih pri obračunu in uveljavljanju stroškov začela zbirati šele konec julija 2015. Vmes je Občinski svet obravnaval (in v dobri veri, da dela pravilno) sprejel kar 3 različne predloge s strani Župana in strokovnih služb. Se je vmes delalo malo na približno?

Župan, se ni uspel (beri: želel) srečati z vaščani Lahovč, ko so ti želeli sklicati Zbor občanov. Enkrat zaradi iz razloga odsotnosti zaradi letnih dopustov, drugič oz. naslednjič pa … kdo bi vedel?

Pa pojdimo lepo po vrsti …

Vaška skupnost Lahovče je prva jasno izrazila stališče, da je izračunani strošek previsok, predvsem pa opozorila, da je kar nekaj občin (med drugimi tudi Komenda) del stroška poravnalo iz lastnih proračunskih sredstev, strošek pa je posledično bremenil občane zgolj v 50%, ponekod celo manj.

Občani Lahovč so res podpisali pogodbe o priklopu a izključno z namenom, da ne ovirajo občine pri priklopih na kanalizacijsko omrežje. Pogodbena zahteva s strani financerja nepovratnih sredstev do Občine je, da se do konca leta izvede nekaj več kot 500 priklopov objektov. Zato ocenjujem dejanje podpisnikov pogodb kot zelo korekten pristop, medtem ko Župan to potezo pač interpretira v svojem stilu »kdor podpiše, se pač strinja«!

Pravo blamažo si je Občina privoščila s prvimi odločbami o odmeri stroška (5. in 6. maja 2015), v kateri so naredili stvarno napako, namreč pri izračunu so upoštevali podatke, ki niso bili skladni z občinskim odlokom. Zato je večina prebivalcev Lahovč, v novih odločbah prejela celo višji obračunani strošek, čeprav bi se ta moral znižati za ca. 30%!

Vaščani Lahovč so na prve odločbe vložili pritožbe in sicer so skupaj vložili 6 pritožb, od tega je bila ena skupna pritožba, vložena preko pooblaščene odvetnice, ki je zastopala 79 občanov. Ti so plačali stroške upravne takse ter seveda tudi stroške odvetnice. Vse pritožbe so bile zavrnjene na prvi stopnji, kjer o upravičenosti pritožbe odloča Župan.

Lista Za Vas smo podali pobudo, da se občanom vrne stroške upravnih taks, napako pri izračunu je namreč storila občinska uprava. Občina je zaprosila za pravno mnenje, v katerem je dr. Aleksej Mužina, pogodbeni pravnik občine, zapisal, da razveljavitev nezakonite odločbe na prvi stopnji še ne pomeni ugodnega izida za stranko, povrnitev stroškov po mnenju občine torej ni upravičena.

Nikjer nisem zasledil, da bi se g. Župan ali občinska uprava opravičila občanom za napako v izračunu!

Lista Za Vas smo se, skupaj s predstavnikom svetniške skupine SDS, udeležili sestanka s predstavnikom Lahovč, kjer sem bil osebno zelo presenečen, ko so pokazali mnenje Računskega sodišča iz leta 2011 v katerem je jasno navedeno, da se občine (s sklepom občinskega sveta) same odločajo v kakšnem delu bodo sofinancirale investicijo in sicer od 0 do 100%, sredstva pa morajo zagotoviti občine same iz občinskega proračuna.

Presenečen zato, ker je g. Župan na seji 10.6.2015 zatrjeval, da je kakršno koli sofinanciranje s strani občine nezakonito!??? Kasneje je svojo izjavo prekvalificiral, da pač ni jasne zakonske podlage.

Šele konec julija je občinska uprava naslovila vprašanja o možnosti sofinanciranja na Ministrstvo za okolje in prostor, Računsko sodišče ter Ministrstvo za finance v katerem so pristojni organi potrdili stališča Vaške skupnosti Lahovče, da pač gre za politično odločitev, prepuščeno vsaki občini posebej!

KRONOLOGIJA IZRAČUNAVANJA STROŠKOV IN DOLOČANJE CENE

KP (€) = ((0,6 * 7,01 * Ap) + (0,4 * 10,45 * At * K)) * i

Ap = površina parcele objekta (m2) -> uporabi se površina stavbišča * 1,5

At … neto tlorisna površina objekta (m2)

K … faktor dejavnosti (0,7 – 1,3), stanovanjske dejavnosti, industrijski objekti = 0,7


19. redna Seja OS, 29.1.2014

Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.,

Skupni stroški realiziranih investicij (2008 – 2013): 12.021.154 €

Obračunski stroški: 10.491.523 €

Cp * = 11,42 (€/m2)

Ct * = 16,96 (€/m2)

* … (sekundar + primar)

Plačilo v 4 rednih mesečnih obrokih. 

4. redna Seja OS, 15.4.2015

Plačilo v 15 rednih mesečnih obrokih, najmanjši znesek 50 €.

 5. redna Seja OS, 10.6.2015

Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.,

Skupni stroški realiziranih investicij (2008 – 2013): 7.125.915 €

Skupni stroški načrtovanih investicij (2014 – 2015): 4.895.239 €

Skupaj: 12.021.154 €

Drugi viri financiranja: 4.026.572 €

(sklad za regionalni razvoj, namenska sredstva občine, okoljska dajatev za onesnaževanje voda)

Obračunski stroški: 7.994.582 €

Cp * = 8,39 (€/m2)

Ct * = 12,51 (€/m2)

* … (sekundar + primar)

4.7.2015 – Sestanek vaške skupnosti Lahovče, pobuda o znižanju stroška za 50%.

7.8.2015 – odprto pismo s strani Iniciative Lahovče s prošnjo za sestanek z Županom in strokovnimi službami občinske uprave

 

Koordinacijski sestanek, 26.8.2015, Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor, Ipsum d.o.o.

Predlog Župana je bil dodatni 20% popust, a zgolj za fizične osebe. Poslovni objekti plačajo običajno - višjo ceno. Župan svojega stališča, da želi bolj obremeniti poslovne subjekte, kot občane, ni obrazložil. Sklepam, da ga je še vedno preganjal sindrom »glavnega akterja«. Zanimivo je, da Župan predlogu posameznih svetnikov (Zevnik, Bolka), da se znižajo faktorji dejavnosti za objekte gospodarske, turistične in športno dejavnosti na najmanjšo raven (0,7), ni nasprotoval.

Vmes je občina prejela vse odgovore s strani državnih organov, v katerih razlikovanje med fizičnimi in poslovnimi uporabniki, kot si ga je zamislil Župan, ni dovoljeno!

Povezava do dokumentov

 

6. redna Seja OS, 10.9.2015

Ipsum, okoljske investicije, d.o.o.,

Skupni stroški realiziranih investicij (2008 – 2013): 7.125.915 €

Skupni stroški načrtovanih investicij (2014 – 2016): 6.289.787 €

Skupaj: 13.415.702

Drugi viri financiranja: 5.068.519

Sredstva iz občinskega proračuna (20%): 1.669.437 €

Obračunski stroški: 6.677.746

Cp = 7,01 (€/m2)

Ct = 10,45 (€/m2)

Plačilo v 20 rednih mesečnih obrokih.

Podjetje Ipsum d.o.o., ki je sodeloval pri pripravi strokovnih podlag,  je po podatkih iz Supervizorja, od 2008 – 2013, od Občine Cerklje prejel skoraj 100.000 €, kar predstavlja dobrih 5,5% vseh prihodkov v tem obdobju.


Medtem se občani priklapljajo na kanalizacijsko omrežje. Po postopku iz odloka bi moral občan po plačilu vsaj prvega obroka odmere komunalnega prispevka, podati vlogo na občino za priklop. Občina izda soglasje, tehnični pregled priklopa pa izvede upravitelj – Komunala Kranj (cena 13€), če je vse ok, se izda soglasje.

Slišati pa je, da se Komunala, vsaj v Lahovčah, nima možnosti ažurno odzivati na potrebe. Občani pa se pač priklapljajo, vsak po svoje, kot najbolje znajo.


Lista Za Vas prinesla nekaj knjig v dom starostnikov

2. 10. 2015

Župan je v intervjuju za zadnjo številko Novic izpod Krvavca povedal, da naj bi se nekateri svetniki prizadevali, da ta dom ne bi zaživel oz. skušajo do zadnjega daha blokirati zgodbo o uspehu.

Sicer nismo prepričani na katere svetnike se Županov očitek nanaša, Občinski svet je namreč vsa leta izglasoval potrebne sklepe, ki so omogočile izgradnjo doma, vključno z zagotavljanjem sredstev iz občinskega proračuna.

Je pa res, da smo nekateri svetniki kritično razmišljali, se zanimali o poteku gradnje, izoblikovanju cen, poslovnem načrtu ter iskali tudi druge vire informacij. Skratka počeli natanko tisto, kar od naš pričakujejo in zahtevajo naši volivci in (prepričan sem) tudi ostali občani.

Posebej pomenljiva je bila izjava v.d. direktorja Doma Taber, g. Zdravka Kastelica, ki je vodil izgradnjo objekta, namreč na koordinacijski seji, ki smo jo imeli avgusta je povedal, da mu je Župan izrecno naročil, naj ne posreduje javnosti prav nobenih informacij o poteku gradnje doma, medtem ko je Župana obveščal redno.

Občinski svetniki smo si Dom starostnikov ogledali dan pred dnevom odprtih vrat, svetniki Liste Za Vas pa smo takrat slišali prošnjo, da potrebujejo knjige za domsko knjižnico in jih nekaj v teh dneh prinesli.

   

 

Lista Za Vas prinesla nekaj knjig v dom starostnikov

2. 10. 2015

Župan je v intervjuju za zadnjo številko Novic izpod Krvavca povedal, da naj bi se nekateri svetniki prizadevali, da ta dom ne bi zaživel oz. skušajo do zadnjega daha blokirati zgodbo o uspehu.

Sicer nismo prepričani na katere svetnike se Županov očitek nanaša, Občinski svet je namreč vsa leta izglasoval potrebne sklepe, ki so omogočile izgradnjo doma, vključno z zagotavljanjem sredstev iz občinskega proračuna.

Je pa res, da smo nekateri svetniki kritično razmišljali, se zanimali o poteku gradnje, izoblikovanju cen, poslovnem načrtu ter iskali tudi druge vire informacij. Skratka počeli natanko tisto, kar od naš pričakujejo in zahtevajo naši volivci in (prepričan sem) tudi ostali občani.

Posebej pomenljiva je bila izjava v.d. direktorja Doma Taber, g. Zdravka Kastelica, ki je vodil izgradnjo objekta, namreč na koordinacijski seji, ki smo jo imeli avgusta je povedal, da mu je Župan izrecno naročil, naj ne posreduje javnosti prav nobenih informacij o poteku gradnje doma, medtem ko je Župana obveščal redno.

Občinski svetniki smo si Dom starostnikov ogledali dan pred dnevom odprtih vrat, svetniki Liste Za Vas pa smo takrat slišali prošnjo, da potrebujejo knjige za domsko knjižnico in jih nekaj v teh dneh prinesli.

   

 

Lista Za Vas darovala kri

25. 9. 2015


   

 

6. redna seja Občinskega Sveta

15. 9. 2015

6. redna seja Občinskega Sveta (10.9.2015) je trajala 5 ur, zaznamovale so jo prekinitve, namenjene posvetovanju ter obstrukcija glasovanja pri sprejemanju novega besedila Akta o ustanovitvi Socialnega varstvenega zavoda Taber.

 

Pravzaprav smo se svetniki zbrali že dve uri prej v Šmartnem, kjer smo imeli organiziran voden ogled novega Doma Taber, dan pred dnevom odprtih vrat za javnost. Spoznali smo vodstvene kadre, prvi občutek je, da gre za kompetentne in izkušene kadre, vsaj na področju zdravstvene nege, socialnega varstva, računovodstva in prehrane. Dom resnično napravi izjemno pozitiven vtis, prostori so veliki, zračni, zaenkrat kaže, da so dela kakovostno izvedena, prav tako vgrajeni materiali.

Taber lahko sprejme 150 stanovalcev v 34-ih eno ali 58-ih dvoposteljnih sobah in dveh apartmajih. Vse sobe so nadstandardno opremljene in klimatizirane. Cena za oskrbo I v dvoposteljni sobi pa je manj kot 25 € na dan. Doplačilo za televizijo, internet in telefon, paket cca. 15€/mesec.

Oskrba I: stanovalec pri izvajanju osnovnih življenjskih dejavnosti ne potrebuje neposredne pomoči. Potrebuje pa čiščenje prostora, pranje in prehrano.

Po podatkih, ki smo jih že navajali je na Gorenjskem oskrba najcenejša v Domu Petra Uzarja Tržič s cca. 16,5 EUR/dan, storitev pod 17 EUR zaračunavajo še na Jesenicah in Radovljici. 
Trenutno najdražja je enota Naklo (Dom Preddvor) s 24,5 EUR/dan. Ceno nad 23 EUR imata še domova v Kranjski Gori in Bohinju. 

Do danes smo v celotno infrastrukturo Doma starostnikov investirali več kot 14 m€.

V Dom se seli zobozdravnik, iz NC Velesovo fizioterapija, prav tako bomo imeli dodatnega zdravnika v polovičnem času 4h, ki bo ostali čas namenil oskrbovancem doma.

Gradivo 6. redne seje

Sejo smo začeli s predlogom sklepov, ki se nanašajo na Socialno varstveni zavod Taber in sicer:

·     Predlog sklepa o konverziji finančne naložbe v terjatev (cca. 7,8m€).

·     Spremembo Pogodbe o ustanovitvi SVZ Taber.

·     Novo besedilo Akta o ustanovitvi SVZ Taber.

Predstavniki Liste Za Vas, svetniške skupine SDS in LOPT se nismo strinjali z razmejitvijo pristojnosti med Županom in Občinskim Svetom iz 26. člena, najbolj nam je sporno, da naj bi Župan imel pravico podati soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti (v. d.) direktorja Zavoda, medtem ko bi soglasje za imenovanje direktorja podal Občinski Svet.

V. d . direktorja ima povsem enaka pooblastila kot direktor zavoda!

Hkrati naj bi v prehodnih določbah ustanovitvene pogodbe Občinski Svet potrjeval imenovanje g. Zdravka Kastelica, ki ga je Svet zavoda predlagal k še enem imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja doma starostnikov. Zakaj je torej potrebno soglasje občinskega sveta, če pa naj bi bilo glede na določbo 26. člena to v pristojnosti Župana?

Po prekinitvi seje, zaradi posvetovanja, medsebojnega in z Županom v več delih, smo se predstavniki navedenih list odločili, da po podani izjavi ob zaključku razprave, sejo obstruiramo, torej se umaknemo pred glasovanjem. Glede na to, da nas je bilo prisotnih 6, ki se s predlogom nismo strinjali, za sprejem sklepov pa je zahtevana večina prisotnih, je bilo to edino možno orodje, da predlaganih sklepov, s katerim se ne strinjamo, ni bilo mogoče izglasovati iz razloga nesklepčnosti. V sejni dvorani je ostalo samo še 8 članov OS. Pripravljeni smo bili potrditi sklep o konverziji naložbe v terjatve, pa Župan ni želel izvesti ločenega glasovanja.

V začetku naslednjega tedna bomo pripravili predlog novega besedila, v spornih točkah ter pozvali Župana k sklicu koordinacijske seje na kateri bomo se bomo skušali dogovoriti. 

 

Ponovna sprememba odloka, ki ureja odmero kanalizacijskega priklopa

Potrdili smo zadnjo verzijo, po katerem je Občina skupni strošek, ki ga uveljavlja do občanov znižala še za dodatnih cca. 1,7 m€, nova faktorja sta:

·         Cp = 7,01 €/m2

·         Ct = 10,45 €/m2

Formula za izračun prispevka: /p>

KP (€) = ((0,6 * 7,01 * Ap) + (0,4 * 10,45 * At * K)) * i

Ap = površina parcele objekta (m2) -> uporabi se površina stavbišča * 1,5

At … neto tlorisna površina objekta (m2)

K … faktor dejavnosti (0,7 – 1,3), stanovanjske dejavnosti, industrijski objekti = 0,7

Na pobudo Liste Za Vas smo znižali posamezne korekcijske faktorje, predvsem za industrijske objekte, skladišča in športne objekte. Ta je sedaj enak 0,7, kot velja tudi za individualne objekte.

Delež stroškov, ki ga občina uveljavlja do občanov je zanimivo, po besedah strokovnjaka, ki je pripravil strokovne podlage (g. Kejžar, Ipsum) cca. 50%, po izračunih Župana pa 71%!?

Župan bo sklical vaške skupnosti, kjer jim bo predstavil izhodišča za izračun in vaščane seznanil tudi z investicijami, predvidenimi do leta 2020.

 

Potrdili smo Rebalans proračuna za leto 2015, v katerem pričakujemo 9,2 m€ prihodkov ter 10,6 m€ odhodkov, primanjkljaj bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let in kreditov (570.000 €).

Kot zanimivost, planiranih je 65.000 € za spremembo občinskega prostorskega načrta. Vključuje se projekt vodnega parka med Strmolom in Češnjevkom v povezavi s projektom panoramske žičnice na Štefanjo Goro. Župan pove, da so poleg Javnega zavoda Brdo (upravitelj Strmola) močno zainteresirani tudi drugi potencialni partnerji!

 

Samostan Velesovo in Cerkev Marijinega oznanjenja sta v postopku razglasitve za kulturni spomenik lokalnega pomena. Osnutek je bil potrjen s strani OS.

V območju vplivanja, bo za gradbene posege, potrebno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  Gre predvsem za nekaj objektov na levi strani ceste Trata – Adergas.

Javna razgrnitev naj bi bila izvedena 30.9.2015 v prostorih Občine Cerklje.

 

Območje širšega vpliva

 

Komunala je pripravila predlog sklepov o cenah odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin ter cene storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Po novem se bi čiščenje greznic obračunavalo pavšalno, glede na porabo vode: 0,36 €/m3 ter mesečno omrežnino 0,70 € mesečno. Tarifa je za vse enotna, ne glede na premer cevovoda (DN). Greznice bi komunala praznila na 3 leta. Doslej so zaračunavali strošek praznjenja greznice v višini 150 €.

Komunala še sporoča, da kmetije, ki tudi vodo za kmetijsko rabo, uporabljajo preko istega števca, kot za gospodinjstvo, imajo možnost razmejitve s posebno izjavo, ki jo podpišejo na Komunali.

Kolega Miha Zevnik (SLS) je podrobno preučil stroškovno kalkulacijo za praznjenje greznice in razkril, citiram »zlatarske cene«, ki jih želi zaračunavati Komunala Kranj. Poleg pretiranega časa, potrebnega za izvedbo praznjenja posamezne greznice, npr. 0,25h za izdelavo plana, odpiranje jame 0,15h, … Komunala Kranj želi obračunati uro dela 83,77 €! Svetniki smo si bili enotni, da novih cen ne bomo potrdili.

Župan pa je nato sklep umaknil pred glasovanjem.

 

Cene v vrtcih ostajajo enake kot doslej in sicer:

Celodnevni program:

·         1. starostno obdobje, 415,00 €

·         2. starostno obdobje, 304,00 €

·         3. starostno obdobje, 341,00 €

Mesečni strošek živil: 38 €..

Cena zamudne ure za starše, ki ne upoštevajo obratovalnega časa vrtca, 8 €, za vsako začeto uro.

Novi zasebni vrtec Kepica, je oddal popolno vlogo in mu bo podeljena koncesija, sklenitev pogodbe se pričakuje v mesecu dni. Predstavitveni video.

 

OS je potrdil pooblastilo Županu, da za posamezne (predvsem dobrodelne) prireditve, ki potekajo v kulturni dvorani, športni dvorani in NC Velesovo, lahko zmanjša najemnino, ki je določena s cenikom.

 

Letošnji nagrajenci Občine so:

1. Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem prejme: Kulturno društvo folklora Cerklje,

za dolgoletno aktivno delo na področju kulture in ohranjanja kulturnega izročila podeli Velika plaketa občine Cerklje na Gorenjskem. Predlagatelj LRV in Župan.

2. Malo plaketo Občine Cerklje na Gorenjskem prejme: Peter Slatnar ml.;

za uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke na področju gospodarske dejavnosti. Predlagatelj: Marko Bolka, LZV

3. Nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem prejme v višini 1.000 €: Matic Zorman,

za njegovo foto-reportersko delo, s katerim verodostojno, neolepšano in iskreno pripoveduje zgodbe običajnih ljudi, ki so prisiljeni živeti v nesvobodi. Predlagatelj: Marko Bolka, LZV

4. Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem prejmejo:

Stanislav Bernard, za dolgoletno članstvo, sodelovanje in opravljanje prostovoljnega dela v DU Cerklje ter pri programu Starejši za starejše. Predlagatelj: koordinatorka in prostovoljci programa Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Cerklje.

Ivan Kern, za dolgoletno članstvo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in dolgoletno humanitarno dejanje prostovoljnega darovanja krvi. Predlagatelj: Rdeči križ, Krajevna organizacija Cerklje.

Marija Vrhovnik, za 35 letno odgovorno, profesionalno delo z najmlajšimi, za zagnanost in vztrajnost pri posredovanju lepe slovenske besede in ljudskega izročila najmlajšim in odličen zgled prihajajoči generaciji vzgojiteljev.

Ida Vadnov, za 35 letno predano in strokovno delo v javnem zavodu, za spontano povezovanje vrtca in vaške skupnosti in ohranjanje ljudskih običajev ter odgovorno in predano mentorstvo.

Irena Naglič, za 39 letno izredno strokovno in ustvarjalno delo v javnem zavodu, za njen doprinos k prenosu znanja, izkušenj in dobre prakse med sodelavci ter njeno dragoceno zapuščino na strokovnem področju predšolske vzgoje, ki kot taka predstavlja močan navdih in zgled sedanjim in novim generacijam strokovnih sodelavcev.

Predlagateljica nagrade za zadnje tri je ravnateljica OŠ DJ, Damijana Božič – Močnik, vse tri se namreč upokojujejo.

Nagrade podeli Župan na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, 25. 9. 2015.

 

Svetniška vprašanja in pobude

Bolka (LZV) zanima trenutno kadrovsko področje v Domu Taber.

Trenutno je zaposlenih 37 zaposlenih, 18 je naših občanov/občank, a nihče od vodstvenega kadra.

Razpisi za zaposlitev bodo še sledili, pogodbe o zaposlitvi pa, zaradi podelitve koncesije, potrjuje tudi pristojno ministrstvo, kar pomeni, da kadra, ki ne ustreza pogojem, ni mogoče zaposlovati za daljše obdobje.

Za nekaj občanov občina plačuje oskrbo in so trenutno nameščeni v druge domove, ali bodo povabljeni, da se premestijo v Šmartno. Župan pravi da bodo povabljeni. Zadnja informacija s strani socialne delavke Doma Taber pa je, da je prispelo 145 vlog, ki so formalno popolne. Torej praktično ni več prostih mest za naše občane, ki so že v drugih domovih!?

 

Občani, ki zaznavajo kršitve pri kurjenju v naravnem okolju, lahko dejanje prijavijo na številko 112. Kršitve pa pomenijo kurjenje v bližini gozda ali ob razglašeni povečani požarni ogroženosti v naravnem okolju. V kolikor kdo kuri nevarne snovi, ipd. je pristojen Inšpektor za okolje, tudi pri Medobčinskem Inšpektoratu Kranj.

 

Mnogo je vprašanj, ki se nanašajo na dovoljene posege v zemljišča, npr. kako ima lahko »tista čudna hiša« pred cerkvijo na Trati lahko gradbeno oz. uporabno dovoljenje, ipd …

Podrobnejše informacije o Občinskem prostorskem aktu so dostopne na portalu www.piso.si:

-        Možen vstop brez prijave

-      V tematskem sklopu izbereš Občinski prostorski načrt, namenska raba

-      levo klik na »legendo«


 

 

Bolka je spraševal ali so občani Lahovč, ki so se pritožili zoper odločbe za odmero komunalnega prispevka, izdane v začetku maja 2015, upravičeni do vračila upravne takse. Namreč kasneje se je izkazalo, da so bile izdane nezakonito, ker niso bile skladne z občinskim odlokom. Občina je prejela 6 pritožb, 5 posamičnih in eno kolektivno, upravna taksa pa znaša 18,22 €. Občinska uprava se je posvetovala s pravnikom, dr. Aleksijem Mužino, ki je mnenja, da ni pravne osnove za vračilo upravnih taks.

Večkrat zaporedoma je Bohinc (SDS) podal pobudo, naj se vzpostavi javno blagajno za plačilo položnic brez provizije na občini. Prejeli smo odgovor, da bi bili letni stroški kar 18.000 € (zaposlitev novega uslužbenca, oprema, materialni stroški za delovanje). Poleg tega občina ugotavlja, da veliko občanov že plačuje preko elektronske banke. Tudi v primeru plačevanja najemnine grobov, kjer se strošek brez provizije, lahko poravna neposredno na občini, koristi manj kot 10% občanov. Pobuda ni ekonomsko racionalna.

Štumberger (LOPT) podaja pobudo naj se v občini namestijo koši za smeti, še posebej, ker želimo spodbujati turizem. Lista Za Vas se močno strinjamo, košev za smeti namreč ni niti na avtobusnih postajah. Župan kategorično zavrača pobudo, po njegovem mora za smeti poskrbeti vsak sam, po njegovih lastnih izkušnjah vsak tujec smeti pobere za seboj in se pozanima, kje jih lahko odloči.

Prav tako Župan zavrača pobudo o ureditvi še enega voznega pasu v Centru za zbiranje odpadkov, ker ni prostorskih možnosti. Lukovo pobudo, naj se delovni čas podaljša, pa bo posredoval Komunali Kranj, ki je upravitelj centra.

Pobuda vaščanov Ambroža, ki si želijo otroškega igrišča. Župan se strinja, v kolikor se pojavijo nepovratna sredstva in pove, da je strošek ureditve igrišča 50.000 €.

Ob tej priliki, ob OŠ Davorina Jenka zaključujejo dela temeljito prenovljenega otroškega igrišča. Že smo pisali in upravitelja opozarjali na nevarna igrala spomladi letos. Ravnateljica  je konec julija igrišče zaprla za uporabo, dotrajana igrala pa so odstranili.

Na novo je nameščena visoka varovalna ograja, ki preprečuje, da bi težka košarkarska žoga padla kakemu cicibančku na glavo, kar lahko povzroči težke poškodbe. 

V zvezi z realizacijo proračuna, kjer je Luka zastavil več vprašanj, smo izvedeli, da občina kupuje dostavno vozilo, ki bo namenjeno za potrebe vzdrževanje v znesku do 17.000 €. Povečane študentskega dela izhaja iz dela dveh študentk, ki delata v TIC-u. Prevoz na delo se je povečal zaradi dveh novo zaposlenih v občinski upravi, Maruše Zajc – finance in Špele Petrič, ki je pravnica.

Štumberger in Ropretova sta spraševala o nasipanju kolesarskih in poljskih poti, v proračunu je za letos namenjenih kar 50.000 €. Nasipa se v skladu s planom, prednost pa imajo kolesarske poti. Župan pa svetnike vabi, da se kdaj s kolesom zapeljejo in si sami ogledajo stanje poti na terenu.

Bolka (LZV) je zahteval še vpogled v obe pogodbi o zaposlitvi v.d. direktorja Doma Taber ter posredovanje pravnih mnenj, ki jih je občina prejela s strani pristojnih državnih organov v zvezi z možnostjo znižanja stroška komunalnega prispevka. Dokumentov še nismo prejeli. 

Kot že uvodoma zapisano, je seja trajala in trajala. Posebna zahvala še naši Ireni Ropret, ki nas je oskrbela s Frutabelami in to prav vse prisotne v sejni dvorani. Župan se je sicer, ob šumenju embalaže, razhudil, da kaj takega še ni doživel v več kot 20 letih vodenja sej in ponudil odmor. A tisto najhujšo lakoto pa smo le prebrodili!

 

Zbor občanov Lahovč, napovedan za soboto 8.8.2015, se prestavi!

28. 7. 2015

Na pobudo iniciative Lahovče o sklicu skupnega srečanja, v soboto 8.8.2015 so s strani Župana in direktorice občinske uprave, ga. Marte Jarc, sporočili, da se 8.8. srečanja ne bodo udeležili, ker jim dotlej ne bo uspelo pridobiti pravnih mnenj za katere so zaprosili pristojne institucije.

Župan je predstavnika iniciative povabil k sebi na sestanek, objavljamo odgovor iniciative v celoti:

»Spoštovana ga. Jarc in g. Čebulj,

Zahvaljujem se vam za pripravljenost za skupno srečanje kateremu smo tudi sami naklonjeni. Žal terminsko 29.7 ob 16h ni smiseln, saj sva glavna akterja ki zadevo strokovno podpirava (Erazem Bohinc in Andrej Vidmar ml.) odsotna v tem tednu, zaradi dopusta in službene odsotnosti v tujini. Da pa na sejo prihajajo ostali kolegi iz vaške skupnosti bi bil v tem primeru nesmisel, saj zadeve vodiva v tem primeru midva s "politično" podporo ostalih kolegov. Tudi nihče drug ne more sklepati dogovora v našem imenu. Za seboj pa kot ste videli iz zbranih podpisov imamo praktično podporo vseh prebivalcev Lahovč.

Zato predlagamo, da uskladimo možen termin bodisi v prvem ali drugem tednu avgusta. Najbolje od 6.avgusta dalje, da prisostvujeva oba. Uro v popoldanskem času lahko obdržimo isto. Prosim vas za povratno informacijo na to točko.

Z naše strani ne bomo ljudi pozivali k bojkotom plačila v tem trenutku, ravno nasprotno, vendar prosim če tega ne zamenjujete s tem, da se z zneski strinjajo. Skoraj vsi prebivalci nas dejansko podpirajo pri našem naporu, da skupaj z vami poskušamo najti še ugodnejšo rešitev za vse. Kako se bo to finančno naknadno uredilo za ljudi, bo naloga sestave občinskega sveta in upamo da boste v takrat prisluhnili, v kolikor pride do te točke, tudi našim predlogom.

Strinjamo se, da srečanje 8.avgusta prekličemo na kasnejši datum še posebej iz razlogov kot ste jih sami navedli v dopisu v kolikor se preverja pri državnih institucijah možnosti. Tukaj bomo slej ko prej pričakovali z vaše strani tudi informacije katere institucije ste povprašali, kaj točno in kaj je bil njihov odgovor. Prav tako pa nam je pomembno, da je seveda gospod župan tudi prisoten.

 Vendar tako vi kot mi že danes vsi vemo, da mnenje računskega sodišča izpred nekaj let točno navaja, da je sofinanciranje s strani občine bolj kot ne politična volja občine. To dejstvo še posebej potrjuje tudi 7. seja občinskega sveta v Komendi 18. junija, ki je bila celo posneta in se dokaj obsežno dotaknejo tudi obrazložitve kako in zakaj so se tako odločili ter od kje bodo v proračunu našli sredstva za ta namen oz. s katerega konta (od 19m:30s videa dalje).  http://tvkomenda.si/?p=432

Z gospodom Čebuljem sva se včeraj telefonsko slišala na tematiko in bilo je izraženo mnenje, da Komenda ni primerljiva s Cerkljami ker naj bi bila investicija tam bistveno nižja. S tem se v določeni meri strinjam, vendar naš pogovor in celotno ravnanje je bilo usmerjeno ravno v to, da občina dejansko lahko sofinancira del izgradnje iz proračuna. Nikoli ni bil predme pogovorov višina zneskov. Trditev z vaše strani je bila, da to NI MOŽNO, mi smo ves čas trdili DA JE MOŽNO. Prav tako sem mnenja, da občini tudi proračunsko nista primerljivi, saj je verjetno stanje Cerkelj iz tega vidika boljše kot v Komendi.  

Dopuščam možnost, da sredstev v proračunu ni za ta namen vendar tudi to potem zahteva neke objektivne obrazložitve kaj je tako obremenilo proračun da to ni možno. Če so razlogi objektivni in transparentni vsem, predvsem pa občinskem in nadzornem svetu je to potem lahko zaključek naše debate. Prav tako je bilo v občilih v letu 2014 navedeno, da je občina najela 2 mil kredita za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - so se ta sredstva v celoti porabila ali so še na voljo?.... itd 

Kot ste verjetno zaznali smo v stiku tudi z določenimi občinskimi svetniki, predvsem z gospodom Bolko, saj je bil izkazan obojestranski interes, da se zadeve uredijo in obrazložijo korektno oziroma se sprejmejo spremembe odloka v kolikor je to možno.  

Hkrati bi želel gospoda župana še obvestiti, da vse kar počnemo iz naše strani ni povezano z nikomer drugim, kar bi glede na preteklo komunikacijo med nami lahko sumil, da je splošen vtis gospoda župana. Tisto kar počnejo t.i. "glavni akterji Lahovč" ( gospod župan ve kdo je mišljen) so ločene aktivnosti od naših in niso povezane direktno.  To sem želel izpostaviti saj ne bi želel na tej točki nekih nesporazumov v bodoče. Upoštevati pa je potrebno, da tudi te akcije lahko za seboj potegnejo določene zadeve v kolikor bo na sodišču potrjeno, da je neenakovredno obravnavanje naselij v občini bilo napačno kar se teče zneskov za priklop. Zato bi veljalo že na tej točki razmisliti še toliko bolj o pravem pristopu k reševanju ter še večji smiselnosti sofinanciranja že danes. 

Hvala, in veselim se skupnega/ih srečanj/a v avgustu.  

S spoštovanjem,

Andrej Vidmar ml.«

 

Svetniki svetniških skupin Liste Za Vas, SDS, LOPT in Liste tudi mi smo del vas, bomo predlagali, da se tematika uvrsti na dnevni red prve naslednje seje, ki naj bi bila sklicana konec avgusta. Ponovno je potrebno prestaviti strokovna stališča, predvsem zakaj so nekatere občine lahko sofinancirale prispevek občanom, nam pa je bilo predstavljeno, da to ni mogoče!?


V Lahovčah niso zadovoljni z višino zneska komunalnega prispevka za kanalizacijo

24. 7. 2015

V maju so se predstavniki Lahovč sestali z Županom, občinsko upravo in zunanjimi strokovnimi sodelavci občine, kjer so se znanili s postopkom izračuna stroška. Posledica tega sestanka je najbrž bila tudi sprememba Odloka o odmeri stroškov, v katerem se je skupni strošek izgradnje kanalizacijskega omrežja dodatno znižal za cca. 30%.

A se višina stroška za posameznika v Lahovčah dejansko ni znižala, namreč občinska uprava se je zmotila v načinu obračuna (upoštevala je uporabno površino stanovanja, morala pa bi neto tlorisno).

Vaščani Lahovč so v nadaljevanju aktivnosti proučili rešitve v drugih občinah in ugotovili naslednje:

  •  Povprečen strošek v Lahovčah za stanovanjsko hišo je od 1.500 do 3.000 EUR, za pravne osebe tudi do 10.000 EUR, kar naj bi bil znatno višji strošek kot v drugih občinah.

  • Primerjava s Komendo (priklop na isto ČN Domžale) pokaže, da je strošek priklopa povprečne stanovanjske hiše v povprečju 1.000 EUR nižji kot v Lahovčah, kar je posledica odločitve, da se občanom 50% stroška financira iz občinskega proračuna Občine Komenda.

  • Prav tako so občani imeli subvencioniran strošek v Tržiču (65%) ter Pivki (50%).

O možnosti subvencioniranja stroška smo razpravljali tudi na Občinskem svetu, a je Župan zatrdil, da je taka odločitev nezakonita, a kasneje stališče popravil, da ni jasne zakonske podlage.

Občina bo zaprosila za pravno mnenje o možnosti subvencioniranja, Župan opozarja, da tudi v kolikor bi prišlo do odločitve o subvencioniranju stroška, je potrebno sredstva najti v proračunu, ki pa jih zaenkrat ne vidi.

Je dodatno pravno mnenje sploh potrebno? Namreč, računsko sodišče je v začetku leta 2011 že podalo mnenje v katerem ne vidi zadržkov o subvencioniranju stroškov izgradnje kanalizacija občanom, gre za politično odločitev!

Za predstavnike Liste Za Vas so predstavljena dejstva nova, še več, celo nasprotujoča povedanemu s strani Župana in strokovnih služb, ki so sodelovale v postopku priprave metodologije o izračunu stroška.

Zbor občanov je sklican v soboto 8.8.2015, 20:00, v Gasilskem domu Lahovče.

Trenutno so bile odločbe izdane zgolj za prebivalce Lahovč, sledile pa bodo še za prebivalce vhodnega in centralnega dela, torej tematika zadeva pravzaprav večino prebivalstva občine Cerklje. Zatorej na občni zbor vabljeni tudi občani in drugih vasi.

Glede na zbrana nova dejstva menimo, da je potrebno temo ponovno uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje občinskega sveta, kar bomo predlagali. Upam vsaj, da bo predlog podprl tudi kdo iz Županove koalicije, nenazadnje gre za zelo jasna stališča, podkrepljene z dokazi ter več kot 120 podpisi civilne iniciative.


Vir: www.kamnik.si


Nova sprememba Odloka, ki odmerja znesek komunalnega prispevka za kanalizacijo

16. 6. 2015

Zapisnik 5. redne seje OS, 10.6.2015 

Osrednja tema je bila metodologija in znesek komunalnega prispevka za kanalizacijo.

Namreč, v vasi Lahovče so občani že prejeli odločbe, ki pa so, kot smo lahko brali v Gorenjskem Glasu, povzročile precej vznemirjenja. Zaradi visokih cen priklopa zagotovo, izkazalo pa se je tudi, da je Občinska uprava izdajala odločbe, ki niso bile skladne z občinskim odlokom, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu (januar 2014).

Glede na veljavni odlok se cena izračuna na podlagi neto tlorisne površine objekta, občina pa je pri izračunu v izdanih odločbah upoštevala uporabno površino stanovanja.

Na sestanku vaške skupnosti, je bila občanom predstavljena metodologija izračunavanja stroškov, občani pa so izrazili pričakovanja, naj občina prouči dodatne možnosti za znižanje prispevka.

Župan in Občinska uprava so te dodatne možnosti našle in sicer so v novi metodologiji upoštevali tudi sredstva prejeta s strani Komunale Kranj iz naslova okoljske dajatve  ter predvidena nepovratna sredstva s strani države, skupaj v višini skoraj 2,5 mio. €. Tako je izhodišče za obračun po novem strošek 8 mio. €, ki se razdeli med gospodinjstva.

Posledično se znesek komunalnega prispevka zniža za cca. 30%:

·         cena opremljanja glede na neto tlorisno površino objekta Ct (€/m2) – 12,51 €

·         cena opremljanja glede na površino parcele objekta Cp (€/m2) – 8,39 €

 

Na predlog Miha Zevnika smo znižali tudi koeficient faktorja dejavnosti za turistično dejavnost in sicer na izhodiščnega 0,7.

Zneski naj bi posledično bili nekaj nižji, bistveno pa ne.

Točen znesek bo razviden na odločbi, za orientacijo pa formula izračuna:

KP (€) = ((Dp*Cp*Ap) + (Dt*Ct*At*K))*i 

Dp

0,6

delež površine parcele

Dt

0,4

delež neto tlorisne površine

Cp

8,39

cena opremljanja glede na površino parcele objekta (€/m2)

Ct

12,51

cena opremljanja glede na neto tlorisno površino objekta (€/m2)

K

0,7

faktor dejavnosti (0,7 - 1,3)

i

1

indeks letne podražitve cen

Ap

površina parcele objekta (m2) = površina stavbišča * 1,5

At

neto tlorisna površina objekta (m2)

 Po novem bo komunalni prispevek poplačati v 20 obrokih.

 Primer: izračun za objekt z neto tlorisno površino 250 m2 in površino stavbišča 100 m2 = 1.630 m2

Sprememba Poslovnika občinskega sveta v 50. členu, s katerim podrobneje urejamo pravila dopisnih sej.

V Cerkljah imamo dva nova zasebna vrtca, s tem bomo uspešno rešili tudi tistih nekaj mest, ki vsako leto zmanjkajo za naše najmlajše, pa čeprav občinski svet vsako leto sprejme kriterij o povečanem številu mest v oddelkih. Tako bomo dobili od enega do štirih nove oddelke. Sprejeli smo ustrezno pravno podlago, prvi vrtec naj bi koncesijo dobil predvidoma septembra, drugi pa do konca leta.

 Kadrovske novice: 

·       V Statutarno pravni komisiji je Marka Bolka (LZV), ki je odstopil iz osebnih razlogov, nadomestil Boris Kožar, prav tako LZV.

·      Matevž Bohinc pa je imenovanj za koordinatorja enakih možnosti žensk in moških v naši občini.


Predsednik Nadzornega odbora je predstavil dokončna poročila o nadzornih pregledih:

·         Spletna stran občine (0433)
·         Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev (0434)
·         Občinska inšpekcija (0634)
·         Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in socialnih zavodih (2042)

Pri nadzoru sodnih postopkov in odvetniških storitev NO izreka mnenje s pridržkom in sicer posamezni izdatki nimajo formalne podlage (naročilnica, pogodba), skupna vrednost dobrih 1.500 €.

Za ostale postavke je mnenje NO pozitivno. 


Svetniška vprašanja in pobude/poročilo Župana 

Več vprašanj se je nanašalo na Dom starostnikov Taber: 

-      Dela potekajo skladno s terminskim planom.

-      Še vedno nimamo imenovanega direktorja doma. Župan je na prejšnji seji omenjal, da pride skupina
vodstvenega kadra v kompletu (direktor, glavna sestra, odgovorni za finance), a se naj bi potencialna direktorica premislila?!

Župan pove, da je sila težko dobiti prave vodstvene kadre. Trenutno so v postopku izbire pomočnik direktorja za splošne zadeve, finančnik, glavna medicinska sestra in socialna delavka.

-      Cena oskrbe 1 (polno opravilno sposoben varovanec) naj bi bila med 20 in 30 €/dan. V ceno niso vključeni »dodatki«: balkon, enoposteljna soba, telefon, internet, …

-      Prejeli smo 3,8 mio. € nepovratnih sredstev, ki smo jih sicer pričakovali že v preteklem letu.

 

Gradnja optičnega omrežja?

Župan pojasni, da je občina vključena zgolj v tem, da je dala izvajalcu (T2) soglasje, za vsa operativna vprašanja pa napotuje v kontejner izvajalca, ki je trenutno postavljen v središču Cerkelj.

Rozman (LRV) je podal pobudo k obnovi spomenika Davorina Jenka v Dvorjah on 180 letnici rojstva, Župan bo sprožil aktivnosti s spomeniškim varstvom.

 Cesta Sp. Brnik – žičnica je prenesena s strani države v upravljanje občini Cerklje.

Tabla, ki spremlja hitrosti v Lahovčah je nameščena, podatki o hitrostih v naselju bodo predstavljeni kmalu.

 

Prestavitev ceste na območju letališča. Občina je vključena v projekt, ki ga vodi tuji investitor, sodelujejo pa še projektanti Ržišnik – Perc in Aerodroma. Projekt prestavitve ceste naj bi bil ocenjen na 8 mio. €. Celotni projekt vključuje izgradnjo več poslovnih con, skupna investicijska vrednost naj bi bila 155 mio. €, po zaključku v letu 2020 pa naj bi prinesel 3.000 novih delovnih mest.

 

Zanimalo nas je čemu so namenjeni zarjaveli stebri, Župan jih je plastično poimenoval kot »na pol prerezani sodi«, ki so postavljeni v več vaseh, npr. Dvorje, Štefanja Gora, Adergas. Gre za projekt Pod krošnjami, neprimeren izgled pa naj bi reševali tako, da jih nameravajo »obleči« v les.

Ponovno smo izpostavili slabo (celo nevarno) stanje otroškega igrišča ob OŠ Davorina Jenka. Od pobude za odpravo evidentnih pomanjkljivosti, kot so manjkajoči sestavni deli igral, manjkajoči pritrdilni elementi, …, je minilo že več mesecev, a do popravila še vedno ni prišlo. Župan je jasno povedal, da je za upravljanje otroškega igrišča odgovorna osnovna šola.

 V občini smo v zadnjem času dobili nekaj novih igrišč z sodobnimi igrali (Sp. Brnik, Št. Gora, Šmartno), potrebno pa je vzdrževati tudi ostale obstoječe.

 

Razpisana prva delovna mesta za Dom starostnikov

24. 4. 2015

Z današnjim dnem so razpisana prva delovna mesta v novem Domu starostnikov Taber. Objave lahko spremljate na spletni strani www.cerklje.si.

http://www.cerklje.si/1661.0.html
Predlog sklepa o novih cenah oskrbe s pitno vodo ni bil sprejet!

19. 4. 2015

Zapisnik 4. redne seje OS, 16.4.2015

Gradivo

Na četrtni redni seji smo postavili nov rekord v času zasedanja. Pričeli smo ob petih popoldne in končali ob pol desetih zvečer ali bolje v noč.

Nastavek za dolgo sejo je bil vsebovan že napovedanih v 20. točkah dnevnega reda, nato pa smo svetniki nekaj dalj kot je običajno razpravljali v predvsem dveh točkah dnevnega reda in sicer prometni varnosti ter predlogu novih cen oskrbe s pitno vodo.

Najprej pa k kadrovskim zadevam v Občinski upravi.

Imamo dve novo zaposleni, Špela Petrič je pravnica, to delovno mesto doslej ni bilo zasedeno. Maruša Zajc pa je menjava za prvo občinsko »financarko« ga. Dragico Jerič, ki se je z včerajšnjo sejo poslovila od aktivne vloge.

Na srečo imamo v naši listi svetnico Ireno, ki s sabo vozi vrsto priložnostnih daril, tako smo se od Dragice poslovili s polno škatlo Fructalovih Frutabel.

Hvala Dragici za vse potrpljenje, ki ga je imela z našo listo, še posebej v začetku našega delovanja!

Komunala in odpadki

V gosteh smo imeli g. Igorja Petka, pomočnika direktorja Snage, ki nam je predstavil osnutka dveh odlokov.

  • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja odpadkov.

Gre za nadaljevanje formalnega urejanja zadev, na podlagi pogodbe, ki jo je Občina Cerklje že podpisala, naši odpadki se bodo tako odlagali v novem RCERU v Ljubljani. Center bo nared za prevzem odpadkov predvidoma spomladi 2016 in bo izpolnjeval ostre okoljevarstvene zahteve, pokrival pa bo območje cca. 650.000 prebivalcev, ki živijo v 41 občinah. 


vir: http://www.snaga.si/rcero

  • Odlok o sodelovanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst odpadkov.

Župan, s polnim soglasjem OS, vleče modro potezo in sicer bo v prihodnje možnost pobiranja komunalnih odpadkov dovoljena tudi Snagi in ne več izključno Komunali Kranj. Koncesija (30 letna) se bo pač podelila tistemu, ki bo nudil boljše pogoje.

Župan je v zadnjem času hudo kritičen do delovanja Komunalnega podjetja Kranj, predvsem vodenja in upravljanja v zadnjih letih. Eden izmed ključnih očitkov je, da niso uredili področja odlaganja odpadkov. Dodatno vznemirjajo napovedi Komunale o povišanju cen odvoza, prva napoved kar za 80%, nato popravek na +40%.

Iz besed g. Petka, ocenjujemo, da je Snaga precej bolj razvojno usmerjena proti minimiziranju odpadkov. Veliko so storili na optimizaciji strojnega parka in prevozov – pobiranja odpadkov, kot kaže so bili uspešni, namreč v mesecu decembru 2014 Snaga, svojim uporabnikom, ni zaračunala odvoza odpadkov, ker so ustvarili presežek sredstev. Povprečna cena odvoza komunalnih odpadkov na območju, kjer deluje Snaga je slabih 8 EUR. 

 

Varnost v Občini Cerklje

Ocena tako Policijske Postaje Kranj (g. Šebenik), kot Medobčinskega Inšpektorata Kranj (mag. Zadnik) je, da so oboji v preteklem letu delovali učinkovito in uspešno, varnost v naši občini pa je na visoki in zadovoljivi ravni.

Kaznivih dejanj je 10% manj, njihova raziskanost več kot polovica, v 2014 so policisti ugotovili samo 5 prekrškov s področja drog, od tega 3 na Krvavcu.

Prometna varnost

Vodja policijskega okoliša, Robert Šebenik, sicer priznava, da so statistični kazalniki rahlo negativni, a niso skrb vzbujajoči, medtem ko pomočnik komandirja PP Kranj, David Zadražnik pove, da mrtvih v prometnih nesrečah že več let ni bilo, prav tako se niža število hudo poškodovanih, kar pa sta za policijo glavna kazalnika za ukrepanje.

2014

2013

2012

2011

prometne nesreče (št.)

75

58

72

smrtne žrtve

0

0

0

hude telesne poškodbe

3

4

5

lažje poškodbe

20

34

16

materialna škoda

57

31

54

kršitve CPP

1.650

1.118

867

prekoračitve hitrosti

164

151

139

191

povprečna hitrost kršitev (50km/h)

67,03

65,32

64,73

64,99

naselje, prek. 20-30km/h

16

7

9

11

naselje, prek. 30-50km/h

1

2

2

5

Policijska postaja Kranj

Medobčinski Inšpektorat


Župan in svetnik Bolka sta se strinjala, da narašča hitrost vozil na našem območju. Poleg namestitve elektronskih tabel, ki opozarjajo na prekoračeno hitrost (hkrati tudi beležijo podatke), pa Župan vidi edino rešitev v povečanem radarskem nadzoru. Za primer pove 3 primere nesreč v Češnjevku v zadnjem času, kjer je vzrok evidentno bila prevelika hitrost. Informativna tabla se bo za 3 mesece namestila v Lahovče, na glavno cesto, odločitev o nadaljnjih ukrepih sledi po analizi podatkov.


vir: http://www.radiokrka.com

Šebenik pove, da je sodelovanje občanov s policijo nizko, lani se je tako v policijski pisarni oglasilo le 6 občanov, prav tako na elektronski naslov robert.sebenik@policija.si ne dobiva pobud in problematik.

Potoži, da ima zelo veliko dela z raznimi birokratskimi postopki, za operativno delo na celotnem območju PP Kranj, pa je na razpolago samo 40 operativnih policistov. Kot zanimivost pove, da policisti preiskujejo tudi kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete in sicer za lumparije tja do škode 50.000 EUR. V zimskem času je g. Šebenik večinoma prisoten na Krvavcu.

Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje k Zaključnemu računu proračuna 2014. Hkrati je podal priporočila, da naj se, v primeru nedoseganja ciljev, analizira razloge za odstopanja.

Plan nadzora, ki ga bo NO izvedel v letu 2015.

 Plačilo priklopa na kanalizacijsko omrežje, sedaj možen v do 15 obrokih

OS je sprejel sklep, priklop bo možen po poplačilu prvega obroka, teh pa bo lahko 15 (prej največ 6), z minimalnim zneskom 50 EUR.

 

Predlog novih cen oskrbe s pitno vodo (Komunala Kranj)

Izhodišče je spremenjena zakonodaja, ki več ne dovoli razlikovanja cen med različnimi uporabniki (npr. za industrijo). Nov postopek obračunavanja omrežnine tako izhaja iz velikosti vodovodnega priključka, omrežnina pa po novem vsebuje pavšalni strošek vzdrževanja opreme in instalacij, vključno z okvarami. Stroški okvar in popravil so doslej bremenili uporabnika.

»Zataknilo« se je pri ugotovitvi, da nam je Komunala Kranj iz naslova opremljanja vodomerov za daljinsko odčitavanje zbrala presežek sredstev, medtem ko storitve ni izvedla.

Presežek sredstev, ki jih je zbrala za našo občino znaša 113.000 EUR!

Z ostalimi občinami skupaj skoraj 972.000 EUR !!! Ta sredstva naj bi občanom vrnili v naslednjih treh letih z mesečnim odbitkom na položnici.

Postavilo se je vprašanje o zamudnih obrestih, ki pripadajo uporabnikom, namreč Komunala je zaračunala storitev, ki je ni pravočasno opravila, sredstva zadržuje, namerava pa jih vrniti postopoma šele v naslednjih treh letih. Mag. Roman Šter in Marija Pivk Oman (oba iz Komunale Kranj) sta povedala, da o zamudnih obrestih niso razmišljali, triletni rok so predlagali sami s strani Komunale. Glede upravičenosti občanov do zamudnih obresti bodo pridobili mnenje revizorske hiše.

Za Odlok je glasovalo zgolj 6 svetnikov, zato ni bil sprejet. Pričakujemo, da bo po dopolnitvi gradiva s strani Komunale, sklicana korespodenčna seja, kar je vsaj malo pomirilo tudi kolega Zevnika, ki se razhudil, da smo s tem, da odlok ni bil potrjen, narediti veliko škode našim občanom.

Za občutek, primer novih cen (DN20 in porabo 16m3) iz predloga, ki smo ga obravnavali:

EM

količina

cena v EUR (brez DDV)

EUR (z DDV)

vodarina

m3

16

0,44

7,71

omrežnina

mesec

1

4,2

4,6

števnina poračun

m

-1

- 1,24

-1,36

10,95Na palec ocenjujemo, da gre za 20% povečanje stroškov, a z upoštevanjem, da je po novem v ceni vključeno vse vzdrževanje.

  

Svetniška vprašanja in pobude

Lista za Vas sprašuje, občina odgovarja …

1. Optika

Na našo spletno stran smo po objavi plana gradnje optičnega omrežja (16.2.2015) prejeli zelo veliko vprašanj ter komentarjev o tem kdaj bodo pokrita ostala območja (zgornje Cerklje, Poženik, Pšata).

Prosim posredujte terminski plan aktivnosti pokritja celotne občine z optiko oz. stališče, če v tem trenutku ni planirano pokrijte celotne občine.

Terminski plan bo kmalu objavljen na občinski spletni strani, zaenkrat pa je izvajalec posredoval naslednje informacije:

·         Cerklje in Zalog, hkrati z gradnjo kanalizacije, april.

·         Cerklje, Pš. Polica in Dvorje, maj.

·         Pšata, Poženik, Šmartno, Cerkljanska Dobrava, junij.

Dodatne informacije je mogoče pridobiti tudi v mobilnem kontejnerju družbe T2, ki je trenutno postavljen pri trgovini na Zg. Brniku.

 

2. Otroška igrišča, varnost in vzdrževanje

Občinsko upravo ter ravnateljico sem pred nekaj tedni seznanil s stanjem otroškega igrišča ob OŠ Davorina Jenka. 

Igrala so poškodovana, posamezna so celo potencialno nevarna za poškodbe otrok.

Potrebno je povečati aktivnosti rednega pregledovanja in sprotnih popravil.

Vzdrževalec je dobil nalogo, da stanje pregleda in poroča o ugotovitvah.

Pozdravljam varovalno ograjo na igrišču v Dvorjah!

Kdaj je planirana postavitev ograje ob novo otroško igrišče ob Domu starostnikov?

Ob postavitvi ograje na območju Doma starostnikov v celoti.

Medtem je na otroško igrišče že nameščena gumijasta podlaga, igrala so zelo kakovostna in raznolika, v neposredni bližini je potoček, ki je prav tako zelo zanimiv za najmlajše. Priporočamo obisk!

 

3. Primer dobre prakse - Šenčur: skupen nastop obrtnikov na sejmu v Komendi.

Najem razstavnih prostor je financirala Občina Šenčur, mesta razdelila z razpisom.

Skupna promocija podjetništva in občine, sodelovalo je 49 podjetij in 9 kmetij, 500 m2 razstavnega prostora, 10.000 EUR. 

Povratne informacije zelo ugodne. (vir: Gorenjski Glas).

Pobuda za izvedbo podobnih aktivnosti na ravni podjetništva tudi v Cerkljah!

Podobno pobudo je podala tudi svetnica LRV, Andreja Bogataj. Župan se strinja, ideja je bila dobra, občina bo skušala storiti korak v tej smeri ob naslednjem sejmu.

 

4. Gradnja kanalizacijskega omrežja

Dobivamo vprašanja o terminskih planih gradnje kanalizacijskega omrežja po posameznih območjih (krajih, ulicah).

Predlagam, da se na občinski spletni strani vzpostavi redno obveščanje o statusu projekta in ažurnimi terminskimi plani.

Tudi za projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja bodo podatki objavljeni na spletni strani. Župan pa prosi za razumevanje, da lahko pride do odstopanja, zaradi različnih razlogov na strani izvajalca del, vremena …

 

5. Pohvala za namestitev javno dostopnega defibrilatorja!

Ta je sedaj nameščen na J stran občinskega objekta, levo od vhoda v objekt.

 

6. Svet zavoda OŠ Davorina Jenka je na svoji prvi seji obravnaval problematiko zadrževanja mladostnikov v nočnem času, predvsem na športnem igrišču ter zadaj za dvorano. 

Posledično je zjutraj polno smeti, razbite steklovine, cigaretnih ogorkov. 

Ravnateljica pove, da šola, razen rednega jutranjega čiščenja s strani osebja, ne more storiti kaj dosti za izboljšanje stanja.

Ena izmed možnosti je namestitev IR kamer, možno je povečati obseg varovanja tudi s preventivnimi obhodi varnostne službe. 

Hkrati je najbrž mogoče povečati prisotnost tudi policije na tem območju, ob opravljanju drugih preventivnih nalog iz rednega obsega dela.

Tako iz besed vodje policijskega okoliša, kot direktorja med občinskega inšpektorata, je bilo razbrati veliko kadrovsko podhranjenost. Skušali bodo okrepiti nadzor v večernem času. Policist pojasni, da popivanje samo po sebi ni prekršek.

 

7. Cesta Šmartno - Zalog, kakovost preplastitve v Glinjah.

Cesta je po gradnji kanalizacijske in druge infrastrukture zelo valovita, ocenjujem, da je kakovost preplastitve slaba.

Smo ob tehničnem prevzemu podali kakšne pripombe?

Podobno, a sicer v manjši meri, velja tudi za novo cesto skozi Vašco ter naprej proti Cerkljam. Tudi tam je cestišče valovito.

Kropar pojasni, da v obeh primerih fina struktura še ni nameščena, je pa res, da so odstopanja večja, kot so dovoljene tolerance. Podana sta reklamacijska zahtevka, prav tako je izvajalec podal bančno garancijo za kakovost del, ki jo je mogoče vnovčiti, če napak ne bodo odpravili pravočasno. 

Svetniško skupino SDS je zmotil sklic seje Odbora za varstvo okolja in gospodarske javne službe. Seja je bila sklicana z vabilom, poslanim preko elektronskih naslovov, ki smo jih svetniki navedli na prvi redni seji, vmes so posamezniki naslove spreminjali ter zato niso bili obveščeni. Prva seja odbora tako ni bila sklepčna.

Štumberger (LOPT) je vprašal kako je s koncesijo za nov vrtec v Cerkljah, Vrtec Kepica. Župan je potrdil, da se je zasebnica že zanimala za podelitev koncesije. Občina je temu naklonjena, podelitev koncesije je možna proti koncu leta.

Bohinc (SDS) je podal pobudo o vzpostavitvi javne blagajne za naše občane. Močno podpiramo, nenazadnje smo Lista Za Vas pobudo podali v prejšnjem mandatu. Župan je tokrat obljubil, da bo stanje preučil in poročal na naslednji seji.

Remičeva (SDS) je predstavila pobudo za ureditev asfaltiranih kolesarskih poti, ki bi omogočale tudi rolkanje.Dom starostnikov Taber, zgodba o uspehu?

16. 3. 2015


Vir: http://vukajlija.com/

Gradnja Doma starostnikov Taber se počasi zaključuje, vodstva zavoda še nismo izbrali, termin odprtja se počasi pomika v mesec praznovanja občinskega praznika. Glede na dejstvo, da je lastnica Socialno varstvenega zavoda Občina Cerklje, smo občani v veselem pričakovanju datuma, ko bo objekt polno zaživel, hkrati pa zaskrbljeni ali je poslovanje doma lahko zgodba o uspehu oz. ali lahko celo obremeni občinski proračun.

 

Kapacitete domov starostnikov v Sloveniji

Podatke o kapacitetah domov starostnikov objavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije na svoji spletni strani: http://www.ssz-slo.si/ .

Na območju Kranja deluje 8 domov, s skupno kapaciteto skoraj 1.500 oseb.

Na ravni Slovenije je mest dobrih 18.500. Po podatkih s 1.1.2015 so domovi polno zasedeni.

Na območju Kranja je trenutno evidentiranih 350 aktualnih prošenj, na ravni Slovenije pa je aktualnih prošenj več kot 3.600.

Glede na članek objavljen v reviji Zveze potrošnikov Slovenije (VIP št. 3/2015), pa v realnosti dolgih čakalnih vrst več ni. Dalj časa je potrebno čakati le še v nekaterih javnih domovih v Ljubljani, Celju in Kranju. Najkrajše čakalne dobe so na področju severovzhodne Slovenije.

V zadnjem času se namreč starejši odločajo tudi za bivanje izven meja, zanimiva naj bi bila predvsem Hrvaška, glavni razlog so nižje cene oskrbe.

 

Oblikovanje cen oskrbe

Cene v domovih se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Ceno oskrbe plača uporabnik, če pa je sam ne zmore, so dolžni doplačevati svojci. Če se tudi s prispevkom svojcev ne more pokriti stroškov oskrbe, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, doplačilo izvaja lokalna skupnost (občina).

Vsak dom na podlagi pravilnika izračuna ceno oskrbe I (najmanj zahtevna oskrba) in oskrbe IV (stanovalci z demenco na varovanih oddelkih).

Ceno sprejme svet zavoda, soglasje k ceni da pristojno ministrstvo.

V ceni storitve se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja (kreditiranja naložbe). Podrobnejša specifikacija stroškov je opredeljena v členih 4 – 9. pravilnika.

Stroški financiranja so stroški ali nadomestilo za vloženi kapital in se določijo v višini zmnožka do največ 60% knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in priznane letne obrestne mere.Povprečne cene oskrbe

Podatki veljajo za junij 2014, iz tabele pa je razvidno, da so cene oskrbe pri zasebnih ponudnikih višje od javnih zavodov, vsaj za 15% in več.

Vrsta zavoda

oskrba I.

oskrba II.

oskrba III a.

oskrba III b.

oskrba IV.

javni

17,92

22,72

27,52

31,69

28,71

zasebni

21,89

26,72

31,1

35,67

33,08

indeks Z/J

122%

118%

113%

113%

115%

Opomba: cene v EUR, na dan oskrbe.

Oskrba I: stanovalec pri izvajanju osnovnih življenskih dejavnosti ne potrebuje neposredne pomoči. Potrebuje pa čiščenje prostora, pranje in prehrano.

Oskrba II: stanovalec potrebuje delno pomoč pri osnovnih življenskih dejavnostih, kot so umivanje, oblačenje, prinašanje hrane v sobo, delno pomoč pri vstajanju s postelje in podobno.

Oskrba III a: stanovalec potrebuje neposredno osebno pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenskih potreb.

Oskrba III b: stanovalec potrebuje stalni nadzor in varstvo ter oskrbo (npr. hranjenje po sondi).

Oskrba IV: stanovalec je pretežno mobilen, vendar pa zaradi starostne demence ali podobnih stanj potrebuje delno ali popolno pomoč, predvsem pa nadzor.

Cena oskrb II. in III. se določijo tako, da se cena oskrbe I. poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo ( cca. 5 – 14 EUR).

 

Tako stanovalec, ki biva v standardni namestitvi v dvoposteljni sobi v javnem zavodu, za osnovno storitev povprečno plača 538 EUR mesečno, v zasebnem zavodu pa 660 EUR.

Nadstandardno bivanje (balkon, lastna kopalnica, hladilnik, televizor, dodatne zdravstvene storitve) lahko hitro podraži bivanje tudi za več kot 10 EUR na dan.

Cene nadstandardnih in dodatnih storitev oblikuje upravljalec doma sam, nekaj primerov:

·         Postrežba s hrano v sobi, 1,7 EUR/dan
·        
Dietna prehrana, 1,3
·        
Postiljanje postelje, 1
·        
Aplikacija zdravil, 1,5
·        
Pomoč pri umivanju, 2

Strošek lahko znižajo upravičenci do dodatka za pomoč in postrežbo, ta cca. znaša od 150 – 420 EUR, do njega pa so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine življenskih potreb (samostojno gibanje, hranjenje, oblačenje, skrb za osebno higijeno).


Primerjava cen oskrbe I. (dvoposteljna soba) v domovih s področja Kranja, pokaže precejšnje razlike.

Najcenejša je oskrba v Domu Petra Uzarja Tržič s cca. 16,5 EUR/dan, storitev pod 17 EUR zaračunavajo še na Jesenicah in Radovljici.

Trenutno najdražja je enota Naklo (Dom Preddvor) s 24,5 EUR/dan. Ceno nad 23 EUR imata še domova v Kranjski Gori in Bohinju.

Najdražja oskrba v državi je trenutno v DEOS-ovem domu v Črnučah – 30,86 EUR, s ceno nad 25 EUR sledita Karitasov dom v Trnovem in dom Idrija – Marof.

Najcenejša oskrba je trenutno v Zidanem Mostu, 15,9 EUR.

Razlika med najdražjo in najcenejšo oskrbo je tako skoraj dvakratna!

 

Bo Dom starostnikov Taber poslovno uspešen?

Kot je bilo lahko moč razbrati iz javnih poslovnih bilanc domovi, podobne kapacitete kot naš dom, s koncesijo, poslujejo različno. Nekateri izkazujejo relativno visoke dobičke, drugi poslujejo z izgubo.

Na ravni Občinskega Sveta Poslovni načrt Doma Tabor ni bil nikdar predstavljen, ko smo spraševali po njem, smo dobili pojasnilo, da zavodi niso zavezani k tovrstni dokumentaciji. Sklepamo, da nek strateški dokument glede poslovanja doma vendarle mora obstajati, nenazadnje so nam odobrili kredit s strani poslovne banke. Najbrž ne na »lepe oči«, ti časi naj bi minili?!

Kot so pisale Finance lani aprila, pa situacija v poslu oskrbe starostnikov, ni oz. ne bo prav nič rožnata.

Domovi se prazijo, ker oskrbovanci niso več zmožni pokrivati stroškov, tudi ob participaciji družinskih članov ne. Zato so se lani prvič pojavila prosta mesta.

Spremenila se je socialna zakonodaja, doplačila bivanja v domovih so sedaj zavarovana z vknjižbami na nepremičnine starejših, oskrbovanci tudi več nimajo pravice do varstvenega dodatka, ki je bil sicer namenjen zagotavljanju nujnih stroškov v gospodinjstvu.

Veliko domov s koncesijo se je v zadnjih letih pojavilo v severozahodnem delu Slovenije, proste zmogljivosti so se začele pojavljati celo v Ljubljani. Veliko povpraševanje je bilo tako značilno le še na območju Kranja in Škofje Loke.

 Poslovanje domov je lahko uspešno izključno ob predpostavki, da so polno zasedeni. Cene oskrbe so sorazmerno nizke, zato so notranje rezerve hitro izčrpane. Razvojnih sredstev domovi nimajo, prav tako država težko daje soglasja k povišanju cen.

Slovenija ima, glede na št. prebivalcev na 65 letom starosti, sicer enega najvišjih deležev mest v domovih v Evropi ter hkrati enega najmanjših deležev uporabnikov storitev na domu. V Evropi naj bi bil odhod starostnika v dom izhod v skrajni sili.

Ocena strokovnjakov je, da je Slovenski sistem zastarel, finančno nevzdržen, Evropa se namreč usmerja v pomoč na domu, kjer naj bi do leta 2020 ustvarili kar 8 miljonov novih delovnih mest.

Za zaključek nekaj značilnosti Doma starostnikov Taber:

·         Izjemna lokacija.
·        
Prostori načrtovani v skladu z zadnjimi standardi.
·        
Prostorska umestitev, na področje Gorenjske še vedno povpraševanje presega ponudbo.
·        
Dobre možnosti trženja dodatnih in nadstandardnih storitev.
·        
Dva oddelka za dementne osebe.
·        
Dva apartmaja.
·        
Nepovratna sredstva prejeta s strani EU skladov.  
·        
Kakovost projekta slaba, številni popravki, spremembe, ki so vplivale na strošek gradnje.
·        
Kadri, še vedno nimamo direktorja zavoda.
·        
Višja cena oskrbe, od javnih zagotovo, najbrž tudi od večine zasebnih s koncesijo (visok vložek).

Tukaj si lahko v video posnetku ogledate več fotografij gradnje doma.

Srečno!


Mučeniki

12. 3. 2015

Po obdarovanju deklet in žena za 8. marec, je kolegica svetnica ob prazniku mučenikov, Irena želela čestitati tudi moškemu delu občinske uprave, še posebej pa županu. Res je malce pomešala datume, a preteklo sredo, četrt ure pred dvanajsto, nobenega od mož ni bilo v pisarni. Nastavila je pred vrata, Župan pa se je kasneje preko tajnice lepo zahvalil.

 

Dan žena

6. 3. 2015

Lista Za Vas že tradicionalno obiščemo in obdarujemo dekleta in žene, zaposlene v Občinski upravi, ob njihovem prazniku Dnevu žena. Tokrat smo morali pohiteti, praznični dan je letos na dela prost dan.

Kot običajno so se punce obiska razveselile, zanimivo pa je, da sta v istem tednu rojstni dan praznovali tudi Andreja in Simona. Pa še z novo zaposleno na občini, pravnico Špelo, sva se z Jakom spoznala.
Fino je blo, naslednjič tudi zagotovo, hvala kolegici Ireni, ki se je zelo potrudila z dobrotami, ... hmm, Ireni sva pa pozabila čestitati. :(

 

Konec, ... že šibava po rožo potoniko! Namreč kot pravi ljudska modrost: en sam cvet nežno dišeče potonike v vazi in je vse lažje!


JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC

24. 2. 2015

Včeraj (23/2) objavljen razpis za JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC za šolsko leto 2015/2016.

http://www.osdj-cerklje.si/Vrtec/

Občina Cerklje sklenila sodelovanje z Republiko Pakistan

19. 2. 2015

Župan Franc Čebulj je v četrtek, 12. 2. 2015 podpisal listino o sodelovanju s predstavnikom Politične Evropske organizacije iz Pakistana. Namen podpisa je vzpostavitev gospodarskega, poslovenga in turisitčnega sodelovanja med Občino Cerklje na Gorenjskem in Republiko Pakistan.

 

Na občinskem portalu so zapisali »Občina Cerklje je ob dogodku navezala stike z Ministrstvom za gospodarski razvoj in Gospodarsko zbornico Slovenije, o podpisu listine pa je seznanjena tudi Gospodarska Zbornica Republike Pakistan.

Občina Cerklje z vsemi svojimi objekti, dejavnostmi, smučiščem in letališčem lahko s podpisom listine pripomore k boljšemu gospodarskemu in turističnemu razvoju občine in Slovenije. Pakistan je zainteresiran investirati v naše okolje, prav tako pa bi radi svojim turistom pokazali to zeleno oazo.

Podpisniki listine so se najprej zbrali v prostorih Občine Cerklje, nato pa so se odpravili na Krvavec, kjer so jim predstavili delovanje in načrte za naprej. Popoldan so zaključili v Petrovčevi hiši, kjer so si ogledali hišo in dobili informacije o delovanju TIC-a in o vseh aktivnostih, ki jih le-ta izvaja.«

Vir. cerklje.si

Gradnja optičnega omrežja.

16. 2. 2015

GRATEL d.o.o. je posredoval predvideni terminski plan izgradnje optičnega omrežja na območju Občine Cerklje.

Zgornji Brnik: vzhod začetek gradbenih del: marec 2015, priklop na optično omrežje: april 2015.

Zgornji Brnik: zahod začetek gradbenih del: marec 2015, priklop na optično omrežje: april 2015.

Spodnji Brnik: začetek gradbenih del: konec marca 2015, priklop na optično omrežje: konec aprila 2015.

Vopovlje: začetek gradbenih del: konec marca 2015, priklop na optično omrežje: konec aprila 2015.

Lahovče: začetek gradbenih del: konec marca 2015, priklop na optično omrežje: konec aprila 2015.

Cerklje: Kurirska pot, Ul. Franca Bobnarja začetek gradbenih del: april 2015, priklop na optično omrežje: maj 2015.

Cerklje: Stara cesta, Trnovlje, Ul. Ivana Hribarja, Ul. Janeza Mežana, Ul. Andreja Vavkna začetek gradbenih del: april 2015, priklop na optično omrežje: maj 2015.

Cerklje – Vašca: Cesta Janeza Bobnarja, Pot na Vovke, Cesta v Polico, Pšenična Polica začetek gradbenih del: začetek maja 2015, priklop na optično omrežje: konec maja 2015.

Dvorje: začetek gradbenih del: maj 2015, priklop na optično omrežje: konec maja 2015.

 

Komisije in odbori tokrat potrjeni! Kaj se dogaja z nakupom RTC Krvavca?
Kdo bo direktor Zavoda Taber?

25. 1. 2015

Soglasno smo sprejeli Proračun za leto 2015, v katerem ni večjih odstopanj od osnutka, ki smo ga obravnavali na prejšnji seji.

Kolega Bernard (SD) je zaskrbljen kakšne posledice bi lahko nastale, v primeru, da država res izvede napovedano nižanje glavarine.

Župan pojasni, da bi se prihodki v proračunu tako znižali za cca. 350.000 EUR, zagotovil pa je, da programov športa in kulture ne bomo zmanjšali, kot so večinoma storile druge občine. Župan ocenjuje, da smo ponovno blizu sprejema davka na nepremičnine. Še večji problem pa vidi v ne poravnavanju obveznosti države iz naslova odobrenih nepovratnih sredstev (kohezijski skladi). Tako je občina lani prejela zgolj dobrih 500.000 EUR, zaenkrat pa čakamo na izplačilo še več kot 2.7 mio. EUR, ki so bila že odobrena.

Tokrat smo soglasno sprejeli dopolnitev Statuta Občine Cerklje, kot predpogoj za spremembo pri imenovanju odborov in komisij OS. Namreč odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, smo razdelili v dva, pet članska, odbora:

- Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
- Odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe

Razprava o predlaganih kandidatih za člane komisij in odborov, je bila ponovno zanimiva. Namreč SDS je k gradivu seje ponovno posredoval predlog sprememb v sestavi komisij in odborov, skupaj gre za 4 predlog svetniške skupine SDS. Bohinc (SDS) je kritiziral delo KVIAZA, po njegovem bi »kadrovska komisija« morala slediti določenim pravilom v smislu, naprej upoštevati voljno ljudstva (volilni rezultat), nato kompetence posameznih kandidatov, nato šele druga pravila. Področna pravila, ki bi opredeljevala postopek in način dela KVIAZ-a, pa tudi v ostalih komisij in odborov, ne obstajajo, zato so interpretacije kriterije seveda lahko različne.

Bolka (LZV) ocenjuje, da KVIAZ s strani kolegov svetniške skupine SDS očitno ne uživa zaupanja in predlaga, da se na izid glasovanja o predlogu sklepa, veže tudi zaupnica KVIAZA. V kolikor predlog ne bo izglasovan, naj člani KVIAZ-a kolektivno odstopijo.

Za predlog KVIAZA je glasovala večina svetnikov, proti pa so glasovali svetniki SDS (Bohinc, Remic in Preložnik) ter Štumberger iz LOPT.

Sestava komisij in odborov.

Člani Liste Za Vas bomo delovali:

- Irena Ropret, Odbor za negospodarstvo
- Jaka Ciperle, Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
- Marko Bolka, Statutarno pravna komisija in Komisija za požarno varnost
- Špela Triler, Komisija za nagrade in priznanja

Sprejeli smo spremembo/dopolnitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in sicer na predlog obeh lokalnih vrtcev. Tako se v kriterijih (točkovniku) za starost otroka, ta več ne bo štela na dan 1.9. v tekočem koledarskem letu, temveč starost otroka, ki jo bo dopolnil do 31.12. v tekočem koledarskem letu. Na ta način bo obravnava otrok pravičnejša.

Podaljšal se je odpovedni rok za izpis otroka iz vrtca in sicer iz 15 na 30 dni.

 

V šolskem letu 2015/2016 bo v vrtcu Murenčki ter v Marijinem vrtcu veljal povečan normativ, tako bodo vsi vrtci skupaj lahko sprejeli 337 otrok.

Po trenutnih podatkih naj bi pred vrati vrtca ostalo 6 otrok, pri čemer pa Župan ocenjuje, da realno stanje ni tako, ker so starši otroke prijavljali v več vrtcev hkrati, zato misli, da so prav vsi dobili mesto v vrtcih, kar je stanje s čimer smo lahko zelo zadovoljni. Dejstvo pa je, da so vse prostorske kapacitete izčrpane, v kolikor bo kak zasebnik izpolnil prostorske in organizacijske pogoje za vrtce, je občina pripravljena podeliti koncesijo.

Soglasno smo potrdili cene odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, te so:

- Stavbna zemljišča, 25 EUR/m2,
- Kmetijska zemljišča, v nižinskem delu, 3,60 EUR/m2,
- Kmetijska zemljišča, višinski del, 1,80 EUR/m2,
- Gozdna zemljišča, itd., 1,00 EUR/m2

Remičeva (SDS) meni, da cene ne odražajo načela pravičnosti, Župan pojasnjuje, da so cene določene na podlagi strokovnega menja pooblaščenega cenilca ter so bistveno ugodnejše kot v sosednih občinah, nasploh pa napram državi, ki za potrebe gradnje infrastrukture stavbna zemljišča odkupuje po 8 EUR/m2.

Prav tako smo potrdili pobudo Župana o prenosu državne ceste Sp. Brnik – Žičnica na občino, kar nam bo omogočilo pridobivanje nepovratnih sredstev, prav tako pa bo občina lažje zagotovila sredstva za nujno obnovo odseka Cerklje – Dvorje – Grad, za kar država kratkoročno nima sredstev.

Soglasno smo imenovali predstavnike občine v Svet zavoda Osnovne šole Davorina Jenka:

- Miha Zevnik, SLS
- Marija Remic, SDS
- Marko Bolka, LZV

Bohinc (SDS) se je zahvalil za zaupanje kandidatki SDS,

Bolka (LZV) pa počasi kopiči funkcije in postaja pravi občinski funkcionar. Kot kaže si je s svojim dosedanjim delom pridobil zaupanje Župana in svetniških kolegov.

 

Svetniška vprašanja in pobude

Bolka (LZV) je že pred sejo, posredoval naslednja svetniška vprašanja, odgovori so razvidni med besedilom:

1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem 

7. člen, Vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, v drugem odstavku določa:

Vsa popravila in obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomeru izvaja ali nadzira upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika. 

 

V praksi to lahko pomeni, da upravljalec javnega vodovoda za vse posledice na vodovodnem priključku, npr. tudi za tiste, ki so lahko posledica nestrokovne vgradnje ali napake na materialu, bremeni uporabnika.

 

Zanima me ali je pravna osnova tega navedenega člena kak "nadrejeni" predpis na nacionalni ravni?

 

Kakšna je osnova za izračun stroškov uporabnika, obstaja standardna metoda obračuna ali kako drugače?

 

Komunala Kranj odgovarja, da je garancija za material in delo 5 let.

Podlaga je Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št. 35/06 in 41/08), ki pa ni skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (88/2012), ki je v veljavo stopila z lanskim aprilom. Komunala pojasnjuje, da se žal z Občino še niso uspeli uskladiti glede nove zakonodaje, prav tako ni potrjene cene storitve oskrbe s pisno vodo, kar pomeni, da so celo v prekršku.

Po novem je Komunala dolžna skrbeti za brezhibnost celotnega priključka, stroški pa bodo pokriti s stroškom omrežnine na mesečni položnici.

 

2. Instucionalno varstvo starostnikov

 

- Po podatkih, ki jih imamo v Listi Za Vas, trenutno v Preddvoru in Kranju biva manj kot 15 starostnikov, naših občanov, ki trenutno bivajo v domovih starostnikov.

Zanima me koliko je vseh občanov, ki bivajo v domovih po Sloveniji, v kolikor občina seveda razpolaga s podatki.

Takih občanov je res 15.

 

- SVZ Taber ima koncesijo za 150 mest, podeljeno s strani MDSZ. 

Po informacijah, ki jih imam, je upravljalcu koncesije "dovoljena" nekoliko višja cena oskrbe, ki naj bi omogočala povračilo investicijske naložbe v objekt. 

Prosim za kratko obrazložitev sistema izračuna oskrbnine v novem Domu starostnikov, v kolikor je to že mogoče. V letu 2007, ko smo koncesijo dobili, je bila veljavna cena oskrbe 1 – 19,61 EUR ter oskrbe 4 – 29,79 EUR.

Cena bo višja iz naslova inflacije, dodatno bo pri pristojnem ministerstvu možno dodatno uveljavljati dvig cene, delež pa je odvisen od deleža nepovratnih sredstev, ki ga je investitor prejel.

Kolikšen del investicije naj bi si občina povrnila na ta način? Zaenkrat ni mogoče podati odgovora.

Koliko časa je koncesija veljavna? 40 let.

 

3. Kadrovske zadeve (Direktor Zavoda za turizem, Direktor SVZ Taber)

Prosim za kratko poročilo trenutnega stanja, predvsem pa za podatke o izbranih kandidatih, v kolikor so postopki izbire že zaključeni.

Ob nastopu mandatov prosim za povabilo oz. udeležbo direktorjev na seji Občinskega Sveta, kratko osebno predstavitev ter možnost postavljanja vprašanj s strani svetnikov.

Zavod za turizem, 3 prijave, nobena formalno ni ustrezna. Direktor se zaenkrat ne imenuje, nadaljevanje je močno odvisno od razpleta nakupa RTC Krvavca, trenutno sta v TIC zaposleni dve s polovičnim delovnikom.

 

Zavod Taber, 3 prijave, 1 formalno neustrezna, 2 ustrezni. Z enim kandidatom so bili razgovori že opravljeni, Župan izraža veliko razočaranje nad kandidatom, ki naj ne bi bil motiviran, itd. Svet zavoda Taber mnenja še ni oblikoval. S preostalim kandidatom bodo razgovori potekali naslednji teden.

Župan omeni, da bi morda bilo še najboljše, da bi z delom nadaljeval občinski uradnik Zdravko Kastelic, ki je trenutno imenovan kot vršilec dolžnosti direktorja zavoda in polno zaposlen z gradnjo doma.

Bolka pove, da ceni trud g. Kastelica v zvezi z gradnjo doma, kot pozna njegovo kariero pa se je doslej ukvarjal s prostorskimi akti ter v zadnjem času z gradbeništvom (gradnja doma). Na vprašanje, kakšno izobrazbo ima, g. Kastelic pove, da je strojni tehnik.

Bolka pokomentira, da se nikakor ne strinja, da bi strojni tehnik opravljal tako zahtevno managersko vlogo, kot jo bo nedvomno imel direktor zavoda.

 

4. Priključevanje na kanalizacijski sistem

Zanima me cca. koliko občanov je že vložilo vlogo za priklop na kanalizacijski sistem?

Vloge za priklop s strani občanov, še niso bile vložene!

Župan pove, da so v sklopu novega prostorskega akta številni (doslej) »črnograditelji« dobili možnost legalizacije objektov, kar bi povečalo tudi prihodke v proračun iz naslova plačila komunalnega prispevka. Teh objektov naj bi bilo toliko, da bi se proračun lahko napolnil v več kot 3 mio EUR. Pa do sedaj še nihče ni vložil zahtevka!

Župan opozarja, da se brez veljavnega gradbenega dovoljenja ne bo moč priključiti na kanalizacijsko omrežje!

 

Štumberger (LOPT) vpraša kakšen je status nakupa RTC Krvavca?

Župan pove, da je razočaran nad sestankom z Uniorjem v preteklem tednu. Ima občutek, da Občina Cerklje ni obravnavana kot resen kupec, Unior ni želel podrobne predstavitve finančne ocene, temveč je pozval le k novi, bistveno višji ponudbi.

Župan ocenjuje, da razmere za nakup očitno niso prave, predvsem ne vidi širše podpore v podjetjih in posameznikih, ki so neposredno in posredno močno vezani na uspešnost Krvavca. Ocenjuje, da tudi med nami svetniki ne čuti 100% podpore.

Bolka (LZV) predstavi rezultate naše spletne ankete:

- 121 glasov
- 67 (55,37%) ZA - 54 (44,63%) PROTI

 

Pred sejo, smo si svetniki, pod vodstvom Zdravka Kastelica, ogledali Dom starostnikov, kjer se počasi pripravljajo na izvajanje zaključnih del in nato opremljanja prostorov. Doslej smo investirali več kot 6.5 mio EUR.

             

Po seji, pa smo se zbrali na srečanju Župana, župnikov, občinskih svetnikov, nadzornega odbora, vodstva šole in vrtca ter zaposlenih iz občinske uprave. V Adergasu nas je gostil župnik Slavko Kalan. Dobro vzdušje, odlična hrana in so ure hitro minevale, nekaterim pozno v noč.

 

Unior Zreče pozval Občino Cerklje k dopolnitvi ponudbe za nakup RTC Krvavca

4. 1. 2015

Kot smo poročali v naši zadnji objavi, naj bi občinski svetniki v letu 2015 dobili v uporabo prenosne računalnike iz česar je bi bilo mogoče sklepati, da bomo po novem boljše obveščeni.

V tem trenutku pa je za dobro obveščenost cerkljanskega svetnika oz. svetnice ključno redno prebiranje lokalnega časopisja.

Namreč, v izdaji Gorenjskega Glasa, 30.12.2014, novinarka Jasna Paladin poroča, da je prodajalec RTC Krvavca, družba Unior Zreče, pozvalo Občino Cerklje k dopolnitvi ponudbe.

Kot piše Jasna, je prodajalec  k nakupu pozval 30 potencialnih investitorjev in pričakoval vsaj 4 nezavezujoče ponudbe, prejel pa le eno samo s strani Občine Cerklje. Z našo ponudbo prodajalec ni zadovoljen, zato so občino pozvali k dopolnitvi ponudbe, kar pa je Župan že zavrnil.

Župan ocenjuje, da bi podrobni pregled družbe najbrž vplival na še nižjo ponudbo kot v nezavezujoči ponudbi, prodajalce pa bo povabil na sestanek takoj po novem letu.

Stališče uprave Uniorja je, da je na slovenskem prostoru trenutna ponudba smučišč precejšnja, zato je čas za prodajo neugoden. Prodaja RTC Krvavca ne bo zaključena za vsako ceno, temveč pod pogoji, ki bodo zadovoljivi za vse deležnike. V kolikor občina ne bo dopolnila ponudbe, bo prodaja začasno ustavljena.

V posebni izdaji Gorenjskega Glasa, Gorenjska 2014 (19.12.2014), najdemo tudi nekaj zanimivih statističnih podatkov za leto 2013:

- Število prebivalcev narašča, v 2013 za dobrih 100, zadnje stanje: 7.347.
- Narasla je starost povprečnega prebivalca in sicer ta znaša 39,4 let. (Slovenija, 42,3)
- Naravni prirast je bil v 2013 - 42 (87 rojenih, 45 umrlih), kar je z indeksom na 1000 prebivalcev – 5,7, močno nad slovenskim povprečjem – 0,9.
- Porok je bilo v 2013 24, razvez pa 8.


Objavljamo pa tudi Versko statistiko za leto 2014 (Župnijsko pismo, leto XXIX, št. 1, januar 2015)

 

< stran: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >


Izdelava spletne strani martinjak.net